Брой XIII - 2020 г.,Книга 16 - Студии и статии

Дата на издаване

14.12.2020 г.

Съдържание

 • Владимир Сиркаров
  ЕВОЛЮЦИЯ НА ПАРИЧНИТЕ СИСТЕМИ И ИЗОСТАВЯНЕТО НА ЗЛАТНИЯ СТАНДАРТ КАТО ФАКТОР ЗА ФИНАНСОВИТЕ КРИЗИ
  Резюме: Една от основните функции на класическия златен стандарт от периода 1815 – 1914 г. е да ограничава политическия натиск за увеличаване на паричното предлагане. Това е фундаментално важно за икономиката, защото повишаването на... Една от основните функции на класическия златен стандарт от периода 1815 – 1914 г. е да ограничава политическия натиск за увеличаване на паричното предлагане. Това е фундаментално важно за икономиката, защото повишаването на количеството необезпечени пари има деструктивно влияние върху нейното устойчиво развитие. След периода на класическия златен стандарт паричните системи започват сериозна структурна модификация към все по-малко обезпечаване на хартиените пари със злато. Основи-те на новия световен паричен ред се поставят през юли 1944 г. в Бретън Уудс, Ню Хемпшир. В него доминираща роля имат САЩ и американският долар. В паричната система от Бретън Уудс обаче ролята на златото е силно ограничена. Следвоенните дисбаланси в световната търговия и икономическите проблеми на САЩ в началото на 70-те години на XX век налагат окончателното затваряне на т.нар. златен прозорец, което президентът Ричард Никсън прави на 15-ти август 1971 г. Така светът навлиза в международна парична система без стоково обезпечение. От нейното стартиране до днес се наблюдава голямо раздуване на балансите на централните банки и значително увеличаване на паричното предлагане. Най-сериозният негативен ефект от това е за-почването на широка кредитна експанзия без връзка с нивата на спестявания в икономиката. Това води до генериране на икономически последствия като създаване на финансови балони, невъзможност за адекватна бизнес калкулация, финансовo-икономически кризи и неравенство в доходите и богатството.
 • Юлиян Сашков Бенов
  СРАВНИТЕЛНА КОНСОЛИДАЦИОННА АТРАКТИВНОСТ НА БАНКОВИЯ СЕКТОР НА СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
  JEL: G21.
  Резюме: Сравнителната консолидационна атрактивност на банковата сфера в ЕС е изходна точка при оценката на ефективността от концентрацията на банковия капитал. Нейната констатация е постигната чрез приложението на модел, базиран на система... Сравнителната консолидационна атрактивност на банковата сфера в ЕС е изходна точка при оценката на ефективността от концентрацията на банковия капитал. Нейната констатация е постигната чрез приложението на модел, базиран на система от критерии и показатели, извлечени от научната литература и от емпирично проучване, проведено в периода август – септември 2020 г. Изследователският обхват е свързан с анкета на банкови специалисти в областта на M&A транзакции от най-крупните кредит-ни институти в България, Великобритания и DACH региона (Австрия, Германия и Швейцария), експерти от т.нар. big four консултантски фирми (Deloitte, Ernst & Young, Pricewaterhouse Coopers и KPMG), както и на представители от фирмите за стратегическо консултантство като McKinsey&Company и Boston Consulting Group. Крайните резултати очертават висока консолидационна атрактивност за българската банкова система. Същевременно са отразени проблемни полета с необходимост за незабавни мерки, свързани не само с банковия бизнес модел, но и с демографското развие, инфраструктурата, корупцията, държавния риск и върховенството на закона.
 • Беатрис В. Любенова
  МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРЕС ТЕСТОВЕ В БАНКОВИЯ СЕКТОР
  JEL: G 21.
  Резюме: В разработката са представени методи и подходи за оценка на риска като част от съвременния риск мениджмънт на банката и приложимостта им в методологията на симулационните стрес тестове на стабилността на банките и банковата система.... В разработката са представени методи и подходи за оценка на риска като част от съвременния риск мениджмънт на банката и приложимостта им в методологията на симулационните стрес тестове на стабилността на банките и банковата система. Целта е да се представят моделите за оценка на риска и стрес тестовете като средство за стохастично моделиране на оценката на финансовата стабилност на банките, анализиране особеностите на методологията, подходите при моделиране на измененията в риска и регулаторните аспекти на контрола върху тези процеси. Изяснени са особеностите и приложимостта на Моделите VaR и ES, както и на стохастичните модели, при оценката на риска и симулационните стрес тестове на банките.
 • Светла Михайлова Боянова
  ПРОБЛЕМИ НА ВЪТРЕШНИЯ БАНКОВ КОНТРОЛ В БЪЛГАРИЯ
  JEL: G21.
  Резюме: Вътрешният контрол в банките следва последователността на процесите в банковата дейност, респ. развитието и усъвършенстването на продуктите и услугите, предлагани от тях. Въпреки използването на различните подходи, технически... Вътрешният контрол в банките следва последователността на процесите в банковата дейност, респ. развитието и усъвършенстването на продуктите и услугите, предлагани от тях. Въпреки използването на различните подходи, технически средства и модели за осъществяване на контрол в кредитните институции, могат да се установят редица отклонения и нарушения от различно естество. Нарастването на рисковите експозиции на банките е индикатор за извършване на дейности с повишен риск. Това предполага увеличаване и прецизиране на дейностите по осъществяване на контрол. Във връзка с това в разработката се очертават проблеми на вътрешнобанковия контрол на банките в България, обособени в няколко групи: 1) проблеми от нормативен характер; 2) проблеми от финансово-счетоводен характер; 3) проблеми, свързани с управлението на човешките ресурси на всички нива от йерархичната структура на банките. Превантивни-те и последващите проверки в банковите институции увеличават ефективността на вътрешния контрол и намаляват риска от пропуски и злоупотреби. Регулярните обучения на служителите и техния правилен подбор минимализират риска от грешки и допринасят за имиджа на банката и коректната работа на персонала.
