Брой XV - 2022 г.,Книга 18 - Студии и статии

Дата на издаване

18.12.2022 г.

Съдържание

 • Анна Димитрова Димитрова
  ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ – ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ДЕТЕРМИНАНТИ НА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА: ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР
  Резюме: Настоящото научното изследване е насочено към установяване взаимообусловеността между ПЧИ и икономическия растеж. На основата на проучване на теоретични и емпирични изследвания са идентифицирани предпочитаните променливи за оценка... Настоящото научното изследване е насочено към установяване взаимообусловеността между ПЧИ и икономическия растеж. На основата на проучване на теоретични и емпирични изследвания са идентифицирани предпочитаните променливи за оценка степента на въздействие и посоките на влияние на чуждестранните инвестиционни потоци върху развитието на местната икономика. Анализирани са същността и степента на въздействие на основните икономически и неикономически детерминанти върху по-тенциала на приемаща страна за увеличаване притока на чуждестранен капитал. Акцентът е поставен върху детерминанти с установено и доказано, в емпиричните модели, значимо влияние върху привлекателността на ПЧИ.
 • Велизар Руменов Йорданов
  ПРОУЧВАНЕ ПРОЕКТИРАНЕТО НА ДИСТРИБУЦИОННИ КАНАЛИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ: КОНЦЕПТУАЛНО-МЕТОДОЛОГИЧНИ И ЕМПИРИЧНИ АСПЕКТИ
  Резюме: Актуалността на представената разработка се обуславя от насочване на изследователския фокус към проектирането на дистрибуционни канали за хранителни стоки, отчитащо приоритетно икономическите интереси на производителя. В структурен... Актуалността на представената разработка се обуславя от насочване на изследователския фокус към проектирането на дистрибуционни канали за хранителни стоки, отчитащо приоритетно икономическите интереси на производителя. В структурен план се представят в последователност: концептуално-методологични аспекти на проектиране на дистрибуционни канали за хранителни стоки; емпирични постановки за фрагмен-тарно приложение на модела за проектиране на дистрибуционни канали за хранителни стоки. Проучването се основава на метода за определяне на средния темп на растеж и метода на множествената линейна регресия и корелация с помощта на статистическия софтуер – IBM SPSS Statistics. Постигнатите изследователски резултати позволяват формулиране на изводи, представящи значимостта на проектирането в системата на дистрибуция.
 • Галя Колева Монева
  МЕНЮ ИНЖЕНЕРИНГ – ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕВЕНЮ МЕНИДЖМЪНТ В РЕСТОРАНТЬОРСКИЯ БИЗНЕС
  Резюме: Целта на разработката е да се систематизират моделите за анализ на менюто за ресторантьорски бизнес и да се приложи подходящ инструментариум, на базата на който да се осъществи меню инженеринг като инструмент за максимализиране на... Целта на разработката е да се систематизират моделите за анализ на менюто за ресторантьорски бизнес и да се приложи подходящ инструментариум, на базата на който да се осъществи меню инженеринг като инструмент за максимализиране на приходите и оптимизиране на рентабилността. В първата част на студията е разгледано значението на менюто в ресторанта. Във втората се систематизират и представят съществуващите модели за анализ. В третата част е изследвана приложимостта на меню инженеринга за анализ на менюто в контекста на ревеню мениджмънта. В четвъртата част е избран най-подходящият за целите на научната разработка модел и посредством специализиран софтуер той е апробиран в два съпоставими ресторанта чрез математически алгоритъм. Върху основата на получените от практическото изследване резултати са направени изводи и са формулирани препоръки, насочени към мениджмънта, с оглед увеличаване на рентабилността на елементите от менюто, оптимизиране на приходите и повишаване на конкурентоспособността на ресторантьорските предприятия.
 • Грета Иванова Иванова
  ИНТЕГРИТЕТЪТ В ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ
  JEL: H70, H83.
  Резюме: Настоящата разработка е фокусирана върху теоретични постановки за мястото и ролята на интегритета в процесите на управление на национално ниво, връзката и значението му в процесите по управление на човешките ресурси. Направен е... Настоящата разработка е фокусирана върху теоретични постановки за мястото и ролята на интегритета в процесите на управление на национално ниво, връзката и значението му в процесите по управление на човешките ресурси. Направен е кратък обзор на на-учната литература по темата, като са посочени различни теоретични възгледи за съдържанието на понятието. Разгледани са възможностите и стъпките за практическо приложение и изграждане на обществена почтеност, с изследователски акцент върху елементи и процеси, които са от областите на дейност на управлението на човешките ресурси. Представени са публичните политики, визиращи внедряването на интегрите-та в органите на изпълнителната власт в България, като са маркирани мерките, които предвиждат националните стратегически документи в сферата на изграждането на рамка за почтеност.
 • Диман Христов Каранфилов
  РИСКОВЕ ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА НУЛЕВА СТАВКА ПРИ ВОД МЕЖДУ БЪЛГАРСКИ И РУМЪНСКИ ДРУЖЕСТВА
  Резюме: Загубите от несъбрани приходи от данък върху добавената стойност (ДДС) в Европейския съюз (ЕС) са проблем на страните‒членки от неговото създаване и до настоящия момент. Вчастност това важи и за последните приети страни,... Загубите от несъбрани приходи от данък върху добавената стойност (ДДС) в Европейския съюз (ЕС) са проблем на страните‒членки от неговото създаване и до настоящия момент. Вчастност това важи и за последните приети страни, включително Бълга-рия и Румъния. Настоящата разработка има за цел да представи и разгледа влиянието на фиктивно декларирани вътреобщностни доставки (ВОД) между български и румънски дружества върху приходите в бюджетите на двете държави. Разгледани са рисковете в разрези типове измами, начини на контрол, видове бизнеси и браншове. Изложени са възможни начини на противодействие – практически действия, споразумения и предложения за законодателни промени в рамките на общността.
 • Изабела Филипова Йонкова
  РЕЛАЦИЯ „ЕТИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА – ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
  JEL: H83.
