ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ: ПРЕДПОСТАВКИ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, КОНЦЕПЦИИ

Автори

Ключови думи
специфика на процесите на трансформация, икономическа трансформация, концепции относно същността на икономическата трансформация.

Резюме
Научното изследване е фокусирано върху разкриване спецификата на процесите на трансформация на една икономическа система. Изяснена е същността на понятието „икономическа трансформация“ и са изведени основните фактори, обуславящи спецификата на процесите на трансформация и основните движещи сили и причините за „преобразуване“ на социално-икономическите системи. Синтезирани са различните концепции и теории на икономистите за неизбежността от трансформация на иконо-мическите системи в резултат на дълбочината на промените в световната икономика през XX и началото на XXI век. Доказана е работната теза, насочена към обосновка на твърдението, че всяка икономическа система се трансформира под влияние на специфични фактори, обусловени от съответния етап на развитие на общественото производство.

JEL Класификатор: D00, D01.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 12
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • МЕНЮ ИНЖЕНЕРИНГ – ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕВЕНЮ МЕНИДЖМЪНТ В РЕСТОРАНТЬОРСКИЯ БИЗНЕС

    Целта на разработката е да се систематизират моделите за анализ на менюто за ресторантьорски бизнес и да се приложи подходящ инструментариум, на базата на който да се осъществи меню инженеринг като инструмент за максимализиране на приходите и оптимизиране на рентабилността. В първата част на студията е разгледано значението на менюто в ресторанта. ...

  • ДЕМОГРАФСКА ОЦЕНКА НА ПРИДУНАВСКИТЕ ОБЩИНИ КАТО ФАКТОР ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ

    Демографските показатели и развитието им, отнасящи се за дунавските общини, са с твърде много тревожни тенденции, измерено на база числеността на населението им. Установеният отрицателен прираст е ключов фактор в адаптиране на подходящия инструментариум, обхващащ плановете за интегрирано развитие на общините. Изследването е с насоченост към ...

  • ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯТ МОДЕЛ НА ОБУЧЕНИЕ КАТО ИНОВАТИВНА ПРАКТИКА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА – ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ, РЕЗУЛТАТИ И ЕФЕКТИ

    Като фундаментален фактор за развитието на държавата образователната система е призвана да произведе висококвалифицирани кадри, подготвени за професиите на бъдещето. В условията на динамични промени в средата и потребностите на обществото това е възможно единствено чрез въвеждането на иновационни практики, адаптирани към предприемачески модел на ...