 • Ралица Христова
  ИЗСЛЕДВАНЕ ПРАКТИКИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ КАТО ФАКТОР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНА БИЗНЕС МРЕЖА (ПО ПРИМЕРА НА БЪЛГАРСКИ ФИЛИАЛИ В РУМЪНИЯ)
  JEL: J2, J24, J5.
  Резюме: Настоящата студия представя резултатите от осъществено през лятото на 2020 год. анкетно проучване сред филиали на български компании на територията на Румъния относно съществени аспекти на финансовото управление на човешките... Настоящата студия представя резултатите от осъществено през лятото на 2020 год. анкетно проучване сред филиали на български компании на територията на Румъния относно съществени аспекти на финансовото управление на човешките ресурси и значението им за осигуряване на стабилно функциониране и устойчиво развитие на икономическите единици в дългосрочен план. Изведени са основните моменти в управлението на човешките ресурси по отношение степента на въздействие на трудовото възнаграждение и оценяването на персонала; подбора и обучението на човешките ресурси; факторите и ефектите, влияещи върху мотивацията и текучеството на персонала; условията на управление на човешките ресурси в среда COVID-19. Обещанията и изводите очертават основните проблеми, добрите практики и специфики при финансовото управление на човешките ресурси в условията на международна бизнес среда.
 • Николай Валериев Илиев
  НАСОКИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА БОНУС-МАЛУС СИСТЕМАТА ПРИ ЗАСТРАХОВАНЕТО „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ
  JEL: G22.
  Резюме: През последните три години бяха направени два неуспешни опита от страна на държавните институции за намиране на приемливо решение по отношение въвеждането на единна система, с помощта на която да бъде направено справедливо... През последните три години бяха направени два неуспешни опита от страна на държавните институции за намиране на приемливо решение по отношение въвеждането на единна система, с помощта на която да бъде направено справедливо разпределение на общата загуба чрез индивидуално определяне размера на застрахователните премии по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Проблемите са много и изглеждат нерешими. Основният от тях е свързан с определения в Кодекса за застраховането обект на застраховката. В отговор на формулираната изследователска теза и поставената цел е потърсено решение на констатираните в хода на изследването проблеми и са дадени насоки за въвеждането на системата „Бонус-Малус“ у нас.
 • Жанета Ангелова
  ПОДХОДИ И ПРАКТИКА ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРИТЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ПЛАЩАНИЯ ПРИ СТАРОСТ
  JEL: H55.
  Резюме: Пенсиите за трудова дейност са представител на типичните осигурителни плащания – по своя характер те са контрибутивни, отпускат се с основното предназначение да компенсират загубен трудов доход и принципно се определят в размер,... Пенсиите за трудова дейност са представител на типичните осигурителни плащания – по своя характер те са контрибутивни, отпускат се с основното предназначение да компенсират загубен трудов доход и принципно се определят в размер, съобразен с продължителността на участие в осигуряването и с размера на осигурителния доход. Цел на разработката е да се прецени необходимостта и да се очертаят насоките за развитие на организационната рамка на пенсиите за осигурителен стаж и възраст в България въз основа на проучване на специфичните особености на социалнозащитните системи в страните от ЕС – 28; изследване на характеристиките на закрилата при старост в страните от ЕС – 28; проучване на практиката по определяне размерите на контрибутивните пенсии при старост в избрани страни от ЕС – 28 и изследване на механизма на формиране размерите на пенсиите за осигурителен стаж и възраст в България. Резултатите от работата в изпълнение на поставените научноизследователски задачи налагат извода, че желаното повишаване на равнището на пенсиите за осигурителен стаж и възраст в България изисква промени в организационния механизъм на формиране на техните размери, във връзка с което е коментиран комплексът от определящи параметри и са очертани част от насоките за възможно оптимизиране на тяхното обвързване.
 • Димитър Георгиев Тричков
  ДЕМОГРАФСКА СЕГМЕНТАЦИЯ НА КЛИЕНТИТЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ПОВЕДЕНЧЕСКИ ДАННИ ОТ ТЕЛЕКОМИТЕ
  JEL: D4, M31.
  Резюме: В съвременния свят цифровизацията става повсеместна и обхваща почти всички аспекти на бизнеса и ежедневието. Телекомите имат основна роля в този процес поради участието им в събирането, съхраняването и обработката на огромни... В съвременния свят цифровизацията става повсеместна и обхваща почти всички аспекти на бизнеса и ежедневието. Телекомите имат основна роля в този процес поради участието им в събирането, съхраняването и обработката на огромни количества клиентска информация. Тя включва използването на телеком услуги от клиентите и, обработена по коректен начин, може да бъде използвана за различни цели. Използването на телеком данни за предвиждане на демографски характеристики е обосновано от: 1) То може да участва в сегментацията на клиентите, подобрявайки таргетирането на различни клиентски групи. 2) Може да се използва например, когато исторически финансови данни не са налични – все още е ограничено използването на поведенчески данни за оценка на кредит риск. 3) И на последно, но не и по значение място е използването на тези данни за идентификация на клиенти в случаи на потенциални опити за измама. В тази студия се демонстрират успешни модели за използване на телеком данни за реализиране на услуги извън обхвата на телекома, както и с набор от реални телекомуникационни данни и използване на определени статистически инструменти се демонстрира връзката между използването на мобилни телекомуникационни услуги и възрастта на собствениците на абонаментната услуга. Използването на алтернативни клиентски данни може да окаже огромно влияние върху традиционните предиктивни модели и така също да промени ролята на телеком операторите, превръщайки ги в основен източник на информация за финансовите институции, опериращи с чувствителни клиентски данни.
