ФОТОВОЛТАИЧНИТЕ ЦЕНТРАЛИ В ЕНЕРГИЙНИЯ БАЛАНС НА БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

Автори

Ключови думи
Енергиен баланс, възобновяеми енергийни източници, фотоволтаични централи.

Резюме
Енергийната система на Република България е отрасъл на икономиката, който влияе пряко върху всички останали системи и икономически агенти. Цената на произведена енергия е основен компонент на себестойността на практически всички стоки и услуги. Сред разнообразието на енергогенериращи мощности обаче има и такива, в които горивната компонента е „даденост от природата“, базирано върху концепцията за енергийна възобновяемост. Сред тези мощности с глобално влияние и постоянна експанзия са фотоволтаичните централи. На тази основа обект на изследване са фотоволтаичните централи. Предмет на разработката са състоянието и перспективите за развитие на фотоволтаичните централи в енергийния баланс на Република България. Целта на изследването е да се анализира текущото състояние и перспективите за инвестиции и развитие на фотоволтаичните централи в енергийния баланс на Република България като приоритет на енергийната стратегия и европейската „зелена сделка“. Работната хипотеза в статията се свързва с твърдението, че климатичните дадености, географското разположение, степента на урбанизация, гъстотата и капацитетът на електропреносната мрежа са фактори, които подкрепят и мотивират инвестициите във фотоволтаични централи, които разширяват своя дял в енергийния баланс на България и изцяло отговарят на енергийната стратегия на страната и приоритетите на европейската „зелена сделка“. След въведението изследването е фокусирано върху: първо, исторически анализ и оценка на технологичните особености и ефекти от инвестиции във фотоволтаични централи; второ, изследване на мястото и ролята на енергията от възобновяеми енергийни източници в енергийния баланс на България; трето, перспективите за изграждане на децентрализирана мрежа от фотоволтаични централи по примера на „Смарт Енерджи Груп“ АД. В заключението са представени основни изводи и очерта-ни възможни насоки за бъдещи изследвания.

JEL Класификатор: Q32, Q43.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 11
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ВЛИЯНИЕ НА КОНСТАТИРАНИ ОТ ПРИХОДНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НЕРЕАЛНИ ДОСТАВКИ ВЪРХУ ОБЛАГАНЕТО ПО РЕДА НА ЗКПО НА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

    Настоящата статия има за цел да изследва механизмите за отказ на право на данъчен кредит по реда на ЗДДС, установено в резултат на последващ данъчен контрол (ревизия по ЗДДС) от страна на органа по приходите, и влиянието на отказа върху облагането с преки данъци. Когато отказът на данъчен кредит касае измама от страна на отчитащото се предприятие, ...

  • ПРОБЛЕМИ ПРИ ОБЛАГАНЕТО С ДДС НА ТУРИСТИЧЕСКИ ДРУЖЕСТВА В ХИПОТЕЗА НА ФАЛИТ

    В разработката е представено облагането с ДДС на туристически дружества в хипотеза на фалит. Целта е да се направи обща характеристика на облагането с ДДС на туристически дружества в конкретния казус, както и да се изследват обхватът и дълбочината на оказаното негативно въздействие върху туристическия бранш от липсата на механизъм, облекчаващ ...

  • ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ: ПРЕДПОСТАВКИ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, КОНЦЕПЦИИ

    Научното изследване е фокусирано върху разкриване спецификата на процесите на трансформация на една икономическа система. Изяснена е същността на понятието „икономическа трансформация“ и са изведени основните фактори, обуславящи спецификата на процесите на трансформация и основните движещи сили и причините за „преобразуване“ на ...