СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ, СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ПАЗАРА НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
видове транспорт, пазар на транспортни услуги, структура на пазара на транспортни услуги.

Резюме
Научното изследване е фокусирано върху изясняване значението на транспортния сектор за развитието на икономиката и спецификата на транспортния пазар като система от взаимозависими икономически и технологични елементи. Характеризирана е структурата на пазара на транспортни услуги и са изведени основните структурни характеристики на пазара на транспортни услуги в Р България за периода 2012 – 2021 г. Осъществен е емпиричен анализ на развитието на транспортния сектор и темпа на изменение на предоставяните транспортни услуги по видове транспорт за анализирания период. Обоснована е позицията, залегнала в работната теза на изследването, че развитието на транспортния сектор е в пряка зависимост от характеристиките на средата и качеството на предлаганите транспортни услуги.

JEL Класификатор: L9, L91.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 12
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ПОДХОДИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА БИЗНЕСА

    Статията е фокусирана върху основните подходи за структуриране на дейностите по разработване на стратегии за интеграция на бизнеса. В началото се аргументира значението на корпоративното планиране за формулирането и осъществяването на общоор-ганизационните (корпоративните) стратегии, съчетано с критично оценяване на при-ложимите базови подходи. ...

  • ЯПОНСКИ НОРМАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА НАЛАГАНЕ МОДЕЛА НА КРЪГОВА ИКОНОМИКА

    В настоящата разработка са разглеждани най-съществените моменти в нормативната уредба на Япония, засягащи и подкрепящи налагането принципите на кръговата икономика. Обозначени са екологизирането на икономическия модел на икономика, връзката му с човешкото здраве и съвременните нужди и потребности на обществото ни. Представена е японската ...

  • ПОЛЗИ ОТ ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА ОТ ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ СДЕЛКИТЕ С ГОРИВА И НЕФТОПРОДУКТИ В БЪЛГАРИЯ

    Националната данъчна система отразява правителствената концепция за данъчна политика, която осигурява финансирането на основните услуги, предоставяни в обществена полза. Данъците върху горивата представляват значителна част от общите данъчни приходи на страната. При необходимост правителствата разходват бюджетни средства, за да субсидират ...