 • Мариана Монева Дауо
  МАКРОПРУДЕНЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И МЕРКИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ДЪРЖАВИТЕ – ЧЛЕНКИ НА ЕС ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ИКОНОМИКИТЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
  Резюме: В настоящата разработка е разгледано въздействието на прилаганите инструменти на макропруденциалната политика за поддържането на финансовата стабилност в цялата Европейска общност. Изследвани са инструментите на макропруденциалната... В настоящата разработка е разгледано въздействието на прилаганите инструменти на макропруденциалната политика за поддържането на финансовата стабилност в цялата Европейска общност. Изследвани са инструментите на макропруденциалната политика в държавите – членки на Европейския съюз след световната финансова криза от 2007 – 2009 г. и е анализирана устойчивостта на финансовите институции в Европа в условията на COVID-19. Поставен е акцент върху наблюдаваната тенденция за увеличава-не прилагането на макропруденциалните регулации на централно европейско ниво, докато надзорът остава до голяма степен децентрализиран на равнището на отделните държави – членки. При направения анализ е установено, че в резултат на прилагането на макропруденциалните мерки в целия ЕС е постигната финансова стабилност и адекватно регулиране на финансовите пазари, което е предпоставка за бъдещо справя-не на Общността с аналогични на кризата от COVID-19 сътресения.
 • Димитрина Любенова Проданова
  СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ПОДХОДА “ЛИДЕР“
  Резюме: Настоящата студия има за цел да анализира състоянието и проблемите в развитието на селските райони в България. Разгледани са характеристиките на селските райони в България – демографските тенденции, заетостта и доходите, равнището... Настоящата студия има за цел да анализира състоянието и проблемите в развитието на селските райони в България. Разгледани са характеристиките на селските райони в България – демографските тенденции, заетостта и доходите, равнището на безработица, приходите от продажби на предприятията. Извършва се сравнителен анализ на общините, прилагащи подхода „ЛИДЕР“ като ефективен инструмент на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС за устойчиво развитие на селските райони в Северна и Южна България. Представени са изводи за териториалното въздействие на подхода „ЛИДЕР“ като уникална възможност за изграждане на устойчив локален капацитет с помощта на местни инициативни групи (МИГ) за подобряване качеството на живот в селските райони чрез изпълнение на стратегии за местно развитие.
 • Магдалена Славе Андоновска
  ТРАДИЦИОННИ И ОНЛАЙН МЕДИИ И ОТНОШЕНИЕ НА АУДИТОРИЯТА КЪМ ТЯХ
  JEL: H59, Z13.
  Резюме: Тази научна разработка представлява анализ на традиционните медии и тяхната борба за оцеляване в сравнение с така наречените новосъздадени медии; тяхната мисия по време на плурализма и растежа на демокрацията в Република Северна... Тази научна разработка представлява анализ на традиционните медии и тяхната борба за оцеляване в сравнение с така наречените новосъздадени медии; тяхната мисия по време на плурализма и растежа на демокрацията в Република Северна Македония и, разбира се, нуждата им да се променят според изискванията на пазара. Основният акцент обаче е върху поведението на аудиторията, т.е. отношение към традиционните и новите онлайн медии, както и присъствието и на електронни платформи като място за информация или забавление. Електронните медии променят ли навиците на аудиторията или телевизията и радиото не могат да вървят в крак с интернет? Анализът показва, че традиционните медии в дългосрочен план бавно губят битката за зрителска аудитория, но и за формиране на общественото мнение.
 • Юлиан Войнов
  ЕФЕКТИ ОТ ЗАМЯНАТА НА ПРОПОРЦИОНАЛНО С ПРОГРЕСИВНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ В БЪЛГАРИЯ
  Резюме: Настоящата разработка изследва възможната замяна на пропорционалния подоходен данък върху доходите на физическите лица в България с прогресивен и ефектите от подобно решение както от гледна точка на бюджетните приходи, така също и... Настоящата разработка изследва възможната замяна на пропорционалния подоходен данък върху доходите на физическите лица в България с прогресивен и ефектите от подобно решение както от гледна точка на бюджетните приходи, така също и по отношение на компенсаторните механизми за неутрализиране на негативните ефекти от тази замяна. Направените изчисления сe базират на въвеждане на прогресивен данък върху доходите на физическите лица с конкретна облагаемата скала. Резултатите от изследването показват, че при въвеждането на умерена данъчна тарифа на прогресивно подоходно облагане с необлагаем минимум приходите от данъка ще бъдат по-ниски от тези, които бюджетът събира понастоящем от пропорционалния данък. Основното заключение на разработката е, че неравенството в следданъчните доходи, което се опитва да реши промяната в данъчното облагане, не може да бъде постигнато чрез смяна на вида използвани данъци.
 • Димитър Пламенов Попов
  ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР НА ДЪРЖАВНИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  Резюме: Основен приоритет при управлението на държавните финанси на Република България е запазването на финансовата стабилност на фиска при съблюдаване на принципите за ефективност и ефикасност. В Република България успешно е реализирана... Основен приоритет при управлението на държавните финанси на Република България е запазването на финансовата стабилност на фиска при съблюдаване на принципите за ефективност и ефикасност. В Република България успешно е реализирана организация на вътрешния пазар на секюритизиран държавен дълг, изразяваща се в разработването, внедряването и прилагане на системи, осигуряващи процеса по емитиране, придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа, с което се обезпечава нормалното функциониране на пазара. Посредством внедряването и използването на нови технологични достижения съществува възможност за подобрение на ефективността и прозрачността на вътрешния пазар на държавни дългови инструменти. Обект на настоящото изследване са новите технологии при управление на държавния дълг на Република България. Предмет на разработката са възможностите за повишаване ефективността и обезпечаване на дейностите, свързани с държавния дълг. Целта на изследването е представяне на възможностите за подобряване ефективността на вътрешния пазар на ДЦК на база въвеждането и използването на блокчейн технологията.
 • Рая Бисерова Драгоева
  КРИЗИТЕ В БАНКОВИЯ СЕКТОР – СЪЩНОСТ, ФАКТОРИ И ЕМПИРИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
  JEL: G21.
