ЛИДЕРСТВО И ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ

Автори

Ключови думи
лидерство, мениджмънт, организационно развитие.

Резюме
Лидерството е феномен, който занимава изследователите на човешкото поведение не от вчера, а още от зараждането на цивилизацията. В различните периоди на изследване на разнородните му особености и обстоятелства се обособяват множество теории за неговото обяснение. Повечето от тях са на единно мнение, че ролята на лидера за развитието на екипа и ефективното функциониране на организацията е от съществено значение. Във връзка с това в научната разработка е направен класификационен ана-лиз на теориите за лидерството, изведени са приликите и разликите между мениджмънт и лидерство и техните специфики, в резултат на което се подчертава значението на лидерския потенциал в съвременните организации като важен фактор за техния успех и развитие.

JEL Класификатор: M10, M14, M19.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 10
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • РЕЛАЦИЯ „ЕТИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА – ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

    Настоящата разработка има за цел да изясни взаимовръзката между елементите на етичната инфраструктура и концепцията за добро управление. В нея са представени основните теоретични постановки в областта на етичната инфраструктура и доброто управление. Дефинирани са основни изводи и обобщения относно повишаване на интегрираността на ...

  • ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯТ МОДЕЛ НА ОБУЧЕНИЕ КАТО ИНОВАТИВНА ПРАКТИКА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА – ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ, РЕЗУЛТАТИ И ЕФЕКТИ

    Като фундаментален фактор за развитието на държавата образователната система е призвана да произведе висококвалифицирани кадри, подготвени за професиите на бъдещето. В условията на динамични промени в средата и потребностите на обществото това е възможно единствено чрез въвеждането на иновационни практики, адаптирани към предприемачески модел на ...

  • ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ: ПРЕДПОСТАВКИ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, КОНЦЕПЦИИ

    Научното изследване е фокусирано върху разкриване спецификата на процесите на трансформация на една икономическа система. Изяснена е същността на понятието „икономическа трансформация“ и са изведени основните фактори, обуславящи спецификата на процесите на трансформация и основните движещи сили и причините за „преобразуване“ на ...