ESG СТРАТЕГИИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРСКИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ

Автори

Ключови думи
устойчиво развитие, ESG, нефинансово отчитане.

Резюме
Настоящата статия разглежда съдържанието и специфичните характеристики на екологичната, социалната и управленски отговорна концепция за устойчиво развитие (ESG). Предложена е авторова дефиниция на понятието, съобразена с мотивите на компании-те за привличане на инвеститори и изграждане на имидж на отговорен бизнес. Анализът очертава необходимостта от развиване на критерии за нефинансово отчитане, насърчаване на прозрачност и оповестяване на информация, както и стимулиране не само на доброволното интегриране на социалните, екологичните и управленски критерии. Подчертава се ролята на регламентирането и стандартизирането на оценката на въздействие на ESG факторите. Подобряването на регулаторните рамки би насърчило по-широкото прилагане на отговорните устойчиви стратегии в управлението и подпомагане процесите по изпълнение на Целите за устойчиво развитие на ООН.

JEL Класификатор: Q01, Q56, 016.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 15
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • БОРСОВ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДРУЖЕСТВА НА БЪЛГАРСКИЯ КАПИТАЛОВ ПАЗАР

    Сектор „Туризъм“ е основа за икономическо развитие на страни, където природните дадености позволяват привличане на международен поток от туристи както през лятото, така и през зимата. България определено е страна с туристически дадености и доброто съчетание на изградени с десетилетия курорти на черноморското крайбрежие и в планините дава ...

  • ИНТЕГРИТЕТЪТ В ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ

    Настоящата разработка е фокусирана върху теоретични постановки за мястото и ролята на интегритета в процесите на управление на национално ниво, връзката и значението му в процесите по управление на човешките ресурси. Направен е кратък обзор на на-учната литература по темата, като са посочени различни теоретични възгледи за съдържанието на ...

  • ВЛИЯНИЕ НА КОНСТАТИРАНИ ОТ ПРИХОДНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НЕРЕАЛНИ ДОСТАВКИ ВЪРХУ ОБЛАГАНЕТО ПО РЕДА НА ЗКПО НА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

    Настоящата статия има за цел да изследва механизмите за отказ на право на данъчен кредит по реда на ЗДДС, установено в резултат на последващ данъчен контрол (ревизия по ЗДДС) от страна на органа по приходите, и влиянието на отказа върху облагането с преки данъци. Когато отказът на данъчен кредит касае измама от страна на отчитащото се предприятие, ...