ИНТЕГРИРАН БАЗИРАН НА МЯСТОТО ПОДХОД – ОСНОВНИ СПЕЦИФИКИ И ПРИЛОЖЕНИЕ

Автори

Ключови думи
интегриран базиран на мястото подход, регионална политика, регионално развитие, интегрирани териториални инвестиции.

Резюме
Настоящата статия представя основни теоретични възгледи и постановки за значението на интегрирания базиран на мястото подход за регионалната политика и скицира тяхното отражение в българската планова практика. Прилагането на интегрирания подход в планирането на регионалното развитие се очаква да осигури по-устойчиви резултати, които да имат синергетично въздействие върху териториите. Предимствата на подхода са многобройни и те трябва да бъдат отчитани при създаването на публичните политики на национално, регионално и местно ниво. Именно това е целта на настоящата статия – да очертае основни специфики на интегрирания базиран на мястото подход и тяхното приложение в българската планова практика. Застъпва се тезата, че високата степен на изграденост на институционалната рамка е ключова предпоставка за прилагането на базиран на мястото подход в регионалната политика. Споделя се виждането, че териториалният потенциал и неговото оползотворяване са частично зависими от институционалната рамка, която се приема за детерминанта и която изцяло предопределя регионалното развитие.

JEL Класификатор: H7, R5.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 13
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • РОЛЯТА НА ЛИДЕРСТВОТО В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

    Силното лидерство в иновациите в публичния сектор може да даде възможност на правителствата да се справят с предизвикателствата на общността по нови начини в светлината на предизвикателствата, породени от глобалната пандемия от коронавирус. Днешните лидери в публичния сектор са принудени да работят с по-малко ресурси и непрекъснато да намират ...

  • ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ: ПРЕДПОСТАВКИ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, КОНЦЕПЦИИ

    Научното изследване е фокусирано върху разкриване спецификата на процесите на трансформация на една икономическа система. Изяснена е същността на понятието „икономическа трансформация“ и са изведени основните фактори, обуславящи спецификата на процесите на трансформация и основните движещи сили и причините за „преобразуване“ на ...

  • СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ДИНАМИКАТА НА ВХОДЯЩИЯ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ

    Туризмът е един от водещите фактори за развитието на икономиката. Този факт се от-белязва и отстоява в редица национални стратегически документи. В настоящото изс-ледване на анализ се подлага входящият туризъм в България за периода от 2008 г. до 2021 г. чрез моделиране на динамиката на отделните видове посещения на чуждест-ранните туристи според ...