РЕЛАЦИЯ „ЕТИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА – ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Автори

Ключови думи
етичност, етична инфраструктура, добро управление, елементи на етична инфраструктура, етични принципи, модели на етична инфраструктура.

Резюме
Настоящата разработка има за цел да изясни взаимовръзката между елементите на етичната инфраструктура и концепцията за добро управление. В нея са представени основните теоретични постановки в областта на етичната инфраструктура и доброто управление. Дефинирани са основни изводи и обобщения относно повишаване на интегрираността на административните усилия за внедряване на принципите на добро управление в контекста на етичната инфраструктура, като са повдигнати и дискусионни въпроси във връзка с изграждането им в организациите от публичния сектор. Проучени са и са посочени добри практики за добро управление, които имат принос към развитието на елементите на етичната инфраструктура.

JEL Класификатор: H83.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 21
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ФРАГМЕНТАРЕН АНАЛИЗ НА ПАЗАРА НА ПЕТРОЛ В СВЕТОВЕН МАЩАБ

    Петролната индустрия е един от най-мощните отрасли в световната икономика и промените в референтните цени имат осезаеми последици за повечето производствени сектори и потребители. Статията представя в теоретичен и ретроспективен аспект особеностите в производството, предлагането и износа на петрол в световен мащаб в периода от края на 90-те години ...

  • ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР АКВАКУЛТУРИ – ЕДИН ОТ СТЪЛБОВЕТЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА „СИН РАСТЕЖ“

    В настоящата статия се разглеждат съвременните икономически проблеми, пред които е изправен сектор аквакултури, който е посочен от Европейската комисия като основен стълб за „синия растеж“. Новият подход за устойчива синя икономика в Европейския съюз изисква да бъдат въведени специфични стратегически насоки за конкурентоспособното и устойчиво ...

  • МЕНЮ ИНЖЕНЕРИНГ – ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕВЕНЮ МЕНИДЖМЪНТ В РЕСТОРАНТЬОРСКИЯ БИЗНЕС

    Целта на разработката е да се систематизират моделите за анализ на менюто за ресторантьорски бизнес и да се приложи подходящ инструментариум, на базата на който да се осъществи меню инженеринг като инструмент за максимализиране на приходите и оптимизиране на рентабилността. В първата част на студията е разгледано значението на менюто в ресторанта. ...