МАКРОПРУДЕНЦИАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ – ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА AD-HOC СИТУАЦИИ И РИСКОВЕ ПРИ БАНКИРАНЕТО

Автори

Ключови думи
макропруденциални политики, рискови ситуации, банкиране.

Резюме
Макропруденциалните политики са създадени, с цел да се управляват и минимализират рисковете във финансовите институции. Те биват оторизирани от Съвета за създа-ването на единен надзорен механизъм (ЕНМ). Европейската централна банка (ЕЦБ) има правомощията да преразглежда политиките и да поставя условия, те да бъдат променяни с цел постигане на минимален риск и предотвратяване на рискови ситуации. На територията на Република България оторизираният надзорен орган е Българска народна банка (БНБ) и българската финансова система е част от списъка с обекти, които са под опеката на международната регулаторна рамка. Макропруденциалните полити-ки са инструмент за предотвратяване на ad-hoc ситуации при банкирането, както и на всички рискове, които то носи със себе си, заедно с ползите си. Изследването има за цел да очертае положителния принос на макропруденциалните политики върху устойчивостта на банковия сектор. Тезата, върху която се акцентира, е, че вследствие на пандемията от COVID-19 се засилва необходимостта от прилагането на мерки с регулаторен, надзорен, паричен и фискален характер, чрез които банковият сектор своевременно да реагира срещу надигащата се криза.

JEL Класификатор: 21.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • РОЛЯТА НА ЛИДЕРСТВОТО В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

    Силното лидерство в иновациите в публичния сектор може да даде възможност на правителствата да се справят с предизвикателствата на общността по нови начини в светлината на предизвикателствата, породени от глобалната пандемия от коронавирус. Днешните лидери в публичния сектор са принудени да работят с по-малко ресурси и непрекъснато да намират ...

  • ESG СТРАТЕГИИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРСКИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ

    Настоящата статия разглежда съдържанието и специфичните характеристики на екологичната, социалната и управленски отговорна концепция за устойчиво развитие (ESG). Предложена е авторова дефиниция на понятието, съобразена с мотивите на компании-те за привличане на инвеститори и изграждане на имидж на отговорен бизнес. Анализът очертава необходимостта ...

  • ЛИКВИДАЦИОННИТЕ РАЗНОСКИ КАТО НЕДЕЛИМА ЧАСТ ОТ АНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ В БЪЛГАРИЯ

    От 2017 г. Комисията за финансов надзор в България започва да публикува по-подробна информация, като включва отделните видове извършени разноски, включи-телно и ликвидационните такива. Благодарение на този факт стават възможни анализът на ликвидационни разноски по отделните имуществени застраховки и проследяването на техния тренд на развитие през ...