РИСКОВЕ ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА НУЛЕВА СТАВКА ПРИ ВОД МЕЖДУ БЪЛГАРСКИ И РУМЪНСКИ ДРУЖЕСТВА

Автори

Ключови думи
държавен бюджет, ДДС, ВОД, трансгранични измами.

Резюме
Загубите от несъбрани приходи от данък върху добавената стойност (ДДС) в Европейския съюз (ЕС) са проблем на страните‒членки от неговото създаване и до настоящия момент. Вчастност това важи и за последните приети страни, включително Бълга-рия и Румъния. Настоящата разработка има за цел да представи и разгледа влиянието на фиктивно декларирани вътреобщностни доставки (ВОД) между български и румънски дружества върху приходите в бюджетите на двете държави. Разгледани са рисковете в разрези типове измами, начини на контрол, видове бизнеси и браншове. Изложени са възможни начини на противодействие – практически действия, споразумения и предложения за законодателни промени в рамките на общността.

JEL Класификатор: E62, E63, H26, H60, K34, K42.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 22
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • БОРСОВ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДРУЖЕСТВА НА БЪЛГАРСКИЯ КАПИТАЛОВ ПАЗАР

    Сектор „Туризъм“ е основа за икономическо развитие на страни, където природните дадености позволяват привличане на международен поток от туристи както през лятото, така и през зимата. България определено е страна с туристически дадености и доброто съчетание на изградени с десетилетия курорти на черноморското крайбрежие и в планините дава ...

  • АНАТОМИЯ НА ФИНАНСОВИТЕ КРИЗИ: ОТ ГОЛЯМАТА ДЕПРЕСИЯ НАСАМ

    Това изследване се фокусира върху финансовите кризи - какви са те, какви са техните причини, проявления и последици върху икономиката и социалната структура. Основната цел е да сe разкрие дълбочината на отрицателното им влияние и да се определи обхватът на техните ефекти. В този процес изследването ще разгледа и академичните публикации по темата. ...

  • ФРАГМЕНТАРЕН АНАЛИЗ НА ПАЗАРА НА ПЕТРОЛ В СВЕТОВЕН МАЩАБ

    Петролната индустрия е един от най-мощните отрасли в световната икономика и промените в референтните цени имат осезаеми последици за повечето производствени сектори и потребители. Статията представя в теоретичен и ретроспективен аспект особеностите в производството, предлагането и износа на петрол в световен мащаб в периода от края на 90-те години ...