За изданието

Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти" е рецензирано научно издание, предназначено за авторски научни изследвания на докторанти. Списанието се издава веднъж годишно и публикува научни изследвания на докторанти, свързани с техните дисертационни трудове. Представените за публикуване разработки се презентират от авторите-докторанти на Докторантска научна сесия. Допускането на статиите и студиите за публикуване се основава на анонимно рецензиране от членове на Редакционния съвет и други специалисти в съответната научна област.