РОЛЯТА НА РЕГУЛАТОРНИТЕ РАМКИ НА ЕС ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ ОТ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ

Автори

Ключови думи
въглероден диоксид (CO2), въглеродно неутрална икономика, емисии на парникови газове, биогорива.

Резюме
Настоящата разработка има за цел да анализира вътрешните политики на изследваните страни‒членки от Европейския съюз относно прилагането на Директивата за енергия от възобновяеми енергийни източници. Предизвикателствата пред тях са свързани с нови бизнес модели и технологии, които допринасят за постигане на ефективността в транспортния сектор. С основен принос за постигането на устойчивост в транспорта е повишаващият се процент на смесен биодизел от ново поколение, както и заложените цели в дългосрочен план. Поместените резултати очертават стремежа на регулациите, но и тяхната необходимост за достигането на въглеродно-неутрална икономика. Посредством прилагането им тяхната ефективност би повлияла благоприятно в редица аспекти на обществото и индустрията. Ползите от внедряването им са предпоставка за едно светло бъдеще, което би гарантирало енергийна ефективност в мащабите на ЕС.

JEL Класификатор: O1, Q42, Q48.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 9
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ МЕНИДЖМЪНТ НА ТЪРГОВСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА В БЪЛГАРИЯ

    Рентабилността е основната цел на всички бизнес начинания. В тази статия се изследва рентабилността на автомобилните представителства в България. Няколко характеристики на дистрибуцията на автомобили осигуряват уникални условия за изследване на ефекта на рентабилността върху работата на фирмите. Съществува висока степен на хомогенност между ...

  • ESG СТРАТЕГИИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРСКИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ

    Настоящата статия разглежда съдържанието и специфичните характеристики на екологичната, социалната и управленски отговорна концепция за устойчиво развитие (ESG). Предложена е авторова дефиниция на понятието, съобразена с мотивите на компании-те за привличане на инвеститори и изграждане на имидж на отговорен бизнес. Анализът очертава необходимостта ...

  • ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ – ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ДЕТЕРМИНАНТИ НА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА: ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР

    Настоящото научното изследване е насочено към установяване взаимообусловеността между ПЧИ и икономическия растеж. На основата на проучване на теоретични и емпирични изследвания са идентифицирани предпочитаните променливи за оценка степента на въздействие и посоките на влияние на чуждестранните инвестиционни потоци върху развитието на местната ...