  Резюме: Настоящата разработка има за цел да изясни взаимовръзката между елементите на етичната инфраструктура и концепцията за добро управление. В нея са представени основните теоретични постановки в областта на етичната инфраструктура и... Настоящата разработка има за цел да изясни взаимовръзката между елементите на етичната инфраструктура и концепцията за добро управление. В нея са представени основните теоретични постановки в областта на етичната инфраструктура и доброто управление. Дефинирани са основни изводи и обобщения относно повишаване на интегрираността на административните усилия за внедряване на принципите на добро управление в контекста на етичната инфраструктура, като са повдигнати и дискусионни въпроси във връзка с изграждането им в организациите от публичния сектор. Проучени са и са посочени добри практики за добро управление, които имат принос към развитието на елементите на етичната инфраструктура.
 • Александра Георгиева Ангелова
  ЕВРОПЕЙСКИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ В РАЗВИВАЩИТЕ СЕ ИКОНОМИКИ
  JEL: F15.
  Резюме: : В настоящата разработка са представени както утвърдени, така и нови идеи за прог-рами, свързани с устойчивото развитие и приобщаващия растеж вчастност при развиващите се икономики. Основната цел на изследването е да се разгледат... : В настоящата разработка са представени както утвърдени, така и нови идеи за прог-рами, свързани с устойчивото развитие и приобщаващия растеж вчастност при развиващите се икономики. Основната цел на изследването е да се разгледат нови възможности за прилагане на плановете за устойчив и приобщаващ растеж от страна на ЕС в рамките на неговата Средиземноморска политика, с идеята да се повиши ефективността им. Да се анализират възможностите за отстраняване колебанията, свързани с риска от осъществяването на плановете. В разработката е представена разликата между понятията устойчиво развитие и приобщаващ растеж. Изследван е ефектът от взаимодействие между бизнеса и обществото, с идеята да се намали натискът върху природата и да се даде възможност за нейното възстановяване. Плановете за устойчив и приобщаващ растеж трябва да са благоприятни за всички засегнати страни, осъществяването на тази задача е резултат от множество проучвания и анализиране на събраната информация.
 • Александър Тихомиров Личев
  ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО ОТ ВЪЗРАЖДАНЕТО ДО СРЕДАТА НА 20 ВЕК – ПРАКТИЧЕСКАТА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ЗАРАЖДАЩАТА СЕ БЪЛГАРСКА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА КУЛТУРА
  Резюме: Настоящата разработка е насочена към изследване еволюцията на предприемачеството по българските земи. Анализът засяга условията за възникване и развитие на предприемаческата институция в широк контекст от връзки и взаимозависимости.... Настоящата разработка е насочена към изследване еволюцията на предприемачеството по българските земи. Анализът засяга условията за възникване и развитие на предприемаческата институция в широк контекст от връзки и взаимозависимости. Откроени са формирали се с времето специфични черти, присъщи на предприемаческата култура в България. Вникването в дълбочината на генезиса на българското предприемачество и позоваването на манталитета и традициите у нас биха могли да се окажат ценна предпоставка при определяне насоките за бъдещо развитие.
 • Алексей Асенов Гудев
  ПРОБЛЕМИ ПРИ ОБЛАГАНЕТО С ДДС НА ТУРИСТИЧЕСКИ ДРУЖЕСТВА В ХИПОТЕЗА НА ФАЛИТ
  JEL: H25.
  Резюме: В разработката е представено облагането с ДДС на туристически дружества в хипотеза на фалит. Целта е да се направи обща характеристика на облагането с ДДС на туристически дружества в конкретния казус, както и да се изследват... В разработката е представено облагането с ДДС на туристически дружества в хипотеза на фалит. Целта е да се направи обща характеристика на облагането с ДДС на туристически дружества в конкретния казус, както и да се изследват обхватът и дълбочината на оказаното негативно въздействие върху туристическия бранш от липсата на механизъм, облекчаващ тежестта на ДДС, начислен при доставки, за които вземането е несъбираемо, както и установяване на ефекта от законодателните промени при облагане с ДДС в тази хипотеза. Въвеждането на адекватен механизъм за защита на туристическия бизнес от неблагоприятното влияние при облагане с ДДС на услуги на фалиращи дружества, от които вземането е несъбираемо, е необходима и закъсняла стъпка, която води до позитивни ефекти за целия туристически бранш, снижавайки риска при ДДС-разчетите на фирмите от сектора.
 • Анатоли Филипов Велковски
  МИТНИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ И ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ДИНАМИКА И ТЕНДЕНЦИИ
  JEL: F14, F41.
  Резюме: Целта на статията е да изследва ефекта на пандемията върху потоците от внос и износ за десетте водещи стокови групи на България. Обект на изследване е външната търго-вия със стоки на България, а неин предмет е динамиката във вноса и... Целта на статията е да изследва ефекта на пандемията върху потоците от внос и износ за десетте водещи стокови групи на България. Обект на изследване е външната търго-вия със стоки на България, а неин предмет е динамиката във вноса и износа на десетте водещи стокови групи по вноса и износа за периода 2018–2020 год. Водещата хипотеза се обвързва с твърдението, че независимо от пандемията през 2020 год. икономиката на България запазва своя отворен характер и продължава да добавя стойност към БВП с обективни корекции в стойностните показатели на вноса и износа за водещите стокови групи. Резултатите от анализа са теоретични и практико-приложни. В теоретичен план са обосновавани два аналитични показателя за оценка на тенденциите във вноса и респ. износа, измерващи концентрацията и диверсификацията на водещите десет сто-кови групи спрямо останалите търговски потоци. В емпиричен план се достига до вербално-графични модели, илюстриращи тренда на водещите десет стокови групи по вноса и износа за периода 2018–2020 год., като се извеждат две групи при вноса и пет при износа, които независимо от пандемията отчитат нарастване в стойностно изражение за пандемичната 2020 год. спрямо предпандемичната 2019 год.
 • Богомил Методиев Богомилов
  ЛИДЕРСТВО И ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ
  Резюме: Лидерството е феномен, който занимава изследователите на човешкото поведение не от вчера, а още от зараждането на цивилизацията. В различните периоди на изследване на разнородните му особености и обстоятелства се обособяват... Лидерството е феномен, който занимава изследователите на човешкото поведение не от вчера, а още от зараждането на цивилизацията. В различните периоди на изследване на разнородните му особености и обстоятелства се обособяват множество теории за неговото обяснение. Повечето от тях са на единно мнение, че ролята на лидера за развитието на екипа и ефективното функциониране на организацията е от съществено значение. Във връзка с това в научната разработка е направен класификационен ана-лиз на теориите за лидерството, изведени са приликите и разликите между мениджмънт и лидерство и техните специфики, в резултат на което се подчертава значението на лидерския потенциал в съвременните организации като важен фактор за техния успех и развитие.
