РОЛЯТА НА РЕГУЛАТОРНИТЕ РАМКИ НА ЕС ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ ОТ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ

Автори

Ключови думи
въглероден диоксид (CO2), въглеродно неутрална икономика, емисии на парникови газове, биогорива.

Резюме
Настоящата разработка има за цел да анализира вътрешните политики на изследваните страни‒членки от Европейския съюз относно прилагането на Директивата за енергия от възобновяеми енергийни източници. Предизвикателствата пред тях са свързани с нови бизнес модели и технологии, които допринасят за постигане на ефективността в транспортния сектор. С основен принос за постигането на устойчивост в транспорта е повишаващият се процент на смесен биодизел от ново поколение, както и заложените цели в дългосрочен план. Поместените резултати очертават стремежа на регулациите, но и тяхната необходимост за достигането на въглеродно-неутрална икономика. Посредством прилагането им тяхната ефективност би повлияла благоприятно в редица аспекти на обществото и индустрията. Ползите от внедряването им са предпоставка за едно светло бъдеще, което би гарантирало енергийна ефективност в мащабите на ЕС.

JEL Класификатор: O1, Q42, Q48.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 9
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИ МОДЕЛИ В ЕС

    Целите на настоящото изследване са анализиране на възможностите за предотвратяването отклоненията от данъчно облагане и премахването на несправедливи данъчни практики в ЕС. Акцентира се върху хармонизиране на данъчното облагане на дружествата в ЕС с цел предотвратяване на „данъчната конкуренция“ и ограничаване на възможностите за манипулативно ...

  • ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР АКВАКУЛТУРИ – ЕДИН ОТ СТЪЛБОВЕТЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА „СИН РАСТЕЖ“

    В настоящата статия се разглеждат съвременните икономически проблеми, пред които е изправен сектор аквакултури, който е посочен от Европейската комисия като основен стълб за „синия растеж“. Новият подход за устойчива синя икономика в Европейския съюз изисква да бъдат въведени специфични стратегически насоки за конкурентоспособното и устойчиво ...

  • СТАТИСТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ – ПОЛИТИКИ, МЕТОДОЛОГИЯ, ИНДИКАТОРИ

    В центъра на концепцията за устойчиво развитие е осигуряването на достоен живот и благополучие за всички хора чрез икономически просперитет, мирни общества, социално приобщаване и отговорност към околната среда. За оценка на ефективността от действията за постигане на целите, формулирани в програмните документи, е необходимо използването на ...