ВЛИЯНИЕ НА ПАНДЕМИЯТА COVID-19 ВЪРХУ ЦЕНИТЕ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ ‒ ГЛОБАЛНИ СВИДЕТЕЛСТВА И НАЦИОНАЛНИ ОСОБЕНОСТИ

Автори

Ключови думи
COVID-19, богатство, индекс на цени на жилища.

Резюме
Недвижимите имоти са основен елемент от богатството. Независимо дали говорим за домакинства, фирми или правителство, недвижимата собственост е израз на способността да се спестява и инвестира. Между недвижимите имоти и банковото дело има пряка връзка чрез инструментите на ипотечното кредитиране и респ. ипотечните облигации. Именно на способността на банковата система да кредитира дългосрочно ин-веститорите в недвижими имоти се гледа като на важен индикатор за икономическия цикъл. Пандемията СOVID-19 промени рязко ситуацията в сектора както глобално, така и на национално ниво за България и по региони. Обект на изследване са цените на недвижимите имоти, а предмет - влиянието на пандемията СOVID-19 върху техните ценови равнища на глобално, национално и регионално ниво. Целта на изследването е да се установи степента на корекция в индекса на жилищните имоти в условия на пандемията СOVID-19. Работната хипотеза в статията се свързва с твърдението, че панде-мията СOVID-19 ускори повишаването на индекса на жилищните имоти, към което през 2022 год. се акселерираха ефектите на последващите кризи – енергийни цени, инфлация и война в Украйна. Изследването е структурирано в четири основни части. Част първа представя недвижимите имоти като елемент на богатството. Част втора е с фокус върху данните, методологията и оценките на глобалните тенденции с цените на жилищата. Част трета представя анализ на динамиката на индекса на жилищните имоти в България. Част четвърта е с регионален анализ на динамиката на цените на жилищните имоти по примера на областния център Сливен. В заключението са представени изводи и дадени насоки за бъдещи изследвания.

JEL Класификатор: E31, E32, F44, G51.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 12
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ДЕМОГРАФСКА ОЦЕНКА НА ПРИДУНАВСКИТЕ ОБЩИНИ КАТО ФАКТОР ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ

    Демографските показатели и развитието им, отнасящи се за дунавските общини, са с твърде много тревожни тенденции, измерено на база числеността на населението им. Установеният отрицателен прираст е ключов фактор в адаптиране на подходящия инструментариум, обхващащ плановете за интегрирано развитие на общините. Изследването е с насоченост към ...

  • СТАТИСТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ – ПОЛИТИКИ, МЕТОДОЛОГИЯ, ИНДИКАТОРИ

    В центъра на концепцията за устойчиво развитие е осигуряването на достоен живот и благополучие за всички хора чрез икономически просперитет, мирни общества, социално приобщаване и отговорност към околната среда. За оценка на ефективността от действията за постигане на целите, формулирани в програмните документи, е необходимо използването на ...

  • РОЛЯТА НА ЛИДЕРСТВОТО В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

    Силното лидерство в иновациите в публичния сектор може да даде възможност на правителствата да се справят с предизвикателствата на общността по нови начини в светлината на предизвикателствата, породени от глобалната пандемия от коронавирус. Днешните лидери в публичния сектор са принудени да работят с по-малко ресурси и непрекъснато да намират ...