 • Ваня Владимирова Галчева
  НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ МЕНИДЖМЪНТ НА ТЪРГОВСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА В БЪЛГАРИЯ
  JEL: L62.
  Резюме: Рентабилността е основната цел на всички бизнес начинания. В тази статия се изследва рентабилността на автомобилните представителства в България. Няколко характеристики на дистрибуцията на автомобили осигуряват уникални условия за... Рентабилността е основната цел на всички бизнес начинания. В тази статия се изследва рентабилността на автомобилните представителства в България. Няколко характеристики на дистрибуцията на автомобили осигуряват уникални условия за изследване на ефекта на рентабилността върху работата на фирмите. Съществува висока степен на хомогенност между фирмите по отношение на техните дейности и технологии, техните счетоводни методи, институционални ограничения и дори размер. Финансовите резултати на автомобилните търговски представителства се показват чрез счетоводни показатели, които измерват използването на капитала на фирмата като например рентабилността. Анализът на цените на конкурентите и собствените данни за продажби и маржове могат да помогнат да се определи къде промяната на цените може да повиши общата рентабилност.
 • Васил Пламенов Василев
  СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ, СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ПАЗАРА НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ
  JEL: L9, L91.
  Резюме: Научното изследване е фокусирано върху изясняване значението на транспортния сектор за развитието на икономиката и спецификата на транспортния пазар като система от взаимозависими икономически и технологични елементи.... Научното изследване е фокусирано върху изясняване значението на транспортния сектор за развитието на икономиката и спецификата на транспортния пазар като система от взаимозависими икономически и технологични елементи. Характеризирана е структурата на пазара на транспортни услуги и са изведени основните структурни характеристики на пазара на транспортни услуги в Р България за периода 2012 – 2021 г. Осъществен е емпиричен анализ на развитието на транспортния сектор и темпа на изменение на предоставяните транспортни услуги по видове транспорт за анализирания период. Обоснована е позицията, залегнала в работната теза на изследването, че развитието на транспортния сектор е в пряка зависимост от характеристиките на средата и качеството на предлаганите транспортни услуги.
 • Гален Петров Русинов
  РОЛЯТА НА РЕГУЛАТОРНИТЕ РАМКИ НА ЕС ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ ОТ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ
  Резюме: Настоящата разработка има за цел да анализира вътрешните политики на изследваните страни‒членки от Европейския съюз относно прилагането на Директивата за енергия от възобновяеми енергийни източници. Предизвикателствата пред... Настоящата разработка има за цел да анализира вътрешните политики на изследваните страни‒членки от Европейския съюз относно прилагането на Директивата за енергия от възобновяеми енергийни източници. Предизвикателствата пред тях са свързани с нови бизнес модели и технологии, които допринасят за постигане на ефективността в транспортния сектор. С основен принос за постигането на устойчивост в транспорта е повишаващият се процент на смесен биодизел от ново поколение, както и заложените цели в дългосрочен план. Поместените резултати очертават стремежа на регулациите, но и тяхната необходимост за достигането на въглеродно-неутрална икономика. Посредством прилагането им тяхната ефективност би повлияла благоприятно в редица аспекти на обществото и индустрията. Ползите от внедряването им са предпоставка за едно светло бъдеще, което би гарантирало енергийна ефективност в мащабите на ЕС.
 • Горян Благовестов Милев
  ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ: ПРЕДПОСТАВКИ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, КОНЦЕПЦИИ
  JEL: D00, D01.
  Резюме: Научното изследване е фокусирано върху разкриване спецификата на процесите на трансформация на една икономическа система. Изяснена е същността на понятието „икономическа трансформация“ и са изведени основните фактори, обуславящи... Научното изследване е фокусирано върху разкриване спецификата на процесите на трансформация на една икономическа система. Изяснена е същността на понятието „икономическа трансформация“ и са изведени основните фактори, обуславящи спецификата на процесите на трансформация и основните движещи сили и причините за „преобразуване“ на социално-икономическите системи. Синтезирани са различните концепции и теории на икономистите за неизбежността от трансформация на иконо-мическите системи в резултат на дълбочината на промените в световната икономика през XX и началото на XXI век. Доказана е работната теза, насочена към обосновка на твърдението, че всяка икономическа система се трансформира под влияние на специфични фактори, обусловени от съответния етап на развитие на общественото производство.
 • Елена Росенова Костадинова
  ДЕМОГРАФСКА ОЦЕНКА НА ПРИДУНАВСКИТЕ ОБЩИНИ КАТО ФАКТОР ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ
  Резюме: Демографските показатели и развитието им, отнасящи се за дунавските общини, са с твърде много тревожни тенденции, измерено на база числеността на населението им. Установеният отрицателен прираст е ключов фактор в адаптиране на... Демографските показатели и развитието им, отнасящи се за дунавските общини, са с твърде много тревожни тенденции, измерено на база числеността на населението им. Установеният отрицателен прираст е ключов фактор в адаптиране на подходящия инструментариум, обхващащ плановете за интегрирано развитие на общините. Изследването е с насоченост към демографска оценка, с помощта на вербално-графични модели на динамика в населението, статистическа оценка и анализ на тренда за селектираните дунавски общини. Упоменатите подходи позволяват извеждане на изводи и оценки за предприемане на мерки и действия за решаване на проблематиката, свързана с тези териториални единици. Чрез вербално-графични модели се онагледява отрицателен прираст на населението в крайдунавските общини. Използваните регресионни уравнения и коефициентът на детерминация в настоящото научно изследване спомагат за изложение на изменението в населението.
