СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РЕАЛИЗИРАНЕ ЦЕЛИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В БИЗНЕС СЕКТОРА

Автори

Ключови думи
устойчиво развитие, цели за устойчиво развитие, фирмени цели, стратегии, бизнес стратегии, корпоративни стратегии, бизнес практики.

Резюме
Настоящата статия има за цел да представи основните предизвикателства, които стоят пред въвеждане на целите за устойчиво развитие в бизнеса . Извежда се значението на фирмите в глобалното изпълнение на Целите за устойчиво развитие (ЦУР). В началото са анализирани потенциалните пречки пред устойчивото развитие на бизнес равнище. На тази основа, съчетано с използване на бенчмаркинг данни, се открояват варианти на управленски решения. В заключителния етап се представят очакваните резултати и времевите хоризонти за интегриране целите за устойчиво развитие в бизнеса.

JEL Класификатор: M21.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ФОТОВОЛТАИЧНИТЕ ЦЕНТРАЛИ В ЕНЕРГИЙНИЯ БАЛАНС НА БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

    Енергийната система на Република България е отрасъл на икономиката, който влияе пряко върху всички останали системи и икономически агенти. Цената на произведена енергия е основен компонент на себестойността на практически всички стоки и услуги. Сред разнообразието на енергогенериращи мощности обаче има и такива, в които горивната компонента е ...

  • НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ МЕНИДЖМЪНТ НА ТЪРГОВСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА В БЪЛГАРИЯ

    Рентабилността е основната цел на всички бизнес начинания. В тази статия се изследва рентабилността на автомобилните представителства в България. Няколко характеристики на дистрибуцията на автомобили осигуряват уникални условия за изследване на ефекта на рентабилността върху работата на фирмите. Съществува висока степен на хомогенност между ...

  • МЕНЮ ИНЖЕНЕРИНГ – ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕВЕНЮ МЕНИДЖМЪНТ В РЕСТОРАНТЬОРСКИЯ БИЗНЕС

    Целта на разработката е да се систематизират моделите за анализ на менюто за ресторантьорски бизнес и да се приложи подходящ инструментариум, на базата на който да се осъществи меню инженеринг като инструмент за максимализиране на приходите и оптимизиране на рентабилността. В първата част на студията е разгледано значението на менюто в ресторанта. ...