Годишен алманах "Научни изследвания на докторанти" е рецензирано научно списание, което се издава веднъж годишно и включва статии и студии. Приемането на докторантските изследвания за публикуване се основава на анонимно рецензиране от членове на Редакционния съвет и други специалисти в съответната научна област.

Етични правила

ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ

Публикуването на статия в списание на базата на рецензия е основен градивен елемент в развитието на всяка една кохерентна и уважавана мрежа от знания. Това е пряко отражение на качеството на работата на авторите и на институциите, които ги подкрепят. Рецензираните статии се основават на научния подход. Това налага да се постигне съгласие относно стандартите за публикуване и етично поведение на всички страни в публикационния процес.
Етичните правила за публикуване следва да се разглеждат като част от общите етични правила, валидни за научните среди в допълнение на законовите разпоредби и с оглед саморегулацията на научната общност. Действието им е ефективно, когато се прилагат механизмите на личностната етичност и професионалната съвест на учения, на неговата почтеност и коректност.
Редакционният съвет на списание Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти” изцяло споделя и приема като ръководен принцип позицията на  Elseviеr1 относно издателската етика при прегледа, редактирането и публикуването на научните трудове, спазвайки авторските права и предотвратявайки случаите на плагиатство. В работата си той изцяло се съобразява с правилата при публикуване на Комитета за етични норми към Elseviеr.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕДАКЦИОННАТА КОЛЕГИЯ

Решения за публикуване
Редакционният съвет на Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти” е отговорен за решенията си относно публикуване или мотивиран отказ на представените разработки. Тези решения се вземат на базата на научната стойност на съответния ръкопис и неговото значение за научната общност и практиката.
Решението относно приемане или отказ за публикуване на представените материали се взема от редакционния съвет на основата на рецензия, при отчитане значимостта, оригиналността, яснотата на изложението и съответствие с тематичния обхват на изданието.
Главният редактор се ръководи от политиката на редакционния съвет на изданието и се съобразява с правните изисквания, които са в сила по отношение на коректност, спазване на авторски права и плагиатство.

Обективна оценка
Редакционният съвет следва да оценява ръкописите според тяхното интелектуално и научно съдържание без оглед на раса, пол, сексуална ориентация, религиозни убеждения, етническа принадлежност, гражданство или политическа пристрастност на авторите.

Конфиденциалност
Членовете на редакционния съвет не трябва да разкриват никаква информация относно представения ръкопис на никого освен на съответния автор и по целесъобразност на рецензенти, потенциални рецензенти и други редакционни съветници.

Разкриване и предотвратяване конфликт на интереси
Предоставените непубликувани материали не трябва да се използват в собствено научно изследване на рецензента или член на редакционния съвет. Поверителната информация или идеи, получени в процеса на рецензиране, трябва да се пазят в тайна и да не се използват за лична изгода.

Участие и сътрудничество в разглеждане на оплаквания
Всеки акт на неетично поведение при публикуване следва да бъде разгледан и да бъдат предприети адекватни мерки. Редакционният съвет съвместно с рецензента вземат съответни мерки в случай на подадени оплаквания от етичен характер относно представен ръкопис или публикувана разработка. Мерките включват свързване с автора на ръкописа, като се отдаде дължимото внимание на съответната жалба или претенции.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕЦЕНЗЕНТИТЕ

Принос към решенията на редакционния съвет
Рецензиите представляват официална комуникация и сърцевина на научното публикуване. Рецензиите се изготвят с необходимата отговорност от страна на рецензентите. Решенията на редакционния съвет за публикуване се вземат на основа на възложените и изготвени рецензии. Същевременно с рецензиите се цели да бъдат подпомогнати авторитеза подобряване на техните разработки и като цяло изследователския и публикационен подход на младите автори.

Стандарти за обективност
Рецензиите се изготвят съобразно приети вътрешни правила и критерии. Обективността е задължително условие при изготвяне на рецензия и включените в нея оценки. Лична критика към автора е недопустима. Рецензентите трябва да изразяват мнението си ясно и с подкрепящи аргументи.

Компетентност и бързина(експедитивност)
Всеки рецензент, който се чувства неквалифициран да рецензира представеното научно изследване в ръкопис или знае, че своевременното му оценяване ще бъде невъзможно, следва да уведоми главния редактор и да се самоизключи от процеса на рецензиране.