 • Живка Антонова Петрова
  ВЛИЯНИЕ НА ПАРАЛЕЛНИЯ ИЗНОС НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ВЪРХУ ПАЗАРА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ В БЪЛГАРИЯ
  Резюме: Паралелният износ на лекарствени продукти, заедно с поскъпването, ограничаването на производствения капацитет, а в някои случаи и спирането на производство им (особено в периода, последвал пандемията от COVID-19), както и... Паралелният износ на лекарствени продукти, заедно с поскъпването, ограничаването на производствения капацитет, а в някои случаи и спирането на производство им (особено в периода, последвал пандемията от COVID-19), както и несъвършенствата в съществуващата информационна система СЕСПА са най-често сочените причини за пре-върналия се в хроничен проблем за българския пазар на лекарствени продукти – дефицит на лекарства. Практически дефицитът се явява пряко следствие от системни проб-леми, които не са намерили своето цялостно решение (тъй като периодично се правят опити за същото, имащи частичен или незначителен успех) през годините, в които реално функционира този специфичен пазар. Същевременно е повече от очевидно преплитането на редица интереси (като тези на производителите на лекарствени продукти; търговците на едро; аптеките; Асоциацията на собствениците на аптеки; Министерството на здравеопазването; Националната здравноосигурителна каса; Изпълнителната агенция по лекарствата; паралелните дистрибутори на лекарства, обединени в Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства и други; Асоциация-та на научноизследователските фармацевтични производители в България; Българския фармацевтичен съюз; пациентски организации, та дори и политически партии), които по подразбиране са принципно разнопосочни, макар пред обществото да са декларирали, при това нееднократно, че всичко се прави в името на „негово величество – българският пациент“. Апропо, проблемът с паралелния износ не е „роден патент“. Той се явява общо-европейски проблем, с чието решение са ангажирани редица научноизследователски екипи, браншови организации и асоциации и не на последно място – Европейските институции, които неколкократно са опитвали да го управляват с помощта на меха-низма на директивите, приети от Европейската комисия. Именно големият брой въпроси без отговори, провокирани от високия обществен интерес към темата, диктува настоящата необходимост от детайлно проучване на проблема за влиянието на паралелния износ на лекарства върху състоянието на българския пазар на лекарствени продукти. За тази цел в хода на публикацията се прави опит да се дефинира самият процес на паралелен износ на лекарствени продукти в България (и в ЕС) и да се посочат неговите специфики; да се идентифицират факторите, оказва-щи съществено влияние върху този износ; да се проследи хронологията от законодателни и институционални мерки, предприети от Българската държава за прекратяване на негативните ефекти от паралелния износ; да се проследят и анализират позициите на заинтересованите страни; и да се направи предложение за отстраняване на идентифицирането в процеса на изследването слабости, базирани на критичния анализ и оценка на механизма на функциониране на българския пазар на лекарствени средства.
 • Иванка Стефанова Янкова
  СТАТИСТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ – ПОЛИТИКИ, МЕТОДОЛОГИЯ, ИНДИКАТОРИ
  JEL: Q01
  Резюме: В центъра на концепцията за устойчиво развитие е осигуряването на достоен живот и благополучие за всички хора чрез икономически просперитет, мирни общества, социално приобщаване и отговорност към околната среда. За оценка на... В центъра на концепцията за устойчиво развитие е осигуряването на достоен живот и благополучие за всички хора чрез икономически просперитет, мирни общества, социално приобщаване и отговорност към околната среда. За оценка на ефективността от действията за постигане на целите, формулирани в програмните документи, е необходимо използването на индикатори, които да обхващат икономическите, социалните и екологичните аспекти на устойчивото развитие. Целта на статията е да се представят статистическите аспекти на устойчивото развитие чрез изясняване на използваната методология и индикатори за измерване в ЕС. В ретроспекция са разгледани основните политически решения на ООН и ЕС, в които са формулирани целите на устойчиво-то развитие. Представени са системите от индикатори за оценка на напредъка в ЕС.
 • Ивелин Симеонов Кичуков
  БОРСОВ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДРУЖЕСТВА НА БЪЛГАРСКИЯ КАПИТАЛОВ ПАЗАР
  Резюме: Сектор „Туризъм“ е основа за икономическо развитие на страни, където природните дадености позволяват привличане на международен поток от туристи както през лятото, така и през зимата. България определено е страна с туристически... Сектор „Туризъм“ е основа за икономическо развитие на страни, където природните дадености позволяват привличане на международен поток от туристи както през лятото, така и през зимата. България определено е страна с туристически дадености и доброто съчетание на изградени с десетилетия курорти на черноморското крайбрежие и в планините дава възможности за развитие на туристически продукт с регионално и континентално значение. Изграждането на подобни курорти естествено изисква мащабни инвестиции и оборотни средства за поддръжка както на хотелските бази, така и на свързаната инфраструктура. Оценката за успеха на тези инвестиции се дава от пазара по отношение оценката на капитала на собствениците на тези курорти, доколкото те са публични дружества, чиито акции се търгуват на капиталовия пазар. На тази основа обект на изследване са туристически дружества на българския капиталов пазар. Предмет на изследване са капиталовите позиции и борсовото представяне на публичните туристически дружества на българския капиталов пазар. Целта на изследването е анализ на капиталовите позиции и оценка на борсовото представяне на публичните туристически дружества на българския фондов пазар. Работната хипотеза в статията се свързва с твърдението, че публично търгуваните туристически дружества на българския капиталов пазар имат динамична пазарна капитализация и променлив тренд на цени на акциите, което е функция на капиталови позиции и фундаментален финансов анализ. След уводната част изследването е фокусирано върху: първо, фундаментален анализ на борсово търгуваните български туристически дружества – „Албена“ АД и „Златни пясъци“ АД; второ, анализ и оценка на борсовия тренд в цените на акциите на трите дружества за период от пет години (2017–2022 год.); трето, корелационен ана-лиз на борсовите котировки на водещото публично туристическо дружество „Албена“ АД спрямо основен индекс на БФБ. В заключението са представени изводи и дадени насоки за бъдещи изследвания.
 • Ивелина Йорданова Станева
  ESG СТРАТЕГИИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРСКИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ
  Резюме: Настоящата статия разглежда съдържанието и специфичните характеристики на екологичната, социалната и управленски отговорна концепция за устойчиво развитие (ESG). Предложена е авторова дефиниция на понятието, съобразена с мотивите на... Настоящата статия разглежда съдържанието и специфичните характеристики на екологичната, социалната и управленски отговорна концепция за устойчиво развитие (ESG). Предложена е авторова дефиниция на понятието, съобразена с мотивите на компании-те за привличане на инвеститори и изграждане на имидж на отговорен бизнес. Анализът очертава необходимостта от развиване на критерии за нефинансово отчитане, насърчаване на прозрачност и оповестяване на информация, както и стимулиране не само на доброволното интегриране на социалните, екологичните и управленски критерии. Подчертава се ролята на регламентирането и стандартизирането на оценката на въздействие на ESG факторите. Подобряването на регулаторните рамки би насърчило по-широкото прилагане на отговорните устойчиви стратегии в управлението и подпомагане процесите по изпълнение на Целите за устойчиво развитие на ООН.
