РОЛЯ НА ИНОВАЦИИТЕ В ТУРИЗМА

Автори

Ключови думи
иновации, икономика, туризъм, туристически продукти.

Резюме
В разработката е обоснована ролята на иновациите в туризма, като са представени основните видове иновации, свързани с туризма, и техните особености. Изследвани са причините за тяхното създаване, развитие, разработване и поддържане, а също и влиянието им върху туристическия пазар, индустрията и туристите, както и нуждата от тях. Разгледан е процесът на създаване на иновативните продукти в туризма и тяхната ин-теграция в бизнес средата. Дадени са множество примери за прилагането на технологичните процедури при изработката на продукти, вида на производственото оборудване и прилагания софтуер.

JEL Класификатор: O31, Z32.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 11
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ – ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ДЕТЕРМИНАНТИ НА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА: ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР

    Настоящото научното изследване е насочено към установяване взаимообусловеността между ПЧИ и икономическия растеж. На основата на проучване на теоретични и емпирични изследвания са идентифицирани предпочитаните променливи за оценка степента на въздействие и посоките на влияние на чуждестранните инвестиционни потоци върху развитието на местната ...

  • ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИ МОДЕЛИ В ЕС

    Целите на настоящото изследване са анализиране на възможностите за предотвратяването отклоненията от данъчно облагане и премахването на несправедливи данъчни практики в ЕС. Акцентира се върху хармонизиране на данъчното облагане на дружествата в ЕС с цел предотвратяване на „данъчната конкуренция“ и ограничаване на възможностите за манипулативно ...

  • ЕВРОПЕЙСКИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ В РАЗВИВАЩИТЕ СЕ ИКОНОМИКИ

    : В настоящата разработка са представени както утвърдени, така и нови идеи за прог-рами, свързани с устойчивото развитие и приобщаващия растеж вчастност при развиващите се икономики. Основната цел на изследването е да се разгледат нови възможности за прилагане на плановете за устойчив и приобщаващ растеж от страна на ЕС в рамките на неговата ...