ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ: ПРЕДПОСТАВКИ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, КОНЦЕПЦИИ

Автори

Ключови думи
специфика на процесите на трансформация, икономическа трансформация, концепции относно същността на икономическата трансформация.

Резюме
Научното изследване е фокусирано върху разкриване спецификата на процесите на трансформация на една икономическа система. Изяснена е същността на понятието „икономическа трансформация“ и са изведени основните фактори, обуславящи спецификата на процесите на трансформация и основните движещи сили и причините за „преобразуване“ на социално-икономическите системи. Синтезирани са различните концепции и теории на икономистите за неизбежността от трансформация на иконо-мическите системи в резултат на дълбочината на промените в световната икономика през XX и началото на XXI век. Доказана е работната теза, насочена към обосновка на твърдението, че всяка икономическа система се трансформира под влияние на специфични фактори, обусловени от съответния етап на развитие на общественото производство.

JEL Класификатор: D00, D01.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 12
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • АНАТОМИЯ НА ФИНАНСОВИТЕ КРИЗИ: ОТ ГОЛЯМАТА ДЕПРЕСИЯ НАСАМ

    Това изследване се фокусира върху финансовите кризи - какви са те, какви са техните причини, проявления и последици върху икономиката и социалната структура. Основната цел е да сe разкрие дълбочината на отрицателното им влияние и да се определи обхватът на техните ефекти. В този процес изследването ще разгледа и академичните публикации по темата. ...

  • ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ – ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ДЕТЕРМИНАНТИ НА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА: ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР

    Настоящото научното изследване е насочено към установяване взаимообусловеността между ПЧИ и икономическия растеж. На основата на проучване на теоретични и емпирични изследвания са идентифицирани предпочитаните променливи за оценка степента на въздействие и посоките на влияние на чуждестранните инвестиционни потоци върху развитието на местната ...

  • МИТНИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ И ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ДИНАМИКА И ТЕНДЕНЦИИ

    Целта на статията е да изследва ефекта на пандемията върху потоците от внос и износ за десетте водещи стокови групи на България. Обект на изследване е външната търго-вия със стоки на България, а неин предмет е динамиката във вноса и износа на десетте водещи стокови групи по вноса и износа за периода 2018–2020 год. Водещата хипотеза се обвързва с ...