Към авторите

КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ И АВТОРИТЕ НА ГОДИШЕН АЛМАНАХ "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ДОКТОРАНТИ"

Годишен алманах "Научни изследвания на докторанти" публикува статии и студии свързани с дисертационните изследвания на докторантите.

1. Обем:
Студии: минимум - 26 страници; максимум - 40 страници;
Статии: минимум - 12 страници; максимум - 25 страници;

Научната статия и студия не се различават единствено по обема. Студията обхваща цялостно изследване на конкретен проблем, което включва: Необходимостта за изследването; Задълбочен синтез на научните достижения по проблема; Представяне на методологията която ще бъде приложена в зависимост от степента, в която е популярна в специализираните среди; Източник и обхват на ползваните данни с обосновка за техния избор; Практическо изследване; Синтез на резултатите.
В случай на изцяло методологични изследвания е необходимо да се открояват авторския труд в: критичен анализ; систематика или класификации; авторски концепции и/или развитие на известните модели.


2. Депозиране на материалите:
- на хартиен носител и в електронен вид (по E-mail и/или на CD);

3. Технически характеристики:
- изпълнение Word 2003 (минимум);
- размер на страницата - А4, 29-31 реда и 60-65 знака на ред;
- разстояние между редовете 1,5 lines (At least 22 pt);
- шрифт - Times New Roman 14 pt;
- полета - Top - 2.54 см.; Bottom - 2.54 см; Left - 3.17 см; Right - 3.17 см;
- номерация на страницата - долу вдясно;
- текст под линия - размер 10 pt;
- графики и фигури - Word 2003 или Power Point.

4. Оформление:
- наименование на статията, име на автора, научна степен, научно звание - шрифт Times New Roman, 14 pt, с големи букви Bold - центрирано;
- наименование и адрес на местоработата; телефони за контакти и E-mail;
- резюме на български език в обем до 15 реда; ключови думи - от 3 до 5;
- JEL класификация на публикациите с икономически характер (http://ideas.repec.org/j/index.html);
- основен текст (изложение);
- таблиците, графиките и фигурите се вграждат софтуерно в текста (да позволяват езикова корекция и превод на английски). Цифрите и текстът вътре в тях се изписват с шрифт Times New Roman 12 pt;
- формулите се създават с Equation Editor.
- списък с цитираната литература, подреден по азбучен ред - на кирилица и на латиница

5. Правила за цитиране:
При цитиране да се спазват изискванията на APA Библиографско цитиране, поместени тук: http://www.uni-svishtov.bg/dialog/Bibl.%20Citirane.pdf.
Всеки автор носи отговорност за отстояваните идеи, съдържанието и техническото оформление на своя текст.

Заявка за участие в Докторантска научна сесия: изтеглете оттук

Шаблон: изтеглете оттук