Редакционен съвет

1. Доц. д-р Красимира Славева – главен редактор
2. Проф. д-р Марина Николова – зам. главен редактор
3. Доц. д-р Пепа Стойкова
4. Доц. д-р Ваня Григорова
5. Доц. д-р Христо Сирашки
6. Доц. д-р Петранка Мидова
7. Доц. д-р Николай Нинов
8. Доц. д-р Людмил Несторов

Международен съвет

-

Екип за техническо обслужване

1. Технически секретар: Милена Александрова
2. Стилов редактор: Анка Танева
3. Стилов редактор на английски: ст. преп. Иванка Борисова

E-mail: almanah-phd@uni-svishtov.bg

Адрес:
Стопанска академия "Д. А. Ценов"
ул. "Е. Чакъров" № 2
Свищов 5250
България
ГОДИШЕН АЛМАНАХ „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ДОКТОРАНТИ“