 • Йордан Николаев Колев
  ИНТЕГРИРАН БАЗИРАН НА МЯСТОТО ПОДХОД – ОСНОВНИ СПЕЦИФИКИ И ПРИЛОЖЕНИЕ
  JEL: H7, R5.
  Резюме: Настоящата статия представя основни теоретични възгледи и постановки за значението на интегрирания базиран на мястото подход за регионалната политика и скицира тяхното отражение в българската планова практика. Прилагането на... Настоящата статия представя основни теоретични възгледи и постановки за значението на интегрирания базиран на мястото подход за регионалната политика и скицира тяхното отражение в българската планова практика. Прилагането на интегрирания подход в планирането на регионалното развитие се очаква да осигури по-устойчиви резултати, които да имат синергетично въздействие върху териториите. Предимствата на подхода са многобройни и те трябва да бъдат отчитани при създаването на публичните политики на национално, регионално и местно ниво. Именно това е целта на настоящата статия – да очертае основни специфики на интегрирания базиран на мястото подход и тяхното приложение в българската планова практика. Застъпва се тезата, че високата степен на изграденост на институционалната рамка е ключова предпоставка за прилагането на базиран на мястото подход в регионалната политика. Споделя се виждането, че териториалният потенциал и неговото оползотворяване са частично зависими от институционалната рамка, която се приема за детерминанта и която изцяло предопределя регионалното развитие.
 • Мирчо Радостинов Стоянов
  АНАТОМИЯ НА ФИНАНСОВИТЕ КРИЗИ: ОТ ГОЛЯМАТА ДЕПРЕСИЯ НАСАМ
  JEL: Е2, Е5.
  Резюме: Това изследване се фокусира върху финансовите кризи - какви са те, какви са техните причини, проявления и последици върху икономиката и социалната структура. Основната цел е да сe разкрие дълбочината на отрицателното им влияние и да... Това изследване се фокусира върху финансовите кризи - какви са те, какви са техните причини, проявления и последици върху икономиката и социалната структура. Основната цел е да сe разкрие дълбочината на отрицателното им влияние и да се определи обхватът на техните ефекти. В този процес изследването ще разгледа и академичните публикации по темата. Авторът смята, че с правилна регулация, яснота във финансовите процеси, разумна финансова стратегия и осведоменост относно глобалните рискове можем да гарантираме устойчивост и хармонично развитие на финансовата ни система, предотвратявайки бъдещи кризи.
 • Наталия Стоянчева Стоянова
  СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РЕАЛИЗИРАНЕ ЦЕЛИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В БИЗНЕС СЕКТОРА
  JEL: M21.
  Резюме: Настоящата статия има за цел да представи основните предизвикателства, които стоят пред въвеждане на целите за устойчиво развитие в бизнеса . Извежда се значението на фирмите в глобалното изпълнение на Целите за устойчиво развитие... Настоящата статия има за цел да представи основните предизвикателства, които стоят пред въвеждане на целите за устойчиво развитие в бизнеса . Извежда се значението на фирмите в глобалното изпълнение на Целите за устойчиво развитие (ЦУР). В началото са анализирани потенциалните пречки пред устойчивото развитие на бизнес равнище. На тази основа, съчетано с използване на бенчмаркинг данни, се открояват варианти на управленски решения. В заключителния етап се представят очакваните резултати и времевите хоризонти за интегриране целите за устойчиво развитие в бизнеса.
 • Невена Руменова Ляскова Великова
  РОЛЯ НА ИНОВАЦИИТЕ В ТУРИЗМА
  JEL: O31, Z32.
  Резюме: В разработката е обоснована ролята на иновациите в туризма, като са представени основните видове иновации, свързани с туризма, и техните особености. Изследвани са причините за тяхното създаване, развитие, разработване и поддържане,... В разработката е обоснована ролята на иновациите в туризма, като са представени основните видове иновации, свързани с туризма, и техните особености. Изследвани са причините за тяхното създаване, развитие, разработване и поддържане, а също и влиянието им върху туристическия пазар, индустрията и туристите, както и нуждата от тях. Разгледан е процесът на създаване на иновативните продукти в туризма и тяхната ин-теграция в бизнес средата. Дадени са множество примери за прилагането на технологичните процедури при изработката на продукти, вида на производственото оборудване и прилагания софтуер.
 • Николай Василев Тодоров
  ЯПОНСКИ НОРМАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА НАЛАГАНЕ МОДЕЛА НА КРЪГОВА ИКОНОМИКА
  Резюме: В настоящата разработка са разглеждани най-съществените моменти в нормативната уредба на Япония, засягащи и подкрепящи налагането принципите на кръговата икономика. Обозначени са екологизирането на икономическия модел на икономика,... В настоящата разработка са разглеждани най-съществените моменти в нормативната уредба на Япония, засягащи и подкрепящи налагането принципите на кръговата икономика. Обозначени са екологизирането на икономическия модел на икономика, връзката му с човешкото здраве и съвременните нужди и потребности на обществото ни. Представена е японската нормативна уредба, подкрепящa налагането модели на цикличност в екологизирания икономически модел. Изследвани са насърчителните, ограничителните и рестриктивните законодателни подходи, включително прилаганите фискални инструменти за въздействие. Разгледани са политиките на засилване на публично-частните партньорства с цел насърчаване на кръговата икономика сред широк кръг от заинтересовани страни. Изследваните нормативни инструменти за налагане принципите на кръговата икономика в Япония извеждат в резултат възможните приложими адаптивни практики за въвеждане и надграждане у нас и в Европа. Извършеният анализ отчита добре структурираната и насочена към насърчаване развитието на кръговата икономика нормативна уредба като сериозна предпоставка за икономически растеж в бизнес ориентираните кръгови пазари в Япония.