  Резюме: Целта на статията е да се изяснят причините за възникване на банковата криза. Банковият сектор е важен компонент както от националната, така и от световната икономика. Изучаването на явленията и процесите, които могат да окажат... Целта на статията е да се изяснят причините за възникване на банковата криза. Банковият сектор е важен компонент както от националната, така и от световната икономика. Изучаването на явленията и процесите, които могат да окажат негативно влияние върху банковия сектор, е от съществено значение за неговото правилно функционира-не. Едно от тези явления са кризите. Те са част от най-съществените икономически феномени в съвременните условия, които имат системен характер. Той се проявява върху цялата финансова система, в т.ч. и върху банковите институции. В последните години банковият сектор е изправен пред сериозни и тежки предизвикателства, които са основание за изследване на банковите кризи и причините за възникването им. В разработката се стига до следния ключов извод: наличието на добро управление на рисковете води до стабилност в банковата система.
 • Русалин Русалинов
  ФИНАНСОВА СИГУРНОСТ: ФИРМЕНИ И БАНКОВИ ПРОЦЕДУРИ И ПРАКТИКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ „ПРАНЕТО“ НА ПАРИ
  Резюме: Финансовата сигурност има своето измерение както на ниво икономически агенти (домакинства, фирми и правителство), така и в международен план (билатерално и мултилатерално) и в глобален план. Във всяко от цитираните измерения... Финансовата сигурност има своето измерение както на ниво икономически агенти (домакинства, фирми и правителство), така и в международен план (билатерално и мултилатерално) и в глобален план. Във всяко от цитираните измерения финансовата сигурност има своето парично, респ. валутно изражение, което се измерва в причинени щети и увреда на финансовите интереси в обществен аспект. Важен компонент в укрепването на финансовата сигурност са регулациите. В тях водещи са законодателните мерки, процедури и практики за противодействие на прането на пари и мерки срещу финансирането на тероризма. Обект на изследване на тази статия е финансовата сигурност, а негов предмет са фирмените и банковите процедури за противодействие на прането на пари. Целта на изследването е да представи в проблемно-критичен ракурс проблема за укрепването на финансовата сигурност чрез международно договорени мерки и процедури срещу прането на пари и финансирането на тероризма. Водещата хипотеза е обвързана с твърдението, че банковата система е основа в изграждане-то на международно договорена институционална преграда срещу прането на пари и финансирането на тероризма с цел защита на обществения интерес и запазване богатството на домакинствата, фирмите и населението. В резултат от изследването са обобщени и критично анализирани основни техники за инструменти за поведенческо и документално провеждане на борба с прането на пари и мерки срещу финансирането на тероризма.
 • Марина Иванова Милинова
  ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ФИНАНСИРАНЕТО НА ФИНТЕХ КОМПАНИИТЕ ЧРЕЗ АЛТЕРНАТИВНИ СПОСОБИ
  Резюме: Алтернативното финансиране има съществено значение за осигуряването на средства за финтех компаниите. В края на ХХ и началото на ХХI век финтех (FinTtech) техно-логиите и финтех инвестициите търпят бурно развитие и на няколко... Алтернативното финансиране има съществено значение за осигуряването на средства за финтех компаниите. В края на ХХ и началото на ХХI век финтех (FinTtech) техно-логиите и финтех инвестициите търпят бурно развитие и на няколко основни етапа започват да се внедряват на масовия пазар – банкоматите, електронните фондови борси и др. „Финтех“ е категория, обхващаща много различни технологии, които фирмите все повече използват, за да подобряват и автоматизират финансовите услуги в своето ежедневие и усъвършенстват и революционизират множество пазари – банковият, застрахователният и др. Финтех компаниите използват нововъзникващите технологии, като т.нар. „големи данни“ (Big data), блокчейн технологиите, криптовалутите и др., за да направят финансовите услуги по-достъпни и ефикасни. Финтех технологиите, като основа за изграждане на алтернативни финансови услуги, са от съществена важност за стартиращи финтех фирми и за превръщането на бизнеса им в печеливш.
 • Кармен Димитров Вранчев
  ВЛИЯНИЕ И ЕФЕКТИ ОТ ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
  Резюме: Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) са ключов елемент на международната икономическа интеграция. Те създават стабилни и устойчиви взаимоотношения между икономиките, водят до повишаване на производителността на труда, подобряване... Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) са ключов елемент на международната икономическа интеграция. Те създават стабилни и устойчиви взаимоотношения между икономиките, водят до повишаване на производителността на труда, подобряване качеството на продукцията и конкурентоспособността. ПЧИ насърчават разкриването на нови работни места (увеличават заетостта и влияят положително на конкуренцията на пазара на труда), допринасят за трансфера на знания, технологии и ноу-хау между страните, стимулират потреблението. Като част от глобалната икономика ПЧИ оказват редица ефекти върху икономиката на приемащата страна. При осъществяване на чуждестранните инвестиции може да се наблюдава не само положително развитие и благоприятни ефекти, но и отрицателни такива. Ефектите не настъпват автоматично и веднага. Те се проявяват в средносрочен и дългосрочен план.
 • Вахан Ахаси Бохосян
  ПРЕЗАСТРАХОВАНЕТО КАТО СТРАТЕГИЧЕСКИ УПРАВЛЕНСКИ КАПИТАЛОВ МЕТОД
  Резюме: Презастраховането е един от основните инструменти за трансфер на риск, инструмент, който позволява на застрахователите да балансират своите резултати и да се конкурират с по-големите играчи на пазара. За да постигнат нужната... Презастраховането е един от основните инструменти за трансфер на риск, инструмент, който позволява на застрахователите да балансират своите резултати и да се конкурират с по-големите играчи на пазара. За да постигнат нужната платежоспособност, застрахователните дружества биха могли да увеличат своята капитализация, прибягвайки към набиране на нов капитал или посредством намаляване на риска чрез прехвърляне на част от него на презастрахователи. По този начин презастраховането играе ролята на заместител на капитала, а закупуването на презастраховане трябва да намали капиталовите разходи. Темата е избрана неслучайно, за да се посочат практически приложими аспекти на ползите от презастраховането и неговите оптимални нива за капиталовата адекватност и финансовото състояние на застрахователните дружества.
