МИТНИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ И ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ДИНАМИКА И ТЕНДЕНЦИИ

Автори

Ключови думи
Митнически съюз, внос, износ, търговска концентрация, търговска диверсификация.

Резюме
Целта на статията е да изследва ефекта на пандемията върху потоците от внос и износ за десетте водещи стокови групи на България. Обект на изследване е външната търго-вия със стоки на България, а неин предмет е динамиката във вноса и износа на десетте водещи стокови групи по вноса и износа за периода 2018–2020 год. Водещата хипотеза се обвързва с твърдението, че независимо от пандемията през 2020 год. икономиката на България запазва своя отворен характер и продължава да добавя стойност към БВП с обективни корекции в стойностните показатели на вноса и износа за водещите стокови групи. Резултатите от анализа са теоретични и практико-приложни. В теоретичен план са обосновавани два аналитични показателя за оценка на тенденциите във вноса и респ. износа, измерващи концентрацията и диверсификацията на водещите десет сто-кови групи спрямо останалите търговски потоци. В емпиричен план се достига до вербално-графични модели, илюстриращи тренда на водещите десет стокови групи по вноса и износа за периода 2018–2020 год., като се извеждат две групи при вноса и пет при износа, които независимо от пандемията отчитат нарастване в стойностно изражение за пандемичната 2020 год. спрямо предпандемичната 2019 год.

JEL Класификатор: F14, F41.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ESG СТРАТЕГИИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРСКИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ

    Настоящата статия разглежда съдържанието и специфичните характеристики на екологичната, социалната и управленски отговорна концепция за устойчиво развитие (ESG). Предложена е авторова дефиниция на понятието, съобразена с мотивите на компании-те за привличане на инвеститори и изграждане на имидж на отговорен бизнес. Анализът очертава необходимостта ...

  • ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО ОТ ВЪЗРАЖДАНЕТО ДО СРЕДАТА НА 20 ВЕК – ПРАКТИЧЕСКАТА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ЗАРАЖДАЩАТА СЕ БЪЛГАРСКА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА КУЛТУРА

    Настоящата разработка е насочена към изследване еволюцията на предприемачеството по българските земи. Анализът засяга условията за възникване и развитие на предприемаческата институция в широк контекст от връзки и взаимозависимости. Откроени са формирали се с времето специфични черти, присъщи на предприемаческата култура в България. Вникването в ...

  • БОРСОВ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДРУЖЕСТВА НА БЪЛГАРСКИЯ КАПИТАЛОВ ПАЗАР

    Сектор „Туризъм“ е основа за икономическо развитие на страни, където природните дадености позволяват привличане на международен поток от туристи както през лятото, така и през зимата. България определено е страна с туристически дадености и доброто съчетание на изградени с десетилетия курорти на черноморското крайбрежие и в планините дава ...