МИТНИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ И ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ДИНАМИКА И ТЕНДЕНЦИИ

Автори

Ключови думи
Митнически съюз, внос, износ, търговска концентрация, търговска диверсификация.

Резюме
Целта на статията е да изследва ефекта на пандемията върху потоците от внос и износ за десетте водещи стокови групи на България. Обект на изследване е външната търго-вия със стоки на България, а неин предмет е динамиката във вноса и износа на десетте водещи стокови групи по вноса и износа за периода 2018–2020 год. Водещата хипотеза се обвързва с твърдението, че независимо от пандемията през 2020 год. икономиката на България запазва своя отворен характер и продължава да добавя стойност към БВП с обективни корекции в стойностните показатели на вноса и износа за водещите стокови групи. Резултатите от анализа са теоретични и практико-приложни. В теоретичен план са обосновавани два аналитични показателя за оценка на тенденциите във вноса и респ. износа, измерващи концентрацията и диверсификацията на водещите десет сто-кови групи спрямо останалите търговски потоци. В емпиричен план се достига до вербално-графични модели, илюстриращи тренда на водещите десет стокови групи по вноса и износа за периода 2018–2020 год., като се извеждат две групи при вноса и пет при износа, които независимо от пандемията отчитат нарастване в стойностно изражение за пандемичната 2020 год. спрямо предпандемичната 2019 год.

JEL Класификатор: F14, F41.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • МЕНЮ ИНЖЕНЕРИНГ – ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕВЕНЮ МЕНИДЖМЪНТ В РЕСТОРАНТЬОРСКИЯ БИЗНЕС

    Целта на разработката е да се систематизират моделите за анализ на менюто за ресторантьорски бизнес и да се приложи подходящ инструментариум, на базата на който да се осъществи меню инженеринг като инструмент за максимализиране на приходите и оптимизиране на рентабилността. В първата част на студията е разгледано значението на менюто в ресторанта. ...

  • РЕЛАЦИЯ „ЕТИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА – ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

    Настоящата разработка има за цел да изясни взаимовръзката между елементите на етичната инфраструктура и концепцията за добро управление. В нея са представени основните теоретични постановки в областта на етичната инфраструктура и доброто управление. Дефинирани са основни изводи и обобщения относно повишаване на интегрираността на ...

  • ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯТ МОДЕЛ НА ОБУЧЕНИЕ КАТО ИНОВАТИВНА ПРАКТИКА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА – ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ, РЕЗУЛТАТИ И ЕФЕКТИ

    Като фундаментален фактор за развитието на държавата образователната система е призвана да произведе висококвалифицирани кадри, подготвени за професиите на бъдещето. В условията на динамични промени в средата и потребностите на обществото това е възможно единствено чрез въвеждането на иновационни практики, адаптирани към предприемачески модел на ...