 • Петя Йорданова Тодорова
  ВЛИЯНИЕ НА КОНСТАТИРАНИ ОТ ПРИХОДНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НЕРЕАЛНИ ДОСТАВКИ ВЪРХУ ОБЛАГАНЕТО ПО РЕДА НА ЗКПО НА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ
  Резюме: Настоящата статия има за цел да изследва механизмите за отказ на право на данъчен кредит по реда на ЗДДС, установено в резултат на последващ данъчен контрол (ревизия по ЗДДС) от страна на органа по приходите, и влиянието на отказа... Настоящата статия има за цел да изследва механизмите за отказ на право на данъчен кредит по реда на ЗДДС, установено в резултат на последващ данъчен контрол (ревизия по ЗДДС) от страна на органа по приходите, и влиянието на отказа върху облагането с преки данъци. Когато отказът на данъчен кредит касае измама от страна на отчитащото се предприятие, то несъмнено измамата по реда на счетоводното законодателство рефлектира върху данъчния финансов резултат. В резултат на отказа на администрацията да признае за възникнало правото на данъчен кредит по конкретна доставкa, то това упражняване следва да се коригира по реда на СС 8 или МСС 8, което включва и ретроспективно преизчисляване на засегнатите позиции и отна-сяне на ефекта от грешката за сметка на неразпределената печалба или непокритата загуба за минали години. Настоящата разработка има за цел да представи и разгледа влиянието на констатациите на органите по приходите за нереалност на доставките върху реда, начина и данъчното третиране за целите на облагане с корпоративен данък на кредитните институции и използваните от приходната администрация способи за определяне на финансовия резултат по ЗКПО.
 • Пламена Йорданова Колева
  СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ДИНАМИКАТА НА ВХОДЯЩИЯ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ
  Резюме: Туризмът е един от водещите фактори за развитието на икономиката. Този факт се от-белязва и отстоява в редица национални стратегически документи. В настоящото изс-ледване на анализ се подлага входящият туризъм в България за периода... Туризмът е един от водещите фактори за развитието на икономиката. Този факт се от-белязва и отстоява в редица национални стратегически документи. В настоящото изс-ледване на анализ се подлага входящият туризъм в България за периода от 2008 г. до 2021 г. чрез моделиране на динамиката на отделните видове посещения на чуждест-ранните туристи според мотивите за посещение. Заедно с това се проследява и позици-ята на България, която заема на международния туристически пазар по принос на ту-ризма в брутния вътрешен продукт. Резултатите показват, че въпреки многото очаква-ния и инициативи от страна на национални и местни управленски органи българският туризъм изпитва сериозни затруднения през последните години, които се задълбочават още повече под влияние на пандемията, свързана с разпространението на Covid-19, и започва да губи своите позиции на международните пазари.
 • Радка Василева
  ЛИКВИДАЦИОННИТЕ РАЗНОСКИ КАТО НЕДЕЛИМА ЧАСТ ОТ АНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ В БЪЛГАРИЯ
  JEL: G22.
  Резюме: От 2017 г. Комисията за финансов надзор в България започва да публикува по-подробна информация, като включва отделните видове извършени разноски, включи-телно и ликвидационните такива. Благодарение на този факт стават възможни... От 2017 г. Комисията за финансов надзор в България започва да публикува по-подробна информация, като включва отделните видове извършени разноски, включи-телно и ликвидационните такива. Благодарение на този факт стават възможни анализът на ликвидационни разноски по отделните имуществени застраховки и проследяването на техния тренд на развитие през годините. Същевременно този анализ би могъл да се разшири посредством въвеждането на два нови показателя – „ликвидационни разноски/премиен приход“ и „ликвидационни разноски/изплатени обезщетения“. Първият от тях дава представа за особеностите на конкретната имуществена застраховка, като показва дела на ликвидационните разноски в цената на застрахователната услуга. Вторият показател разкрива дела на извършените разноски спрямо изплатените обезщетения. Получените резултати от горепосочените показатели могат да са в помощ на застрахователите при анализа на практикуваните имуществени застраховки през приз-мата на съпровождащите ги ликвидационни разноски.
 • Радослав Радославов Хитов
  ФРАГМЕНТАРЕН АНАЛИЗ НА ПАЗАРА НА ПЕТРОЛ В СВЕТОВЕН МАЩАБ
  Резюме: Петролната индустрия е един от най-мощните отрасли в световната икономика и промените в референтните цени имат осезаеми последици за повечето производствени сектори и потребители. Статията представя в теоретичен и ретроспективен... Петролната индустрия е един от най-мощните отрасли в световната икономика и промените в референтните цени имат осезаеми последици за повечето производствени сектори и потребители. Статията представя в теоретичен и ретроспективен аспект особеностите в производството, предлагането и износа на петрол в световен мащаб в периода от края на 90-те години на XX век до 2020 г. Направен е задълбочен литературен преглед на световни и национални литературни източници в посочената научна област. В резултат от изследването са подробно разгледани и анализирани някои аспекти от производството, предлагането и износа на петрол на световния пазар. В рамките на последните две десетилетия спад в производството на петрол се наблюдава единствено през 2020 г., но това обстоятелство е обяснимо от негативното въздействие на COVID-19 пандемията и последвалата икономическа криза. Въпреки това търсенето на петрол, съответно производството му, през 2022 г. достигна пред кризисните нива, а прогнозите на икономическите анализатори са за устойчива тенденция към нарастване.
 • Силвия Петрова Петранова
  ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР АКВАКУЛТУРИ – ЕДИН ОТ СТЪЛБОВЕТЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА „СИН РАСТЕЖ“
  Резюме: В настоящата статия се разглеждат съвременните икономически проблеми, пред които е изправен сектор аквакултури, който е посочен от Европейската комисия като основен стълб за „синия растеж“. Новият подход за устойчива синя... В настоящата статия се разглеждат съвременните икономически проблеми, пред които е изправен сектор аквакултури, който е посочен от Европейската комисия като основен стълб за „синия растеж“. Новият подход за устойчива синя икономика в Европейския съюз изисква да бъдат въведени специфични стратегически насоки за конкурентоспособното и устойчиво развитие на секторите рибарство и аквакултури, тъй като те са от ключово значение за стимулиране на заетостта и съчетават икономическото развитие със защитата на биологичното разнообразие и екосистемите. В тази връзка в настоящата статия са поставени въпроси от съществено значение, решаването на които биха били обнадеждаващи признаци за икономически „син растеж“, внедряването на иновации, повишаването на заетостта в икономиката на морския сектор и постигането на най-високи стандарти за устойчиво развитие на синята икономика. Тезата, която се защитава, е във връзка с това, колко важно е конкурентоспособното и устойчивото развитие на секторите рибарство и аквакултури, като по този начин може да се гарантира предоставянето на питателна и здравословна храна, създаването на работни места, насърчаването на научните изследвания и иновациите, без да се забравя опазването на околната среда и биологичното разнообразие.
