ФРАГМЕНТАРЕН АНАЛИЗ НА ПАЗАРА НА ПЕТРОЛ В СВЕТОВЕН МАЩАБ

Автори

Ключови думи
петрол, търговия с петрол, ретроспективен преглед, съвременни характеристики.

Резюме
Петролната индустрия е един от най-мощните отрасли в световната икономика и промените в референтните цени имат осезаеми последици за повечето производствени сектори и потребители. Статията представя в теоретичен и ретроспективен аспект особеностите в производството, предлагането и износа на петрол в световен мащаб в периода от края на 90-те години на XX век до 2020 г. Направен е задълбочен литературен преглед на световни и национални литературни източници в посочената научна област. В резултат от изследването са подробно разгледани и анализирани някои аспекти от производството, предлагането и износа на петрол на световния пазар.

В рамките на последните две десетилетия спад в производството на петрол се наблюдава единствено през 2020 г., но това обстоятелство е обяснимо от негативното въздействие на COVID-19 пандемията и последвалата икономическа криза. Въпреки това търсенето на петрол, съответно производството му, през 2022 г. достигна пред кризисните нива, а прогнозите на икономическите анализатори са за устойчива тенденция към нарастване.

JEL Класификатор: G13, L81, Q37.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 10
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ВЛИЯНИЕ НА ПАРАЛЕЛНИЯ ИЗНОС НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ВЪРХУ ПАЗАРА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ В БЪЛГАРИЯ

    Паралелният износ на лекарствени продукти, заедно с поскъпването, ограничаването на производствения капацитет, а в някои случаи и спирането на производство им (особено в периода, последвал пандемията от COVID-19), както и несъвършенствата в съществуващата информационна система СЕСПА са най-често сочените причини за пре-върналия се в хроничен ...

  • РИСКОВЕ ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА НУЛЕВА СТАВКА ПРИ ВОД МЕЖДУ БЪЛГАРСКИ И РУМЪНСКИ ДРУЖЕСТВА

    Загубите от несъбрани приходи от данък върху добавената стойност (ДДС) в Европейския съюз (ЕС) са проблем на страните‒членки от неговото създаване и до настоящия момент. Вчастност това важи и за последните приети страни, включително Бълга-рия и Румъния. Настоящата разработка има за цел да представи и разгледа влиянието на фиктивно ...

  • ВЛИЯНИЕ НА КОНСТАТИРАНИ ОТ ПРИХОДНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НЕРЕАЛНИ ДОСТАВКИ ВЪРХУ ОБЛАГАНЕТО ПО РЕДА НА ЗКПО НА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

    Настоящата статия има за цел да изследва механизмите за отказ на право на данъчен кредит по реда на ЗДДС, установено в резултат на последващ данъчен контрол (ревизия по ЗДДС) от страна на органа по приходите, и влиянието на отказа върху облагането с преки данъци. Когато отказът на данъчен кредит касае измама от страна на отчитащото се предприятие, ...