ПОДХОДИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА БИЗНЕСА

Автори

Ключови думи
стратегия, вертикална интеграция, хоризонтална интеграция, корпоративно планира-не, корпоративен мениджмънт.

Резюме
Статията е фокусирана върху основните подходи за структуриране на дейностите по разработване на стратегии за интеграция на бизнеса. В началото се аргументира значението на корпоративното планиране за формулирането и осъществяването на общоор-ганизационните (корпоративните) стратегии, съчетано с критично оценяване на при-ложимите базови подходи. Въз основа на емпирични данни се анализират предимства-та и ограниченията на различните стратегии за интеграция на бизнеса. Характеризира се методологическата рамка за разработването на стратегически решения за вертикална и хоризонтална интеграция и нейните особености.

Потвърждава се, че формулирането и осъществяването на тези стратегии са по-ефективни, когато се извършват в рамките на системата на корпоративен мениджмънт и планиране. В общия случай методическата рамка включва анализ на изходната позиция, диагностичен анализ, разработване на стратегически алтернативи, оценяване на вариантите и избор на стратегия, разработване на механизми за осъществяване.

JEL Класификатор: M21.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 13
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • СТАТИСТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ – ПОЛИТИКИ, МЕТОДОЛОГИЯ, ИНДИКАТОРИ

    В центъра на концепцията за устойчиво развитие е осигуряването на достоен живот и благополучие за всички хора чрез икономически просперитет, мирни общества, социално приобщаване и отговорност към околната среда. За оценка на ефективността от действията за постигане на целите, формулирани в програмните документи, е необходимо използването на ...

  • АНАТОМИЯ НА ФИНАНСОВИТЕ КРИЗИ: ОТ ГОЛЯМАТА ДЕПРЕСИЯ НАСАМ

    Това изследване се фокусира върху финансовите кризи - какви са те, какви са техните причини, проявления и последици върху икономиката и социалната структура. Основната цел е да сe разкрие дълбочината на отрицателното им влияние и да се определи обхватът на техните ефекти. В този процес изследването ще разгледа и академичните публикации по темата. ...

  • ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИ МОДЕЛИ В ЕС

    Целите на настоящото изследване са анализиране на възможностите за предотвратяването отклоненията от данъчно облагане и премахването на несправедливи данъчни практики в ЕС. Акцентира се върху хармонизиране на данъчното облагане на дружествата в ЕС с цел предотвратяване на „данъчната конкуренция“ и ограничаване на възможностите за манипулативно ...