 • Румяна Цветанова Витньова
  ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА В СТРАНИТЕ ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ЧРЕЗ ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА ПОВИШАВНЕ НА ФИНАНСОВАТА ГРАМОТНОСТ
  Резюме: Фокусът на настоящото изследване е насочен към проучване и установяване на подходящите интервенции за повишаване на финансовата грамотност на хората от позицията на възможностите за подобряване чрез тях на бизнес средата в... Фокусът на настоящото изследване е насочен към проучване и установяване на подходящите интервенции за повишаване на финансовата грамотност на хората от позицията на възможностите за подобряване чрез тях на бизнес средата в Югоизточна Европа. Отличителните страни на настоящото изследване могат да се систематизират в следните посоки: • Осъществяване на проучване на проблем с висока степен на актуалност и значимост за България и региона. Стойността на финансовите знания, които позволяват на хората да се стремят към контрол върху своите финанси, активно спестяване, избягване на задлъжнялост и разбиране на финансовите и икономическите рискове и шокове, е илюстрирана от глобалната финансова криза през 2008 г. и се потвърждава в момента по време на настоящата криза през 2020, свързана със световната пандемия. • Чрез събраните данни се очертават насоките на глобалната политика за финансово образование, което е общоприето като основен компонент на финансовото овластяване и устойчивост на физическите лица и фактор за цялостната стабилност на финансовата система в региона на Югоизточна Европа. Основните резултати от проучването разкриват перспективите за максимализиране рентабилността на интервенциите за повишаване на финансовата грамотност при подбиране на най-подходящите и достъпни за тази цел инструменти и механизми. Резултатите предполагат необходимостта от засилване на политиките за финансово образование, включително и чрез разработване на дигитални инструменти за постигане на индивидуална финансова устойчивост. Нужно е също, финансовото образование да се използва като подкрепяща политика за икономически и финансови реформи в региона.
 • Муса Мустафа Сръкьов
  ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ ЗА ИНОВАТИВНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ
  Резюме: В българската образователна система съществуват демократични традиции, свързани със съучастието в управлението на предучилищното и училищното образование. Съвременното българско общество е поставено пред динамични промени,... В българската образователна система съществуват демократични традиции, свързани със съучастието в управлението на предучилищното и училищното образование. Съвременното българско общество е поставено пред динамични промени, образователната ни система трябва да отговори на предизвикателствата, свързани с образованието на младите хора, за да могат да се адаптират към пазарната среда и конкурентоспособност. ,,Образованието е в основата на иновациите, които движат икономиката на знанието, затова е ключово за младежите както да придобият знания, така и да развият в себе си основните умения като критично мислене, креативност и умения за вземане на решения.” (Институт за международно сътрудничество, 5, 2016). Основното внимание ще бъде насочено към управлението на средствата ,,Фонд финансово стимулиране на ученици”, което е предмет на настоящата разработката. Обект на изследването са начинът и средствата за финансовото стимулиране на учениците с иновативни постижения, събрани от работодателите (бизнеса) на местно ниво и разпределянето на средствата по ефективен и справедлив начин. Целта на статията е да изтъкне същността на обществените съвети като колективен орган за граждански контрол в управление на училището, разпределянето на финансов ресурс за стимулиране на изявени ученици в иновативни постижения. Ползвани са класическите аналитични методи – индукция, дедукция, критичен анализ и синтез.
 • Симеон Венциславов Симеонов
  ВЛИЯНИЕ НА ФАКТОРИТЕ НА МИКРО- И МАКРОСРЕДАТА ВЪРХУ КУЛИНАРНИЯ ТУРИЗЪМ
  JEL: L83.
  Резюме: Дългосрочното управление на кулинарния туризъм се базира на стратегическия анализ, който оценява влиянието на факторите на обкръжаващата среда. Този тип анализ позволява на организацията да формулира и прилага подходящи стратегии за... Дългосрочното управление на кулинарния туризъм се базира на стратегическия анализ, който оценява влиянието на факторите на обкръжаващата среда. Този тип анализ позволява на организацията да формулира и прилага подходящи стратегии за развитие. Кулинарният туризъм не се разглежда като изолирана система, а развитието му зависи от различните фактори на външната среда, влияещи в симбиоза на макро- и микроравнище. Изчерпателното изследване на факторите на обкръжаващата среда от страна на предложителите на кулинарен туристически продукт е предпоставка за оползотворяване възможностите и редуциране на някои от заплахите, което може да осигури повишаване резултатите от дейността им. В резултат на това в разработката се предлагат определени аналитични инструменти за стратегическо планиране в сферата на кулинарния туризъм.
 • Гент Арбнор Беголи
  УПРАВЛЕНСКИ АСПЕКТИ В РАЗВИТИЕТО НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ
  JEL: М19, Z19.
  Резюме: Целта на настоящата разработка е да представи в теоретичен план управлението на културните институции и по-конкретно да се обърне внимание, че и тези институции се управляват както всяка друга организация. Съвременната култура е... Целта на настоящата разработка е да представи в теоретичен план управлението на културните институции и по-конкретно да се обърне внимание, че и тези институции се управляват както всяка друга организация. Съвременната култура е област, в която творческите взаимоотношения и предизвикателства са от значение за цялостното развитие. Културата е фактор, насърчаващ развитието на цивилизацията, увеличава социалното сближаване и оформя имиджа на страната в международен мащаб. Изведени са основни функции, които трябва да изпълняват управляващите в културните институции. Чрез подобряване на управлението в културните институции може да постигне най-високо качество на дейността, пазарен успех, ефективност на разходите и оперативна ефективност. Подобна ориентация към "реформи" в културата предполага сериозно ориентиране към прилагането на знанията на управленската наука и осъществяването на ползите от тази наука в социален контекст.
 • Боряна Великова Симеонова
  ВЪПРОСИ НА СИНТЕТИЧНОТО И АНАЛИТИЧНОТО ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕТО НА ТЕКУЩИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА С ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
  JEL: M41.
