ЛИКВИДАЦИОННИТЕ РАЗНОСКИ КАТО НЕДЕЛИМА ЧАСТ ОТ АНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ В БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
имуществено застраховане; ликвидационни разноски; премиен приход; изплатени обезщетения.

Резюме
От 2017 г. Комисията за финансов надзор в България започва да публикува по-подробна информация, като включва отделните видове извършени разноски, включи-телно и ликвидационните такива. Благодарение на този факт стават възможни анализът на ликвидационни разноски по отделните имуществени застраховки и проследяването на техния тренд на развитие през годините. Същевременно този анализ би могъл да се разшири посредством въвеждането на два нови показателя – „ликвидационни разноски/премиен приход“ и „ликвидационни разноски/изплатени обезщетения“. Първият от тях дава представа за особеностите на конкретната имуществена застраховка, като показва дела на ликвидационните разноски в цената на застрахователната услуга. Вторият показател разкрива дела на извършените разноски спрямо изплатените обезщетения.

Получените резултати от горепосочените показатели могат да са в помощ на застрахователите при анализа на практикуваните имуществени застраховки през приз-мата на съпровождащите ги ликвидационни разноски.

JEL Класификатор: G22.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 16
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • РОЛЯ НА ИНОВАЦИИТЕ В ТУРИЗМА

    В разработката е обоснована ролята на иновациите в туризма, като са представени основните видове иновации, свързани с туризма, и техните особености. Изследвани са причините за тяхното създаване, развитие, разработване и поддържане, а също и влиянието им върху туристическия пазар, индустрията и туристите, както и нуждата от тях. Разгледан е ...

  • СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ, СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ПАЗАРА НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ

    Научното изследване е фокусирано върху изясняване значението на транспортния сектор за развитието на икономиката и спецификата на транспортния пазар като система от взаимозависими икономически и технологични елементи. Характеризирана е структурата на пазара на транспортни услуги и са изведени основните структурни характеристики на пазара на ...

  • ПРОУЧВАНЕ ПРОЕКТИРАНЕТО НА ДИСТРИБУЦИОННИ КАНАЛИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ: КОНЦЕПТУАЛНО-МЕТОДОЛОГИЧНИ И ЕМПИРИЧНИ АСПЕКТИ

    Актуалността на представената разработка се обуславя от насочване на изследователския фокус към проектирането на дистрибуционни канали за хранителни стоки, отчитащо приоритетно икономическите интереси на производителя. В структурен план се представят в последователност: концептуално-методологични аспекти на проектиране на дистрибуционни канали за ...