МЕНЮ ИНЖЕНЕРИНГ – ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕВЕНЮ МЕНИДЖМЪНТ В РЕСТОРАНТЬОРСКИЯ БИЗНЕС

Автори

Ключови думи
ресторантьорски бизнес, меню инженеринг, техники за анализ на менюто.

Резюме
Целта на разработката е да се систематизират моделите за анализ на менюто за ресторантьорски бизнес и да се приложи подходящ инструментариум, на базата на който да се осъществи меню инженеринг като инструмент за максимализиране на приходите и оптимизиране на рентабилността. В първата част на студията е разгледано значението на менюто в ресторанта. Във втората се систематизират и представят съществуващите модели за анализ. В третата част е изследвана приложимостта на меню инженеринга за анализ на менюто в контекста на ревеню мениджмънта. В четвъртата част е избран най-подходящият за целите на научната разработка модел и посредством специализиран софтуер той е апробиран в два съпоставими ресторанта чрез математически алгоритъм. Върху основата на получените от практическото изследване резултати са направени изводи и са формулирани препоръки, насочени към мениджмънта, с оглед увеличаване на рентабилността на елементите от менюто, оптимизиране на приходите и повишаване на конкурентоспособността на ресторантьорските предприятия.

JEL Класификатор: L83, O12, Z33.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 23
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО ОТ ВЪЗРАЖДАНЕТО ДО СРЕДАТА НА 20 ВЕК – ПРАКТИЧЕСКАТА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ЗАРАЖДАЩАТА СЕ БЪЛГАРСКА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА КУЛТУРА

    Настоящата разработка е насочена към изследване еволюцията на предприемачеството по българските земи. Анализът засяга условията за възникване и развитие на предприемаческата институция в широк контекст от връзки и взаимозависимости. Откроени са формирали се с времето специфични черти, присъщи на предприемаческата култура в България. Вникването в ...

  • БОРСОВ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДРУЖЕСТВА НА БЪЛГАРСКИЯ КАПИТАЛОВ ПАЗАР

    Сектор „Туризъм“ е основа за икономическо развитие на страни, където природните дадености позволяват привличане на международен поток от туристи както през лятото, така и през зимата. България определено е страна с туристически дадености и доброто съчетание на изградени с десетилетия курорти на черноморското крайбрежие и в планините дава ...

  • СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ДИНАМИКАТА НА ВХОДЯЩИЯ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ

    Туризмът е един от водещите фактори за развитието на икономиката. Този факт се от-белязва и отстоява в редица национални стратегически документи. В настоящото изс-ледване на анализ се подлага входящият туризъм в България за периода от 2008 г. до 2021 г. чрез моделиране на динамиката на отделните видове посещения на чуждест-ранните туристи според ...