ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР АКВАКУЛТУРИ – ЕДИН ОТ СТЪЛБОВЕТЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА „СИН РАСТЕЖ“

Автори

Ключови думи
аквакултури, устойчиво развитие, син растеж, синя икономика.

Резюме
В настоящата статия се разглеждат съвременните икономически проблеми, пред които е изправен сектор аквакултури, който е посочен от Европейската комисия като основен стълб за „синия растеж“.

Новият подход за устойчива синя икономика в Европейския съюз изисква да бъдат въведени специфични стратегически насоки за конкурентоспособното и устойчиво развитие на секторите рибарство и аквакултури, тъй като те са от ключово значение за стимулиране на заетостта и съчетават икономическото развитие със защитата на биологичното разнообразие и екосистемите. В тази връзка в настоящата статия са поставени въпроси от съществено значение, решаването на които биха били обнадеждаващи признаци за икономически „син растеж“, внедряването на иновации, повишаването на заетостта в икономиката на морския сектор и постигането на най-високи стандарти за устойчиво развитие на синята икономика. Тезата, която се защитава, е във връзка с това, колко важно е конкурентоспособното и устойчивото развитие на секторите рибарство и аквакултури, като по този начин може да се гарантира предоставянето на питателна и здравословна храна, създаването на работни места, насърчаването на научните изследвания и иновациите, без да се забравя опазването на околната среда и биологичното разнообразие.

JEL Класификатор: O10 F62 Q51 Q55.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 15
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • РЕЛАЦИЯ „ЕТИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА – ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

    Настоящата разработка има за цел да изясни взаимовръзката между елементите на етичната инфраструктура и концепцията за добро управление. В нея са представени основните теоретични постановки в областта на етичната инфраструктура и доброто управление. Дефинирани са основни изводи и обобщения относно повишаване на интегрираността на ...

  • МИТНИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ И ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ДИНАМИКА И ТЕНДЕНЦИИ

    Целта на статията е да изследва ефекта на пандемията върху потоците от внос и износ за десетте водещи стокови групи на България. Обект на изследване е външната търго-вия със стоки на България, а неин предмет е динамиката във вноса и износа на десетте водещи стокови групи по вноса и износа за периода 2018–2020 год. Водещата хипотеза се обвързва с ...

  • РОЛЯТА НА РЕГУЛАТОРНИТЕ РАМКИ НА ЕС ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ ОТ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ

    Настоящата разработка има за цел да анализира вътрешните политики на изследваните страни‒членки от Европейския съюз относно прилагането на Директивата за енергия от възобновяеми енергийни източници. Предизвикателствата пред тях са свързани с нови бизнес модели и технологии, които допринасят за постигане на ефективността в транспортния ...