РОЛЯ НА ИНОВАЦИИТЕ В ТУРИЗМА

Автори

Ключови думи
иновации, икономика, туризъм, туристически продукти.

Резюме
В разработката е обоснована ролята на иновациите в туризма, като са представени основните видове иновации, свързани с туризма, и техните особености. Изследвани са причините за тяхното създаване, развитие, разработване и поддържане, а също и влиянието им върху туристическия пазар, индустрията и туристите, както и нуждата от тях. Разгледан е процесът на създаване на иновативните продукти в туризма и тяхната ин-теграция в бизнес средата. Дадени са множество примери за прилагането на технологичните процедури при изработката на продукти, вида на производственото оборудване и прилагания софтуер.

JEL Класификатор: O31, Z32.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 11
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ – ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ДЕТЕРМИНАНТИ НА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА: ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР

    Настоящото научното изследване е насочено към установяване взаимообусловеността между ПЧИ и икономическия растеж. На основата на проучване на теоретични и емпирични изследвания са идентифицирани предпочитаните променливи за оценка степента на въздействие и посоките на влияние на чуждестранните инвестиционни потоци върху развитието на местната ...

  • ПРОУЧВАНЕ ПРОЕКТИРАНЕТО НА ДИСТРИБУЦИОННИ КАНАЛИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ: КОНЦЕПТУАЛНО-МЕТОДОЛОГИЧНИ И ЕМПИРИЧНИ АСПЕКТИ

    Актуалността на представената разработка се обуславя от насочване на изследователския фокус към проектирането на дистрибуционни канали за хранителни стоки, отчитащо приоритетно икономическите интереси на производителя. В структурен план се представят в последователност: концептуално-методологични аспекти на проектиране на дистрибуционни канали за ...

  • СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ, СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ПАЗАРА НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ

    Научното изследване е фокусирано върху изясняване значението на транспортния сектор за развитието на икономиката и спецификата на транспортния пазар като система от взаимозависими икономически и технологични елементи. Характеризирана е структурата на пазара на транспортни услуги и са изведени основните структурни характеристики на пазара на ...