  Резюме: Активите представляват сегашни икономически ресурси, контролирани от предприятието в резултат на минали събития. Икономическият ресурс е право, което има потенциала да произвежда икономически ползи. Всяко предприятие използва... Активите представляват сегашни икономически ресурси, контролирани от предприятието в резултат на минали събития. Икономическият ресурс е право, което има потенциала да произвежда икономически ползи. Всяко предприятие използва разнообразни по състав и предназначение активи. В счетоводството водещ критерий е продължителността на тяхната употреба. На тази база активите се разделят на две групи: нетекущи (дълготрайни) и текущи (краткотрайни). В динамично развиващата се пазарна среда и засилваща се конкуренция от съществено значение за едно предприятие с търговска дейност е своевременното правилно отчитане на стоково-материалните запаси с оглед оптимизиране на тяхната структура. В разработката се изследват някои въпроси на синтетичното и аналитичното отчитане, както и на документирането на текущите материални активи, като се открояват особеностите в търговските предприятия в сравнение с производствените такива.
 • Станислав Иванов Шишманов
  ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ КАТО ОБЕКТ НА ОТЧИТАНЕ В БНБ И ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ
  JEL: М41.
  Резюме: Приходите и разходите са основните отчетни обекти, които възникват при счетоводното отразяване на касовото изпълнение на държавния бюджет в банките. В настоящата научна разработка се изследват приходите и разходите на държавния... Приходите и разходите са основните отчетни обекти, които възникват при счетоводното отразяване на касовото изпълнение на държавния бюджет в банките. В настоящата научна разработка се изследват приходите и разходите на държавния бюджет като обекти на счетоводно отчитане в банките, съгласно Концептуалната рамка за финансово отчитане и Международните стандарти за финансово отчитане, приложими от банките у нас. В резултат на извършеното изследване се изяснява по-ясно същността на приходите и разходите на държавния бюджет, като обект на счетоводно отчитане от гледна точка на икономическата им същност и правната им форма.
 • Иванка Стефанова Янкова
  КОНЦЕПЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНАТА УСТОЙЧИВОСТ В КОНТЕКСТА НА СТАТИСТИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ
  Резюме: Устойчивото развитие е неразделна част от общественото развитие и е във фокуса на интердисциплинарни изследвания през последните десетилетия. Едно от неговите измерения е социалната устойчивост, която е многообхватна категория и... Устойчивото развитие е неразделна част от общественото развитие и е във фокуса на интердисциплинарни изследвания през последните десетилетия. Едно от неговите измерения е социалната устойчивост, която е многообхватна категория и включва раз-лични аспекти на социалното развитие. Целта на статията е да изясни в теоретичен план концепцията за социалната устойчивост и ролята и значението й за общественото развитие. Направен е преглед на теоретични и нормативни постановки относно същността и обществената роля на социалната устойчивост и е обоснована необходимостта от статистическото изследване на социалните аспекти на устойчивото развитие. Представени са основните компоненти на социалната устойчивост и накратко е анализира-но факторното им влияние за осъществяване на социално устойчиво развитие.
 • Ана Борисова Иванова
  ФИНАНСИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В Р БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ, ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ
  JEL: I, I1, H52.
  Резюме: Настоящата разработка се фокусира върху разкриване особеностите и спецификата на управление на инвестираните в сферата на здравеопазването в България финансови ресурси. Предмет на изследване са осигуряването и управлението на... Настоящата разработка се фокусира върху разкриване особеностите и спецификата на управление на инвестираните в сферата на здравеопазването в България финансови ресурси. Предмет на изследване са осигуряването и управлението на финансовите средства, инвестирани в здравната система в България, а обект – степента на ефективност на инвестирания финансов ресурс в системата. В разработката са изяснени концептуалните особености на финансиране на здравеопазването в България, направена е оценка на осъществената здравна реформа и проблемите, възникнали от нейното провеждане, и е обоснована необходимостта от прилагане на научен подход при управление на финансовия ресурс в здравните институции. Основната теза, която се защитава, е, че частично осъществената здравна реформа в Р България, ограничените финансови средства и неефективното им управление възпрепятстват предоставянето на необходимите по количество и качество здравни услуги на населението в страната. В резултата на научното изследване са изведени основните тенденции и отклонения във финансирането на здравеопазването в България, резултат от прилагания модел за финансиране в България.
 • Биляна Диянова Дамянова
  ЛИЗИНГОВИЯТ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ
  JEL: G20, G32.
  Резюме: Лизинговият пазар в България все повече разширява обхвата си и набира популярност за подобряване на икономическата дейност в страната. На него се срещат голям брой конкурентоспособни лизингови дружества, които предлагат голямо... Лизинговият пазар в България все повече разширява обхвата си и набира популярност за подобряване на икономическата дейност в страната. На него се срещат голям брой конкурентоспособни лизингови дружества, които предлагат голямо разнообразие от услуги и продукти. Проследяването на ключови лизингови показатели предоставя възможност за обособяването на конкретни изводи по отношение на състоянието и тенденциите в един от елементите на финансовата система. Лизинговият пазар на България се позиционира приблизително в средната класация в Европа, което се дължи на относително пропорционалните нива на лизинговия портфейл и новия бизнес спрямо брутния вътрешен продукт на страната. Нивото на стабилност на лизинговия пазар в България е следствие от засиления интерес на икономическите субекти към богатия асортимент, предлаган на пазара. Тенденциите, анализирани за запазване и надгражда-не на лизинговата бизнес среда, са от изключително значение за икономическия растеж на страната.
 • Айтен Байрям Сабри
  ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА УСТОЙЧИВОTO РАЗВИТИЕ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
  Резюме: Устойчивостта на икономическата система може да бъде постигната само при оптимална комбинация на използване на природните ресурси. Устойчивото развитие все повече се счита за движеща стратегия за развитие. Въпреки факта, че оценката... Устойчивостта на икономическата система може да бъде постигната само при оптимална комбинация на използване на природните ресурси. Устойчивото развитие все повече се счита за движеща стратегия за развитие. Въпреки факта, че оценката на изпълнението на устойчивостта получава широко внимание от международни организации, промишлени предприятия и изследователи, много въпроси в тази област остават без отговор. Настоящата статия предоставя преглед на различните индикатори за оценка на ефективността на устойчивостта с идентифициране на техните силни и слаби страни по отношение на подобрена ефективност на управлението. Крайният резултат от неговото осъществяване е формулирането на препоръки относно подбора на показа-тели, позволяващи повишаване ефективността на вземаните решения и насърчаване прилагането на превантивни мерки и препоръки относно процеса на устойчивост.
