ВЛИЯНИЕ НА ПАНДЕМИЯТА COVID-19 ВЪРХУ ЦЕНИТЕ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ ‒ ГЛОБАЛНИ СВИДЕТЕЛСТВА И НАЦИОНАЛНИ ОСОБЕНОСТИ

Автори

Ключови думи
COVID-19, богатство, индекс на цени на жилища.

Резюме
Недвижимите имоти са основен елемент от богатството. Независимо дали говорим за домакинства, фирми или правителство, недвижимата собственост е израз на способността да се спестява и инвестира. Между недвижимите имоти и банковото дело има пряка връзка чрез инструментите на ипотечното кредитиране и респ. ипотечните облигации. Именно на способността на банковата система да кредитира дългосрочно ин-веститорите в недвижими имоти се гледа като на важен индикатор за икономическия цикъл. Пандемията СOVID-19 промени рязко ситуацията в сектора както глобално, така и на национално ниво за България и по региони. Обект на изследване са цените на недвижимите имоти, а предмет - влиянието на пандемията СOVID-19 върху техните ценови равнища на глобално, национално и регионално ниво. Целта на изследването е да се установи степента на корекция в индекса на жилищните имоти в условия на пандемията СOVID-19. Работната хипотеза в статията се свързва с твърдението, че панде-мията СOVID-19 ускори повишаването на индекса на жилищните имоти, към което през 2022 год. се акселерираха ефектите на последващите кризи – енергийни цени, инфлация и война в Украйна. Изследването е структурирано в четири основни части. Част първа представя недвижимите имоти като елемент на богатството. Част втора е с фокус върху данните, методологията и оценките на глобалните тенденции с цените на жилищата. Част трета представя анализ на динамиката на индекса на жилищните имоти в България. Част четвърта е с регионален анализ на динамиката на цените на жилищните имоти по примера на областния център Сливен. В заключението са представени изводи и дадени насоки за бъдещи изследвания.

JEL Класификатор: E31, E32, F44, G51.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 12
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ESG СТРАТЕГИИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРСКИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ

    Настоящата статия разглежда съдържанието и специфичните характеристики на екологичната, социалната и управленски отговорна концепция за устойчиво развитие (ESG). Предложена е авторова дефиниция на понятието, съобразена с мотивите на компании-те за привличане на инвеститори и изграждане на имидж на отговорен бизнес. Анализът очертава необходимостта ...

  • ПОЛЗИ ОТ ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА ОТ ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ СДЕЛКИТЕ С ГОРИВА И НЕФТОПРОДУКТИ В БЪЛГАРИЯ

    Националната данъчна система отразява правителствената концепция за данъчна политика, която осигурява финансирането на основните услуги, предоставяни в обществена полза. Данъците върху горивата представляват значителна част от общите данъчни приходи на страната. При необходимост правителствата разходват бюджетни средства, за да субсидират ...

  • РЕЛАЦИЯ „ЕТИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА – ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

    Настоящата разработка има за цел да изясни взаимовръзката между елементите на етичната инфраструктура и концепцията за добро управление. В нея са представени основните теоретични постановки в областта на етичната инфраструктура и доброто управление. Дефинирани са основни изводи и обобщения относно повишаване на интегрираността на ...