ПРОБЛЕМИ ПРИ ОБЛАГАНЕТО С ДДС НА ТУРИСТИЧЕСКИ ДРУЖЕСТВА В ХИПОТЕЗА НА ФАЛИТ

Автори

Ключови думи
данъчно облагане, туристически сектор, риск мениджмънт, облагане с ДДС.

Резюме
В разработката е представено облагането с ДДС на туристически дружества в хипотеза на фалит. Целта е да се направи обща характеристика на облагането с ДДС на туристически дружества в конкретния казус, както и да се изследват обхватът и дълбочината на оказаното негативно въздействие върху туристическия бранш от липсата на механизъм, облекчаващ тежестта на ДДС, начислен при доставки, за които вземането е несъбираемо, както и установяване на ефекта от законодателните промени при облагане с ДДС в тази хипотеза. Въвеждането на адекватен механизъм за защита на туристическия бизнес от неблагоприятното влияние при облагане с ДДС на услуги на фалиращи дружества, от които вземането е несъбираемо, е необходима и закъсняла стъпка, която води до позитивни ефекти за целия туристически бранш, снижавайки риска при ДДС-разчетите на фирмите от сектора.

JEL Класификатор: H25.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 10
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ЕВРОПЕЙСКИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ В РАЗВИВАЩИТЕ СЕ ИКОНОМИКИ

    : В настоящата разработка са представени както утвърдени, така и нови идеи за прог-рами, свързани с устойчивото развитие и приобщаващия растеж вчастност при развиващите се икономики. Основната цел на изследването е да се разгледат нови възможности за прилагане на плановете за устойчив и приобщаващ растеж от страна на ЕС в рамките на неговата ...

  • АНАТОМИЯ НА ФИНАНСОВИТЕ КРИЗИ: ОТ ГОЛЯМАТА ДЕПРЕСИЯ НАСАМ

    Това изследване се фокусира върху финансовите кризи - какви са те, какви са техните причини, проявления и последици върху икономиката и социалната структура. Основната цел е да сe разкрие дълбочината на отрицателното им влияние и да се определи обхватът на техните ефекти. В този процес изследването ще разгледа и академичните публикации по темата. ...

  • СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ДИНАМИКАТА НА ВХОДЯЩИЯ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ

    Туризмът е един от водещите фактори за развитието на икономиката. Този факт се от-белязва и отстоява в редица национални стратегически документи. В настоящото изс-ледване на анализ се подлага входящият туризъм в България за периода от 2008 г. до 2021 г. чрез моделиране на динамиката на отделните видове посещения на чуждест-ранните туристи според ...