 • Снежана Веселинова Найденова
  ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯТ МОДЕЛ НА ОБУЧЕНИЕ КАТО ИНОВАТИВНА ПРАКТИКА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА – ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ, РЕЗУЛТАТИ И ЕФЕКТИ
  Резюме: Като фундаментален фактор за развитието на държавата образователната система е призвана да произведе висококвалифицирани кадри, подготвени за професиите на бъдещето. В условията на динамични промени в средата и потребностите на... Като фундаментален фактор за развитието на държавата образователната система е призвана да произведе висококвалифицирани кадри, подготвени за професиите на бъдещето. В условията на динамични промени в средата и потребностите на обществото това е възможно единствено чрез въвеждането на иновационни практики, адаптирани към предприемачески модел на обучение, като основа за бъдещ просперитет. В статията се разглежда иновационният процес в образователната система като предпоставка за въвеждането на предприемачески модел на обучение, изяснява се спецификата на предприемаческия модел на обучение в контекста на образователната система, като се идентифицират основните проблемни области, потенциалните позитивни резултати и ефекти от прилагането на иновативни практики, реализирани чрез въвеждането на предприемаческия модел на обучение в образователната система. Акцентът е поставен върху началното и средното образование.
 • Стелиян Богданов Стефанов
  ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИ МОДЕЛИ В ЕС
  JEL: E01, H20.
  Ключови думи: икономика, данъци.
  Резюме: Целите на настоящото изследване са анализиране на възможностите за предотвратяването отклоненията от данъчно облагане и премахването на несправедливи данъчни практики в ЕС. Акцентира се върху хармонизиране на данъчното облагане на... Целите на настоящото изследване са анализиране на възможностите за предотвратяването отклоненията от данъчно облагане и премахването на несправедливи данъчни практики в ЕС. Акцентира се върху хармонизиране на данъчното облагане на дружествата в ЕС с цел предотвратяване на „данъчната конкуренция“ и ограничаване на възможностите за манипулативно счетоводство. Изследването представя данъчно-осигурителните модели като основен елемент на фискалната политика, както и изменението им, насочено към повишаване благосъстоянието на обществото. В него е анализирана необходимостта от уеднаквяване на прилаганото данъчно облагане в ЕС, както и проблемите в тази насока. Разгледани са мерките за намаляване на сивата икономика и избягването на реалното данъчно облагане, които са породени от пропуски и неактуалността в данъчно-осигурителните модели. В изследването се достига до изводите, че данъчно-осигурителната система в България е нито икономически ефективна, нито е социално справедлива, нито е проевропейска.
 • Стефан Ангелов Пешов
  ПОЛЗИ ОТ ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА ОТ ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ СДЕЛКИТЕ С ГОРИВА И НЕФТОПРОДУКТИ В БЪЛГАРИЯ
  JEL: H26.
  Резюме: Националната данъчна система отразява правителствената концепция за данъчна политика, която осигурява финансирането на основните услуги, предоставяни в обществена полза. Данъците върху горивата представляват значителна част от... Националната данъчна система отразява правителствената концепция за данъчна политика, която осигурява финансирането на основните услуги, предоставяни в обществена полза. Данъците върху горивата представляват значителна част от общите данъчни приходи на страната. При необходимост правителствата разходват бюджетни средства, за да субсидират определени горива и понижат техните цени. По този начин субсидиите за горива стимулират достъпното им ползване, което цели насърчаване на икономическия растеж. В настоящата статия се изследват възможностите да се повиши събираемостта на публичните вземания, основавайки се на коректното облагане на сделките с горива и нефтопродукти в Р България. Разгледани са ползите за икономическите и социалните процеси от прилагането на мерки за превенция на данъчните нарушения и укрития.
 • Тодор Димитров Георгиев
  ФОТОВОЛТАИЧНИТЕ ЦЕНТРАЛИ В ЕНЕРГИЙНИЯ БАЛАНС НА БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ
  JEL: Q32, Q43.
  Резюме: Енергийната система на Република България е отрасъл на икономиката, който влияе пряко върху всички останали системи и икономически агенти. Цената на произведена енергия е основен компонент на себестойността на практически всички... Енергийната система на Република България е отрасъл на икономиката, който влияе пряко върху всички останали системи и икономически агенти. Цената на произведена енергия е основен компонент на себестойността на практически всички стоки и услуги. Сред разнообразието на енергогенериращи мощности обаче има и такива, в които горивната компонента е „даденост от природата“, базирано върху концепцията за енергийна възобновяемост. Сред тези мощности с глобално влияние и постоянна експанзия са фотоволтаичните централи. На тази основа обект на изследване са фотоволтаичните централи. Предмет на разработката са състоянието и перспективите за развитие на фотоволтаичните централи в енергийния баланс на Република България. Целта на изследването е да се анализира текущото състояние и перспективите за инвестиции и развитие на фотоволтаичните централи в енергийния баланс на Република България като приоритет на енергийната стратегия и европейската „зелена сделка“. Работната хипотеза в статията се свързва с твърдението, че климатичните дадености, географското разположение, степента на урбанизация, гъстотата и капацитетът на електропреносната мрежа са фактори, които подкрепят и мотивират инвестициите във фотоволтаични централи, които разширяват своя дял в енергийния баланс на България и изцяло отговарят на енергийната стратегия на страната и приоритетите на европейската „зелена сделка“. След въведението изследването е фокусирано върху: първо, исторически анализ и оценка на технологичните особености и ефекти от инвестиции във фотоволтаични централи; второ, изследване на мястото и ролята на енергията от възобновяеми енергийни източници в енергийния баланс на България; трето, перспективите за изграждане на децентрализирана мрежа от фотоволтаични централи по примера на „Смарт Енерджи Груп“ АД. В заключението са представени основни изводи и очерта-ни възможни насоки за бъдещи изследвания.
