СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ДИНАМИКАТА НА ВХОДЯЩИЯ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
входящ туризъм, моделиране на динамика, международни позиции, брутен вътрешен продукт.

Резюме
Туризмът е един от водещите фактори за развитието на икономиката. Този факт се от-белязва и отстоява в редица национални стратегически документи. В настоящото изс-ледване на анализ се подлага входящият туризъм в България за периода от 2008 г. до 2021 г. чрез моделиране на динамиката на отделните видове посещения на чуждест-ранните туристи според мотивите за посещение. Заедно с това се проследява и позици-ята на България, която заема на международния туристически пазар по принос на ту-ризма в брутния вътрешен продукт. Резултатите показват, че въпреки многото очаква-ния и инициативи от страна на национални и местни управленски органи българският туризъм изпитва сериозни затруднения през последните години, които се задълбочават още повече под влияние на пандемията, свързана с разпространението на Covid-19, и започва да губи своите позиции на международните пазари.

JEL Класификатор: C22, С52, Z32.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 15
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ESG СТРАТЕГИИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРСКИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ

    Настоящата статия разглежда съдържанието и специфичните характеристики на екологичната, социалната и управленски отговорна концепция за устойчиво развитие (ESG). Предложена е авторова дефиниция на понятието, съобразена с мотивите на компании-те за привличане на инвеститори и изграждане на имидж на отговорен бизнес. Анализът очертава необходимостта ...

  • ЕВРОПЕЙСКИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ В РАЗВИВАЩИТЕ СЕ ИКОНОМИКИ

    : В настоящата разработка са представени както утвърдени, така и нови идеи за прог-рами, свързани с устойчивото развитие и приобщаващия растеж вчастност при развиващите се икономики. Основната цел на изследването е да се разгледат нови възможности за прилагане на плановете за устойчив и приобщаващ растеж от страна на ЕС в рамките на неговата ...

  • ДЕМОГРАФСКА ОЦЕНКА НА ПРИДУНАВСКИТЕ ОБЩИНИ КАТО ФАКТОР ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ

    Демографските показатели и развитието им, отнасящи се за дунавските общини, са с твърде много тревожни тенденции, измерено на база числеността на населението им. Установеният отрицателен прираст е ключов фактор в адаптиране на подходящия инструментариум, обхващащ плановете за интегрирано развитие на общините. Изследването е с насоченост към ...