ДЕМОГРАФСКА ОЦЕНКА НА ПРИДУНАВСКИТЕ ОБЩИНИ КАТО ФАКТОР ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ

Автори

Ключови думи
планове за интегрирано развитие на общините, демографска оценка, придунавски общини, население.

Резюме
Демографските показатели и развитието им, отнасящи се за дунавските общини, са с твърде много тревожни тенденции, измерено на база числеността на населението им. Установеният отрицателен прираст е ключов фактор в адаптиране на подходящия инструментариум, обхващащ плановете за интегрирано развитие на общините. Изследването е с насоченост към демографска оценка, с помощта на вербално-графични модели на динамика в населението, статистическа оценка и анализ на тренда за селектираните дунавски общини. Упоменатите подходи позволяват извеждане на изводи и оценки за предприемане на мерки и действия за решаване на проблематиката, свързана с тези териториални единици. Чрез вербално-графични модели се онагледява отрицателен прираст на населението в крайдунавските общини. Използваните регресионни уравнения и коефициентът на детерминация в настоящото научно изследване спомагат за изложение на изменението в населението.

JEL Класификатор: J1; J11; J19.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 16
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ЕВРОПЕЙСКИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ В РАЗВИВАЩИТЕ СЕ ИКОНОМИКИ

    : В настоящата разработка са представени както утвърдени, така и нови идеи за прог-рами, свързани с устойчивото развитие и приобщаващия растеж вчастност при развиващите се икономики. Основната цел на изследването е да се разгледат нови възможности за прилагане на плановете за устойчив и приобщаващ растеж от страна на ЕС в рамките на неговата ...

  • ЛИКВИДАЦИОННИТЕ РАЗНОСКИ КАТО НЕДЕЛИМА ЧАСТ ОТ АНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ В БЪЛГАРИЯ

    От 2017 г. Комисията за финансов надзор в България започва да публикува по-подробна информация, като включва отделните видове извършени разноски, включи-телно и ликвидационните такива. Благодарение на този факт стават възможни анализът на ликвидационни разноски по отделните имуществени застраховки и проследяването на техния тренд на развитие през ...

  • МАКРОПРУДЕНЦИАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ – ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА AD-HOC СИТУАЦИИ И РИСКОВЕ ПРИ БАНКИРАНЕТО

    Макропруденциалните политики са създадени, с цел да се управляват и минимализират рисковете във финансовите институции. Те биват оторизирани от Съвета за създа-ването на единен надзорен механизъм (ЕНМ). Европейската централна банка (ЕЦБ) има правомощията да преразглежда политиките и да поставя условия, те да бъдат променяни с цел постигане на ...