БОРСОВ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДРУЖЕСТВА НА БЪЛГАРСКИЯ КАПИТАЛОВ ПАЗАР

Автори

Ключови думи
туризъм, цени на акции, пазарен тренд.

Резюме
Сектор „Туризъм“ е основа за икономическо развитие на страни, където природните дадености позволяват привличане на международен поток от туристи както през лятото, така и през зимата. България определено е страна с туристически дадености и доброто съчетание на изградени с десетилетия курорти на черноморското крайбрежие и в планините дава възможности за развитие на туристически продукт с регионално и континентално значение. Изграждането на подобни курорти естествено изисква мащабни инвестиции и оборотни средства за поддръжка както на хотелските бази, така и на свързаната инфраструктура. Оценката за успеха на тези инвестиции се дава от пазара по отношение оценката на капитала на собствениците на тези курорти, доколкото те са публични дружества, чиито акции се търгуват на капиталовия пазар. На тази основа обект на изследване са туристически дружества на българския капиталов пазар. Предмет на изследване са капиталовите позиции и борсовото представяне на публичните туристически дружества на българския капиталов пазар. Целта на изследването е анализ на капиталовите позиции и оценка на борсовото представяне на публичните туристически дружества на българския фондов пазар. Работната хипотеза в статията се свързва с твърдението, че публично търгуваните туристически дружества на българския капиталов пазар имат динамична пазарна капитализация и променлив тренд на цени на акциите, което е функция на капиталови позиции и фундаментален финансов анализ. След уводната част изследването е фокусирано върху: първо, фундаментален анализ на борсово търгуваните български туристически дружества – „Албена“ АД и „Златни пясъци“ АД; второ, анализ и оценка на борсовия тренд в цените на акциите на трите дружества за период от пет години (2017–2022 год.); трето, корелационен ана-лиз на борсовите котировки на водещото публично туристическо дружество „Албена“ АД спрямо основен индекс на БФБ. В заключението са представени изводи и дадени насоки за бъдещи изследвания.

JEL Класификатор: G11, G32, L83.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 13
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ЛИДЕРСТВО И ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ

    Лидерството е феномен, който занимава изследователите на човешкото поведение не от вчера, а още от зараждането на цивилизацията. В различните периоди на изследване на разнородните му особености и обстоятелства се обособяват множество теории за неговото обяснение. Повечето от тях са на единно мнение, че ролята на лидера за развитието на екипа и ...

  • РИСКОВЕ ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА НУЛЕВА СТАВКА ПРИ ВОД МЕЖДУ БЪЛГАРСКИ И РУМЪНСКИ ДРУЖЕСТВА

    Загубите от несъбрани приходи от данък върху добавената стойност (ДДС) в Европейския съюз (ЕС) са проблем на страните‒членки от неговото създаване и до настоящия момент. Вчастност това важи и за последните приети страни, включително Бълга-рия и Румъния. Настоящата разработка има за цел да представи и разгледа влиянието на фиктивно ...

  • ЯПОНСКИ НОРМАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА НАЛАГАНЕ МОДЕЛА НА КРЪГОВА ИКОНОМИКА

    В настоящата разработка са разглеждани най-съществените моменти в нормативната уредба на Япония, засягащи и подкрепящи налагането принципите на кръговата икономика. Обозначени са екологизирането на икономическия модел на икономика, връзката му с човешкото здраве и съвременните нужди и потребности на обществото ни. Представена е японската ...