 • Борислав Бойчев Боев
  АЛТЕРНАТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛОЩАДКА „БЕЛЕНЕ“ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА МАЛКИ МОДУЛНИ РЕАКТОРИ
  JEL: Q40, Q48.
  Резюме: Настоящата статия разглежда развитието на иновациите в ядрения сектор, като фокусът е поставен върху малките модулни реактори (ММР) и перспективите за тяхното внедряване в електроенергийните пазари. Технико-икономическите предимства... Настоящата статия разглежда развитието на иновациите в ядрения сектор, като фокусът е поставен върху малките модулни реактори (ММР) и перспективите за тяхното внедряване в електроенергийните пазари. Технико-икономическите предимства на ММР произтичат от възможността им за по-бързо и по-евтино изграждане в сравнение със стандартните реактори, свойството им да осигуряват гъвкава генерация посредством работа в режим „следване на товара“ и по-широкия набор от опции за затваряне на горивния цикъл. Компактният дизайн и по-ниската мощност правят ММР адекватен избор за електроенергийни пазари, които не се отличават с висок ръст на електропотреблението. В настоящата разработка е акцентирано върху възможностите за алтернативно използване на площадка „Белене“ чрез изграждането на ММР комплекс, който да изпълнява функции както за работата на националната ЕЕС, така и за електро- и топлоснабдяването на домакинствата и бизнеса в региона.
 • Елена Димитрова Ташкова
  ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ – ТЕОРЕТИЧНИ ПОСТАНОВКИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ В АГРАРНИЯ СЕКТОР
  Резюме: Дигитализацията навлиза във всяка една дейност на човека, включително и в аграрния сектор. Обособявана като дигитална революция, очакванията от нея са насочени към посрещане на предизвикателствата чрез нови възможности и иновативни... Дигитализацията навлиза във всяка една дейност на човека, включително и в аграрния сектор. Обособявана като дигитална революция, очакванията от нея са насочени към посрещане на предизвикателствата чрез нови възможности и иновативни инструменти, които предлагат съвременните технологии. В настоящата разработка е направен обзор на възможностите за навлизане, респективно приложение, на дигитални технологии в аграрния сектор. Разгледани са някои теоретични постановки и формулировки, свързани с дигитализацията на селското стопанство, тенденциите в практическото приложение на дигиталните технологии и научните изследвания, свързани с иновации и дигитализация в селското стопанство. Представени са примери за чуждестранни практики, основани на дигитални технологии в аграрния сектор.
 • Росен Костадинов Коцев
  ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЕФЕКТИ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ (2014 – 2020)
  Резюме: Политиката за развитието на селските райони е една от най-важните части от Общата селскостопанска политика (ОСП). В нашата страна тя се прилага от 2007 г. в два програмни периода – 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. Основната цел на... Политиката за развитието на селските райони е една от най-важните части от Общата селскостопанска политика (ОСП). В нашата страна тя се прилага от 2007 г. в два програмни периода – 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. Основната цел на това проучване е анализ на степента на изпълнение и ефектите на мерките от Програмата за развитие на селските райони за втория програмен период (2014 ‒ 2020 г.). Представени са основни-те изводи от анализа на влиянието на мерките върху безработицата, доходите на населението в селските райони. Поради разностранни административни, нормативни и др. проблеми, по 2/3 от предложените мерки от ПРСР все още няма реализирани плащания към бенефициентите. Налице е едно неравномерно усвояване на финансовите средства по ПРСР и по нейните отделни мерки.
 • Иво Балевски
  ВЛИЯНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ВЪРХУ ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС В ОБЛАСТ ГАБРОВО ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013 ГОДИНА
  JEL: O18, R11.
  Резюме: Статията разглежда влиянието на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) в периода 2007 – 2013 година върху бизнеса в област Габрово и вчастност върху туристическия бизнес, като част от икономическото и социалнотo развитие... Статията разглежда влиянието на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) в периода 2007 – 2013 година върху бизнеса в област Габрово и вчастност върху туристическия бизнес, като част от икономическото и социалнотo развитие на региона. Анализирани са мерките, включени в Ос 3 на ПРСР 2007 – 2013, подкрепени с емпирични данни, и инвестициите в сферата на туризма като основен катализатор за социално-икономическото развитие. Извършва се анализ на резултатите от предоставените финансирания по ПРСР и направените инвестиции в сферата на туристическите услуги, които аргументират ползите от програмата върху развитието на селските общини в България, изразяващи се главно в обновяване на населените места, повишаване на тяхната конкурентоспособност и подпомагане развитието на местния туристически продукт.
 • Ивелина Маркова Йорданова
  КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЯТ ТУРИЗЪМ В ДЕСТИНАЦИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО В КОНТЕКСТА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
  Резюме: Стремежът за утвърждаване и популяризиране на дестинация Велико Търново е съобразен с принципите на устойчивостта. Развитието на туризма на дестинацията зависи от икономическото, социалното и културно-образователното ниво на... Стремежът за утвърждаване и популяризиране на дестинация Велико Търново е съобразен с принципите на устойчивостта. Развитието на туризма на дестинацията зависи от икономическото, социалното и културно-образователното ниво на развитие на региона. Поддържането на подходящ баланс между тези три компонента, жизнено необходими за поддържане на добро качество на живот, е и гаранция за дългосрочна устойчивост. В статията се разглеждат същностни детерминанти на устойчивото развитие и взаимовръзката му с културно-историческия туризъм. Анализирано е развитието на културно-историческия туризъм на дестинация Велико Търново в контекста на разбирането за устойчивост. Като резултат на направения в статията анализ се стига до заключението, че развитието на културния туризъм може да гарантира запазване на културно-историческото наследството в България само ако е съобразено с концепцията за устойчиво развитие на туризма. Установените тенденции на всяка изминала година дават допълнителна аргументация в подкрепа на необходимостта от устойчиво управление на дестинацията и умело прилагане на принципите за устойчиво развитие.
