СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ, СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ПАЗАРА НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
видове транспорт, пазар на транспортни услуги, структура на пазара на транспортни услуги.

Резюме
Научното изследване е фокусирано върху изясняване значението на транспортния сектор за развитието на икономиката и спецификата на транспортния пазар като система от взаимозависими икономически и технологични елементи. Характеризирана е структурата на пазара на транспортни услуги и са изведени основните структурни характеристики на пазара на транспортни услуги в Р България за периода 2012 – 2021 г. Осъществен е емпиричен анализ на развитието на транспортния сектор и темпа на изменение на предоставяните транспортни услуги по видове транспорт за анализирания период. Обоснована е позицията, залегнала в работната теза на изследването, че развитието на транспортния сектор е в пряка зависимост от характеристиките на средата и качеството на предлаганите транспортни услуги.

JEL Класификатор: L9, L91.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 12
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ЛИКВИДАЦИОННИТЕ РАЗНОСКИ КАТО НЕДЕЛИМА ЧАСТ ОТ АНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ В БЪЛГАРИЯ

    От 2017 г. Комисията за финансов надзор в България започва да публикува по-подробна информация, като включва отделните видове извършени разноски, включи-телно и ликвидационните такива. Благодарение на този факт стават възможни анализът на ликвидационни разноски по отделните имуществени застраховки и проследяването на техния тренд на развитие през ...

  • МИТНИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ И ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ДИНАМИКА И ТЕНДЕНЦИИ

    Целта на статията е да изследва ефекта на пандемията върху потоците от внос и износ за десетте водещи стокови групи на България. Обект на изследване е външната търго-вия със стоки на България, а неин предмет е динамиката във вноса и износа на десетте водещи стокови групи по вноса и износа за периода 2018–2020 год. Водещата хипотеза се обвързва с ...

  • ЯПОНСКИ НОРМАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА НАЛАГАНЕ МОДЕЛА НА КРЪГОВА ИКОНОМИКА

    В настоящата разработка са разглеждани най-съществените моменти в нормативната уредба на Япония, засягащи и подкрепящи налагането принципите на кръговата икономика. Обозначени са екологизирането на икономическия модел на икономика, връзката му с човешкото здраве и съвременните нужди и потребности на обществото ни. Представена е японската ...