РОЛЯТА НА ЛИДЕРСТВОТО В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Автори

Ключови думи
лидерство, мениджмънт, публичен сектор,

Резюме
Силното лидерство в иновациите в публичния сектор може да даде възможност на правителствата да се справят с предизвикателствата на общността по нови начини в светлината на предизвикателствата, породени от глобалната пандемия от коронавирус.

Днешните лидери в публичния сектор са принудени да работят с по-малко ресурси и непрекъснато да намират нови начини за справяне с предизвикателствата. Лидерството в публичния сектор е особено важно; то влияе не само върху представянето на работата и удовлетворението на служителите, но и върху това, как се представят държавните и публичните агенции. Лидерството е от решаващо значение за доброто публично управление, включително добро планиране, ефективност, прозрачност и отчетност.

Лидерите в публичния сектор също са изправени пред предизвикателства, различни от тези в частния сектор, и може би изискват различни компетенции. Лидерите в публичния сектор са изправени пред предизвикателството да предоставят публични услуги ефективно в съответствие с разрешените процедури, процеси и правила. Следователно висшите ръководители в публичния сектор обикновено са склонни да следват и наблюдават правила и процедури и да дават ясни указания за начина, по който трябва да се правят нещата.

JEL Класификатор: M10, M14, M19.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 11
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РЕАЛИЗИРАНЕ ЦЕЛИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В БИЗНЕС СЕКТОРА

    Настоящата статия има за цел да представи основните предизвикателства, които стоят пред въвеждане на целите за устойчиво развитие в бизнеса . Извежда се значението на фирмите в глобалното изпълнение на Целите за устойчиво развитие (ЦУР). В началото са анализирани потенциалните пречки пред устойчивото развитие на бизнес равнище. На тази основа, ...

  • СТАТИСТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ – ПОЛИТИКИ, МЕТОДОЛОГИЯ, ИНДИКАТОРИ

    В центъра на концепцията за устойчиво развитие е осигуряването на достоен живот и благополучие за всички хора чрез икономически просперитет, мирни общества, социално приобщаване и отговорност към околната среда. За оценка на ефективността от действията за постигане на целите, формулирани в програмните документи, е необходимо използването на ...

  • ИНТЕГРИТЕТЪТ В ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ

    Настоящата разработка е фокусирана върху теоретични постановки за мястото и ролята на интегритета в процесите на управление на национално ниво, връзката и значението му в процесите по управление на човешките ресурси. Направен е кратък обзор на на-учната литература по темата, като са посочени различни теоретични възгледи за съдържанието на ...