ИНТЕГРИТЕТЪТ В ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
интегритет, почтеност, обществена почтеност, меритократична основа, индикатори за интегритет на публичния сектор.

Резюме
Настоящата разработка е фокусирана върху теоретични постановки за мястото и ролята на интегритета в процесите на управление на национално ниво, връзката и значението му в процесите по управление на човешките ресурси. Направен е кратък обзор на на-учната литература по темата, като са посочени различни теоретични възгледи за съдържанието на понятието. Разгледани са възможностите и стъпките за практическо приложение и изграждане на обществена почтеност, с изследователски акцент върху елементи и процеси, които са от областите на дейност на управлението на човешките ресурси. Представени са публичните политики, визиращи внедряването на интегрите-та в органите на изпълнителната власт в България, като са маркирани мерките, които предвиждат националните стратегически документи в сферата на изграждането на рамка за почтеност.

JEL Класификатор: H70, H83.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 18
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • МАКРОПРУДЕНЦИАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ – ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА AD-HOC СИТУАЦИИ И РИСКОВЕ ПРИ БАНКИРАНЕТО

    Макропруденциалните политики са създадени, с цел да се управляват и минимализират рисковете във финансовите институции. Те биват оторизирани от Съвета за създа-ването на единен надзорен механизъм (ЕНМ). Европейската централна банка (ЕЦБ) има правомощията да преразглежда политиките и да поставя условия, те да бъдат променяни с цел постигане на ...

  • ЛИКВИДАЦИОННИТЕ РАЗНОСКИ КАТО НЕДЕЛИМА ЧАСТ ОТ АНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ В БЪЛГАРИЯ

    От 2017 г. Комисията за финансов надзор в България започва да публикува по-подробна информация, като включва отделните видове извършени разноски, включи-телно и ликвидационните такива. Благодарение на този факт стават възможни анализът на ликвидационни разноски по отделните имуществени застраховки и проследяването на техния тренд на развитие през ...

  • ФОТОВОЛТАИЧНИТЕ ЦЕНТРАЛИ В ЕНЕРГИЙНИЯ БАЛАНС НА БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

    Енергийната система на Република България е отрасъл на икономиката, който влияе пряко върху всички останали системи и икономически агенти. Цената на произведена енергия е основен компонент на себестойността на практически всички стоки и услуги. Сред разнообразието на енергогенериращи мощности обаче има и такива, в които горивната компонента е ...