ФРАГМЕНТАРЕН АНАЛИЗ НА ПАЗАРА НА ПЕТРОЛ В СВЕТОВЕН МАЩАБ

Автори

Ключови думи
петрол, търговия с петрол, ретроспективен преглед, съвременни характеристики.

Резюме
Петролната индустрия е един от най-мощните отрасли в световната икономика и промените в референтните цени имат осезаеми последици за повечето производствени сектори и потребители. Статията представя в теоретичен и ретроспективен аспект особеностите в производството, предлагането и износа на петрол в световен мащаб в периода от края на 90-те години на XX век до 2020 г. Направен е задълбочен литературен преглед на световни и национални литературни източници в посочената научна област. В резултат от изследването са подробно разгледани и анализирани някои аспекти от производството, предлагането и износа на петрол на световния пазар.

В рамките на последните две десетилетия спад в производството на петрол се наблюдава единствено през 2020 г., но това обстоятелство е обяснимо от негативното въздействие на COVID-19 пандемията и последвалата икономическа криза. Въпреки това търсенето на петрол, съответно производството му, през 2022 г. достигна пред кризисните нива, а прогнозите на икономическите анализатори са за устойчива тенденция към нарастване.

JEL Класификатор: G13, L81, Q37.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 10
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ – ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ДЕТЕРМИНАНТИ НА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА: ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР

    Настоящото научното изследване е насочено към установяване взаимообусловеността между ПЧИ и икономическия растеж. На основата на проучване на теоретични и емпирични изследвания са идентифицирани предпочитаните променливи за оценка степента на въздействие и посоките на влияние на чуждестранните инвестиционни потоци върху развитието на местната ...

  • ПОЛЗИ ОТ ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА ОТ ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ СДЕЛКИТЕ С ГОРИВА И НЕФТОПРОДУКТИ В БЪЛГАРИЯ

    Националната данъчна система отразява правителствената концепция за данъчна политика, която осигурява финансирането на основните услуги, предоставяни в обществена полза. Данъците върху горивата представляват значителна част от общите данъчни приходи на страната. При необходимост правителствата разходват бюджетни средства, за да субсидират ...

  • РИСКОВЕ ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА НУЛЕВА СТАВКА ПРИ ВОД МЕЖДУ БЪЛГАРСКИ И РУМЪНСКИ ДРУЖЕСТВА

    Загубите от несъбрани приходи от данък върху добавената стойност (ДДС) в Европейския съюз (ЕС) са проблем на страните‒членки от неговото създаване и до настоящия момент. Вчастност това важи и за последните приети страни, включително Бълга-рия и Румъния. Настоящата разработка има за цел да представи и разгледа влиянието на фиктивно ...