ЕВРОПЕЙСКИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ В РАЗВИВАЩИТЕ СЕ ИКОНОМИКИ

Автори

Ключови думи
устойчив растеж, приобщаващ растеж, социална политика, развиващи се икономики, опазване на околна среда.

Резюме
: В настоящата разработка са представени както утвърдени, така и нови идеи за прог-рами, свързани с устойчивото развитие и приобщаващия растеж вчастност при развиващите се икономики. Основната цел на изследването е да се разгледат нови възможности за прилагане на плановете за устойчив и приобщаващ растеж от страна на ЕС в рамките на неговата Средиземноморска политика, с идеята да се повиши ефективността им. Да се анализират възможностите за отстраняване колебанията, свързани с риска от осъществяването на плановете. В разработката е представена разликата между понятията устойчиво развитие и приобщаващ растеж. Изследван е ефектът от взаимодействие между бизнеса и обществото, с идеята да се намали натискът върху природата и да се даде възможност за нейното възстановяване. Плановете за устойчив и приобщаващ растеж трябва да са благоприятни за всички засегнати страни, осъществяването на тази задача е резултат от множество проучвания и анализиране на събраната информация.

JEL Класификатор: F15.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ПОЛЗИ ОТ ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА ОТ ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ СДЕЛКИТЕ С ГОРИВА И НЕФТОПРОДУКТИ В БЪЛГАРИЯ

    Националната данъчна система отразява правителствената концепция за данъчна политика, която осигурява финансирането на основните услуги, предоставяни в обществена полза. Данъците върху горивата представляват значителна част от общите данъчни приходи на страната. При необходимост правителствата разходват бюджетни средства, за да субсидират ...

  • РОЛЯ НА ИНОВАЦИИТЕ В ТУРИЗМА

    В разработката е обоснована ролята на иновациите в туризма, като са представени основните видове иновации, свързани с туризма, и техните особености. Изследвани са причините за тяхното създаване, развитие, разработване и поддържане, а също и влиянието им върху туристическия пазар, индустрията и туристите, както и нуждата от тях. Разгледан е ...

  • МАКРОПРУДЕНЦИАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ – ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА AD-HOC СИТУАЦИИ И РИСКОВЕ ПРИ БАНКИРАНЕТО

    Макропруденциалните политики са създадени, с цел да се управляват и минимализират рисковете във финансовите институции. Те биват оторизирани от Съвета за създа-ването на единен надзорен механизъм (ЕНМ). Европейската централна банка (ЕЦБ) има правомощията да преразглежда политиките и да поставя условия, те да бъдат променяни с цел постигане на ...