ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР АКВАКУЛТУРИ – ЕДИН ОТ СТЪЛБОВЕТЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА „СИН РАСТЕЖ“

Автори

Ключови думи
аквакултури, устойчиво развитие, син растеж, синя икономика.

Резюме
В настоящата статия се разглеждат съвременните икономически проблеми, пред които е изправен сектор аквакултури, който е посочен от Европейската комисия като основен стълб за „синия растеж“.

Новият подход за устойчива синя икономика в Европейския съюз изисква да бъдат въведени специфични стратегически насоки за конкурентоспособното и устойчиво развитие на секторите рибарство и аквакултури, тъй като те са от ключово значение за стимулиране на заетостта и съчетават икономическото развитие със защитата на биологичното разнообразие и екосистемите. В тази връзка в настоящата статия са поставени въпроси от съществено значение, решаването на които биха били обнадеждаващи признаци за икономически „син растеж“, внедряването на иновации, повишаването на заетостта в икономиката на морския сектор и постигането на най-високи стандарти за устойчиво развитие на синята икономика. Тезата, която се защитава, е във връзка с това, колко важно е конкурентоспособното и устойчивото развитие на секторите рибарство и аквакултури, като по този начин може да се гарантира предоставянето на питателна и здравословна храна, създаването на работни места, насърчаването на научните изследвания и иновациите, без да се забравя опазването на околната среда и биологичното разнообразие.

JEL Класификатор: O10 F62 Q51 Q55.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 15
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ЛИДЕРСТВО И ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ

    Лидерството е феномен, който занимава изследователите на човешкото поведение не от вчера, а още от зараждането на цивилизацията. В различните периоди на изследване на разнородните му особености и обстоятелства се обособяват множество теории за неговото обяснение. Повечето от тях са на единно мнение, че ролята на лидера за развитието на екипа и ...

  • РЕЛАЦИЯ „ЕТИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА – ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

    Настоящата разработка има за цел да изясни взаимовръзката между елементите на етичната инфраструктура и концепцията за добро управление. В нея са представени основните теоретични постановки в областта на етичната инфраструктура и доброто управление. Дефинирани са основни изводи и обобщения относно повишаване на интегрираността на ...

  • ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИ МОДЕЛИ В ЕС

    Целите на настоящото изследване са анализиране на възможностите за предотвратяването отклоненията от данъчно облагане и премахването на несправедливи данъчни практики в ЕС. Акцентира се върху хармонизиране на данъчното облагане на дружествата в ЕС с цел предотвратяване на „данъчната конкуренция“ и ограничаване на възможностите за манипулативно ...