 • Иван Стефанов Иванов
  ИЗМЕНЕНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЧНА КРИЗА И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ
  Резюме: Настоящата публикация изследва процесите на българския пазар, които протичат в създалата се извънредна ситуация вследствие на пандемичната обстановка, причинена от COVID 19. Търсенето на пътища и методи за формиране на пазарен модел... Настоящата публикация изследва процесите на българския пазар, които протичат в създалата се извънредна ситуация вследствие на пандемичната обстановка, причинена от COVID 19. Търсенето на пътища и методи за формиране на пазарен модел на заетостта със социална насоченост е вече в завършен етап от това развитие и експертите отчитат, че този преходен период е продължил доста по-дълго от предвижданото и е отнел на България поне двадесет години.
 • Emre Zafer Güney
  WORKFORCE EFFICIENCY INCREASE FOR THE ONLINE SALES IN-STORE PICKING OPERATION
  Резюме: The online food retailing got more attention to itself with the global coronavirus outbreak. Online marketing growth rate reached above 40% in the lockdown months. It became more important to deliver the orders faster than... The online food retailing got more attention to itself with the global coronavirus outbreak. Online marketing growth rate reached above 40% in the lockdown months. It became more important to deliver the orders faster than opponents. This study examines one of the biggest food retails company’s in-store picking operation for workforce efficiency increase. The picker job description and daily work routines observed through observation forms. The results are validated by data extracted from the Collectify system, which is used for picking operation and has all the time stamp of picker’s action. Analyzing data and combining with the output of observation forms, the new picking model proposed for the fresh departments (meat, deli, fruit & vegetable) products. Having two weeks of trial and after realizing the results with the Collectify system data, the new model helped operating costs decrease by 7,7% in the picking operation.
 • Александра Георгиева Ангелова
  ЕВРОПЕЙСКАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА В ПОДКРЕПА НА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ ИКОНОМИКИ
  JEL: F15.
  Резюме: В настоящата разработка са представени основните проблеми, които налагат прилагането на политики и мерки за стимулиране на благосъстоянието и развитието на развиващите се икономики. Основната цел на изследването е да се откроят... В настоящата разработка са представени основните проблеми, които налагат прилагането на политики и мерки за стимулиране на благосъстоянието и развитието на развиващите се икономики. Основната цел на изследването е да се откроят причините, поради които се налага подпомагане развитието на посочените икономики и да се проследят мерките в рамките на европейска търговска политика. В разработката са разгледани основните проблеми пред търговията между развитите и развиващите се икономики и са откроени някои от причините за препятствията пред търгуването. Разгърна-ти са и варианти за разрешаването на проблематиката.
 • Пенчо Малинов Малинов
  КОНЦЕПТУАЛНО ЗНАЧЕНИЕ НА ИНОВАЦИЯТА И СПЕЦИФИКА НА ИНОВАЦИОННИТЕ СТРАТЕГИИ
  Резюме: В статията се разглеждат теоретичните аспекти относно съдържанието на понятието „иновация”. Целта на изследването е да се анализира концептуалното значение на иновацията и нейната специфичност за постигане на конкурентни резултати.... В статията се разглеждат теоретичните аспекти относно съдържанието на понятието „иновация”. Целта на изследването е да се анализира концептуалното значение на иновацията и нейната специфичност за постигане на конкурентни резултати. В тази връзка научната разработка проследява същността на понятието „иновация”, вследствие на което се извежда авторова дефиниция. Направен е класификационен анализ на иновациите, вчастност на иновационните стратегии и тяхната специфика, в резултат на който се подчертава нарастващото им значение като важен елемент от общата управленска стратегия, без наличие на който не би могло да се постигат бъдещи конкурентни предимства.
 • Емил Христов Александров
  ФИНАНСОВИЯТ КОНТРОЛИНГ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
  Резюме: В условията на все по-чести икономически кризи и динамично променяща се пазарна среда фирмите търсят иновативни подходи за финансова диагностика в управлението на фирмените финанси. Финансовият контролинг осигурява ефективен анализ... В условията на все по-чести икономически кризи и динамично променяща се пазарна среда фирмите търсят иновативни подходи за финансова диагностика в управлението на фирмените финанси. Финансовият контролинг осигурява ефективен анализ на сложна финансова информация, което му определя важно място в системата на финансовия мениджмънт. Той използва и анализира актуални стойностни показатели в изградена информационна система, като дава обективна оценка за финансовото състояние и възможност за вземане на адекватни финансови управленски решения, базирани на нови научни модели, методи и индикатори за работа в съвременните условия на пандемия и зараждаща се нова епоха на хаотика и икономическа турболентност. Това на-лага извода, че финансовият контролинг може да утвърди важното си място като стабилизиращ управленски фактор в условията на динамични пазарни промени, който може да осигури необходимата финансовата устойчивост на фирмите в средносрочен и дългосрочен план.
 • Боян Димитров Вранчев
  УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТНИ ЕКИПИ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
  Резюме: В статията се разглеждат специфични особености на проектни екипи, ролята и функциите на ръководителя, както и различни аспекти, свързани с управлението. Отделя се внимание на проблемите и предизвикателствата, съпътстващи... В статията се разглеждат специфични особености на проектни екипи, ролята и функциите на ръководителя, както и различни аспекти, свързани с управлението. Отделя се внимание на проблемите и предизвикателствата, съпътстващи управленската дейност, като се очертават възможности за справянето с тях и за повишаване ефективността на екипа в условията на съвременната динамична среда. Предлага се възможност за под-помагане на управленсктата дейност с въвеждането и използването на софтуерни продукти, които до голяма степен улесняват и оптимизират управленските процеси. Разглеждат се подходи в управлението на проектните екипи и се насочва вниманието към ситуационен модел поради различните фактори, обстоятелства, характеристики на проектите и невъзможността да се определи общовалиден подход, който може да се приложи масово в управленската дейност.