ДЕМОГРАФСКА ОЦЕНКА НА ПРИДУНАВСКИТЕ ОБЩИНИ КАТО ФАКТОР ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ

Автори

Ключови думи
планове за интегрирано развитие на общините, демографска оценка, придунавски общини, население.

Резюме
Демографските показатели и развитието им, отнасящи се за дунавските общини, са с твърде много тревожни тенденции, измерено на база числеността на населението им. Установеният отрицателен прираст е ключов фактор в адаптиране на подходящия инструментариум, обхващащ плановете за интегрирано развитие на общините. Изследването е с насоченост към демографска оценка, с помощта на вербално-графични модели на динамика в населението, статистическа оценка и анализ на тренда за селектираните дунавски общини. Упоменатите подходи позволяват извеждане на изводи и оценки за предприемане на мерки и действия за решаване на проблематиката, свързана с тези териториални единици. Чрез вербално-графични модели се онагледява отрицателен прираст на населението в крайдунавските общини. Използваните регресионни уравнения и коефициентът на детерминация в настоящото научно изследване спомагат за изложение на изменението в населението.

JEL Класификатор: J1; J11; J19.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 16
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО ОТ ВЪЗРАЖДАНЕТО ДО СРЕДАТА НА 20 ВЕК – ПРАКТИЧЕСКАТА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ЗАРАЖДАЩАТА СЕ БЪЛГАРСКА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА КУЛТУРА

    Настоящата разработка е насочена към изследване еволюцията на предприемачеството по българските земи. Анализът засяга условията за възникване и развитие на предприемаческата институция в широк контекст от връзки и взаимозависимости. Откроени са формирали се с времето специфични черти, присъщи на предприемаческата култура в България. Вникването в ...

  • СТАТИСТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ – ПОЛИТИКИ, МЕТОДОЛОГИЯ, ИНДИКАТОРИ

    В центъра на концепцията за устойчиво развитие е осигуряването на достоен живот и благополучие за всички хора чрез икономически просперитет, мирни общества, социално приобщаване и отговорност към околната среда. За оценка на ефективността от действията за постигане на целите, формулирани в програмните документи, е необходимо използването на ...

  • ЕВРОПЕЙСКИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ В РАЗВИВАЩИТЕ СЕ ИКОНОМИКИ

    : В настоящата разработка са представени както утвърдени, така и нови идеи за прог-рами, свързани с устойчивото развитие и приобщаващия растеж вчастност при развиващите се икономики. Основната цел на изследването е да се разгледат нови възможности за прилагане на плановете за устойчив и приобщаващ растеж от страна на ЕС в рамките на неговата ...