ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯТ МОДЕЛ НА ОБУЧЕНИЕ КАТО ИНОВАТИВНА ПРАКТИКА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА – ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ, РЕЗУЛТАТИ И ЕФЕКТИ

Автори

Ключови думи
образование и образователна система, иновационен процес и иновационни практики в образованието, предприемачески модел на обучение.

Резюме
Като фундаментален фактор за развитието на държавата образователната система е призвана да произведе висококвалифицирани кадри, подготвени за професиите на бъдещето. В условията на динамични промени в средата и потребностите на обществото това е възможно единствено чрез въвеждането на иновационни практики, адаптирани към предприемачески модел на обучение, като основа за бъдещ просперитет. В статията се разглежда иновационният процес в образователната система като предпоставка за въвеждането на предприемачески модел на обучение, изяснява се спецификата на предприемаческия модел на обучение в контекста на образователната система, като се идентифицират основните проблемни области, потенциалните позитивни резултати и ефекти от прилагането на иновативни практики, реализирани чрез въвеждането на предприемаческия модел на обучение в образователната система. Акцентът е поставен върху началното и средното образование.

JEL Класификатор: O10, O35, O43, O44, I20, I28.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 17
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ВЛИЯНИЕ НА ПАРАЛЕЛНИЯ ИЗНОС НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ВЪРХУ ПАЗАРА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ В БЪЛГАРИЯ

    Паралелният износ на лекарствени продукти, заедно с поскъпването, ограничаването на производствения капацитет, а в някои случаи и спирането на производство им (особено в периода, последвал пандемията от COVID-19), както и несъвършенствата в съществуващата информационна система СЕСПА са най-често сочените причини за пре-върналия се в хроничен ...

  • НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ МЕНИДЖМЪНТ НА ТЪРГОВСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА В БЪЛГАРИЯ

    Рентабилността е основната цел на всички бизнес начинания. В тази статия се изследва рентабилността на автомобилните представителства в България. Няколко характеристики на дистрибуцията на автомобили осигуряват уникални условия за изследване на ефекта на рентабилността върху работата на фирмите. Съществува висока степен на хомогенност между ...

  • СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ДИНАМИКАТА НА ВХОДЯЩИЯ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ

    Туризмът е един от водещите фактори за развитието на икономиката. Този факт се от-белязва и отстоява в редица национални стратегически документи. В настоящото изс-ледване на анализ се подлага входящият туризъм в България за периода от 2008 г. до 2021 г. чрез моделиране на динамиката на отделните видове посещения на чуждест-ранните туристи според ...