Поверителност
Всички ръкописи, представени за рецензия, се третират като поверителни документи. Те не трябва да бъдат показвани или обсъждани с други лица, с изключение на упълномощените от главния редактор и редакционния съвет.

Позоваване на източници
При установено некоректно позоваване на източници рецензентът следва да информира редакционния съвет и автора.

Разкриване и предотвратяване конфликт на интереси
Поверителна информация или идеи, получени в процеса на рецензиране, трябва да се пазят в тайна и не се използват за лична изгода. Не е позволено използването от рецензента като собствени научни изследвания на непубликувани материали, оповестени в представен ръкопис. Рецензентите не трябва да разглеждат ръкописи, в които имат конфликт на интереси, произтичащ от конкурентни, сътруднически и други взаимоотношения или връзки, с който и да е от авторите, фирми или институции, свързани с публикациите.
Ако рецензентът се съмнява в добросъвестността на автора, той съобщава това на главния редактор и редколегията конфиденциално и в писмена форма.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АВТОРИТЕ

Стандарти при публикуване
Авторите трябва да депозират научната разработка, като се съобразяват с изискванията на редакционния съвет. Изходните данни следва да бъдат представени точно в статията/студията. Умишлено неточни твърдения представляват неетично поведение и са неприемливи.

Достъп до данните и съхранението им
Авторите трябва да съхраняват първичната информация и междинни изчисления, които при необходимост да предоставят на редакционния съвет.

Оригиналност и плагиатство
Авторите трябва да декларират писмено авторството си. Необходимо е, те да цитират коректно ползваните източници. Като плагиатството се приемат различни форми: от копиране или перифразиране на значителни части от друга публикация (без основание) до обявяване на резултати от чужди научни изследвания като собствени. Плагиатството във всичките му форми представлява неетично поведение при публикуване и е неприемливо.

Позоваване на източници
Винаги по подходящ начин трябва да бъде отдавано признание към работата на другите. Авторите трябва да цитират публикации, които са повлияли при написването на публикацията им. Информация, получена насаме, в разговор, кореспонденция или дискусия с трети страни, не трябва да се използва или отчита без изрично писмено разрешение от източника. Информация, получена в хода на поверителни услуги, като например рецензиране на ръкописи или заявления за безвъзмездно финансиране, не трябва да бъдат използвани без изричното писмено разрешение на автора на работата, участващ в тези услуги.

Многократно, излишно или конкурентно публикуване
Авторът по принцип не трябва да публикува ръкописи, описващи по същество едно и също научно изследване в повече от едно издание или като първоначална публикация. Конкурентното представяне на един и същи ръкопис на повече от едно издание представлява неетично поведение при публикуване и е неприемливо.

Авторство на публикацията
Авторството трябва да бъде признато на тези изследователи, които имат значителен принос към концепцията, проектирането, изпълнението или тълкуването на публикуваното научно изследване. Всички онези, които имат значителен принос, следва да бъдат посочени.

Разкриване и конфликт на интереси
Всички автори следва да оповестяват в своите ръкописи всякакъв финансов или друг съществен конфликт на интереси, който може да се тълкува, че е повлиял на резултатите или интерпретирането на ръкописите им. Всички източници на финансова подкрепа за проекта трябва да бъдат споменати. Примери за потенциални конфликти на интереси, които трябва да бъдат оповестени, включват наемане на работа, консултации, продукти в наличност, хонорари, платени експертни показания, патентни приложения/регистрации, както и безвъзмездно или друго финансиране. Потенциални конфликти на интереси трябва да бъдат оповестени на най-ранния възможен етап.

Основни грешки в публикувани трудове
Когато автор открие значителна грешка или неточност в своя собствена публикувана статия, той е длъжен незабавно да уведоми редакционния съвет на изданието и при необходимост да направи корекции.

Етичните правила са приети на заседание на Редакционния съвет на Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти”, проведено на 27.06.2017 г.

Elseviеr1 е холандско издателство с 25% дял от световните научни статии, поддържа собствената си база данни Scopus и от 2016 г. притежава свободния архив SSRN.