ЯПОНСКИ НОРМАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА НАЛАГАНЕ МОДЕЛА НА КРЪГОВА ИКОНОМИКА

Автори

Ключови думи
принципи на кръговата икономика, японски модел на преход към кръгова икономика, модели на цикличност.

Резюме
В настоящата разработка са разглеждани най-съществените моменти в нормативната уредба на Япония, засягащи и подкрепящи налагането принципите на кръговата икономика. Обозначени са екологизирането на икономическия модел на икономика, връзката му с човешкото здраве и съвременните нужди и потребности на обществото ни. Представена е японската нормативна уредба, подкрепящa налагането модели на цикличност в екологизирания икономически модел. Изследвани са насърчителните, ограничителните и рестриктивните законодателни подходи, включително прилаганите фискални инструменти за въздействие. Разгледани са политиките на засилване на публично-частните партньорства с цел насърчаване на кръговата икономика сред широк кръг от заинтересовани страни. Изследваните нормативни инструменти за налагане принципите на кръговата икономика в Япония извеждат в резултат възможните приложими адаптивни практики за въвеждане и надграждане у нас и в Европа. Извършеният анализ отчита добре структурираната и насочена към насърчаване развитието на кръговата икономика нормативна уредба като сериозна предпоставка за икономически растеж в бизнес ориентираните кръгови пазари в Япония.

JEL Класификатор: Q5, Q28, H71, K32.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ВЛИЯНИЕ НА ПАРАЛЕЛНИЯ ИЗНОС НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ВЪРХУ ПАЗАРА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ В БЪЛГАРИЯ

    Паралелният износ на лекарствени продукти, заедно с поскъпването, ограничаването на производствения капацитет, а в някои случаи и спирането на производство им (особено в периода, последвал пандемията от COVID-19), както и несъвършенствата в съществуващата информационна система СЕСПА са най-често сочените причини за пре-върналия се в хроничен ...

  • РЕЛАЦИЯ „ЕТИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА – ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

    Настоящата разработка има за цел да изясни взаимовръзката между елементите на етичната инфраструктура и концепцията за добро управление. В нея са представени основните теоретични постановки в областта на етичната инфраструктура и доброто управление. Дефинирани са основни изводи и обобщения относно повишаване на интегрираността на ...

  • ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИ МОДЕЛИ В ЕС

    Целите на настоящото изследване са анализиране на възможностите за предотвратяването отклоненията от данъчно облагане и премахването на несправедливи данъчни практики в ЕС. Акцентира се върху хармонизиране на данъчното облагане на дружествата в ЕС с цел предотвратяване на „данъчната конкуренция“ и ограничаване на възможностите за манипулативно ...