 • Христо Симеонов Василев
  ПОДХОДИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА БИЗНЕСА
  JEL: M21.
  Резюме: Статията е фокусирана върху основните подходи за структуриране на дейностите по разработване на стратегии за интеграция на бизнеса. В началото се аргументира значението на корпоративното планиране за формулирането и осъществяването... Статията е фокусирана върху основните подходи за структуриране на дейностите по разработване на стратегии за интеграция на бизнеса. В началото се аргументира значението на корпоративното планиране за формулирането и осъществяването на общоор-ганизационните (корпоративните) стратегии, съчетано с критично оценяване на при-ложимите базови подходи. Въз основа на емпирични данни се анализират предимства-та и ограниченията на различните стратегии за интеграция на бизнеса. Характеризира се методологическата рамка за разработването на стратегически решения за вертикална и хоризонтална интеграция и нейните особености. Потвърждава се, че формулирането и осъществяването на тези стратегии са по-ефективни, когато се извършват в рамките на системата на корпоративен мениджмънт и планиране. В общия случай методическата рамка включва анализ на изходната позиция, диагностичен анализ, разработване на стратегически алтернативи, оценяване на вариантите и избор на стратегия, разработване на механизми за осъществяване.
 • Цветомира Георгиева Велева
  МАКРОПРУДЕНЦИАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ – ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА AD-HOC СИТУАЦИИ И РИСКОВЕ ПРИ БАНКИРАНЕТО
  JEL: 21.
  Резюме: Макропруденциалните политики са създадени, с цел да се управляват и минимализират рисковете във финансовите институции. Те биват оторизирани от Съвета за създа-ването на единен надзорен механизъм (ЕНМ). Европейската централна банка... Макропруденциалните политики са създадени, с цел да се управляват и минимализират рисковете във финансовите институции. Те биват оторизирани от Съвета за създа-ването на единен надзорен механизъм (ЕНМ). Европейската централна банка (ЕЦБ) има правомощията да преразглежда политиките и да поставя условия, те да бъдат променяни с цел постигане на минимален риск и предотвратяване на рискови ситуации. На територията на Република България оторизираният надзорен орган е Българска народна банка (БНБ) и българската финансова система е част от списъка с обекти, които са под опеката на международната регулаторна рамка. Макропруденциалните полити-ки са инструмент за предотвратяване на ad-hoc ситуации при банкирането, както и на всички рискове, които то носи със себе си, заедно с ползите си. Изследването има за цел да очертае положителния принос на макропруденциалните политики върху устойчивостта на банковия сектор. Тезата, върху която се акцентира, е, че вследствие на пандемията от COVID-19 се засилва необходимостта от прилагането на мерки с регулаторен, надзорен, паричен и фискален характер, чрез които банковият сектор своевременно да реагира срещу надигащата се криза.
 • Цондю Стойчев Цондев
  ВЛИЯНИЕ НА ПАНДЕМИЯТА COVID-19 ВЪРХУ ЦЕНИТЕ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ ‒ ГЛОБАЛНИ СВИДЕТЕЛСТВА И НАЦИОНАЛНИ ОСОБЕНОСТИ
  Резюме: Недвижимите имоти са основен елемент от богатството. Независимо дали говорим за домакинства, фирми или правителство, недвижимата собственост е израз на способността да се спестява и инвестира. Между недвижимите имоти и банковото... Недвижимите имоти са основен елемент от богатството. Независимо дали говорим за домакинства, фирми или правителство, недвижимата собственост е израз на способността да се спестява и инвестира. Между недвижимите имоти и банковото дело има пряка връзка чрез инструментите на ипотечното кредитиране и респ. ипотечните облигации. Именно на способността на банковата система да кредитира дългосрочно ин-веститорите в недвижими имоти се гледа като на важен индикатор за икономическия цикъл. Пандемията СOVID-19 промени рязко ситуацията в сектора както глобално, така и на национално ниво за България и по региони. Обект на изследване са цените на недвижимите имоти, а предмет - влиянието на пандемията СOVID-19 върху техните ценови равнища на глобално, национално и регионално ниво. Целта на изследването е да се установи степента на корекция в индекса на жилищните имоти в условия на пандемията СOVID-19. Работната хипотеза в статията се свързва с твърдението, че панде-мията СOVID-19 ускори повишаването на индекса на жилищните имоти, към което през 2022 год. се акселерираха ефектите на последващите кризи – енергийни цени, инфлация и война в Украйна. Изследването е структурирано в четири основни части. Част първа представя недвижимите имоти като елемент на богатството. Част втора е с фокус върху данните, методологията и оценките на глобалните тенденции с цените на жилищата. Част трета представя анализ на динамиката на индекса на жилищните имоти в България. Част четвърта е с регионален анализ на динамиката на цените на жилищните имоти по примера на областния център Сливен. В заключението са представени изводи и дадени насоки за бъдещи изследвания.
 • Шендоан Ремзи Халит
  РОЛЯТА НА ЛИДЕРСТВОТО В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
  Резюме: Силното лидерство в иновациите в публичния сектор може да даде възможност на правителствата да се справят с предизвикателствата на общността по нови начини в светлината на предизвикателствата, породени от глобалната пандемия от... Силното лидерство в иновациите в публичния сектор може да даде възможност на правителствата да се справят с предизвикателствата на общността по нови начини в светлината на предизвикателствата, породени от глобалната пандемия от коронавирус. Днешните лидери в публичния сектор са принудени да работят с по-малко ресурси и непрекъснато да намират нови начини за справяне с предизвикателствата. Лидерството в публичния сектор е особено важно; то влияе не само върху представянето на работата и удовлетворението на служителите, но и върху това, как се представят държавните и публичните агенции. Лидерството е от решаващо значение за доброто публично управление, включително добро планиране, ефективност, прозрачност и отчетност. Лидерите в публичния сектор също са изправени пред предизвикателства, различни от тези в частния сектор, и може би изискват различни компетенции. Лидерите в публичния сектор са изправени пред предизвикателството да предоставят публични услуги ефективно в съответствие с разрешените процедури, процеси и правила. Следователно висшите ръководители в публичния сектор обикновено са склонни да следват и наблюдават правила и процедури и да дават ясни указания за начина, по който трябва да се правят нещата.