ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ КАТО ОБЕКТ НА ОТЧИТАНЕ В БНБ И ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ

Автори

Ключови думи
приходи на държавния бюджет, разходи на държавния бюджет, банково посредничество, централна банка, търговски банки.

Резюме
Приходите и разходите са основните отчетни обекти, които възникват при счетоводното отразяване на касовото изпълнение на държавния бюджет в банките. В настоящата научна разработка се изследват приходите и разходите на държавния бюджет като обекти на счетоводно отчитане в банките, съгласно Концептуалната рамка за финансово отчитане и Международните стандарти за финансово отчитане, приложими от банките у нас. В резултат на извършеното изследване се изяснява по-ясно същността на приходите и разходите на държавния бюджет, като обект на счетоводно отчитане от гледна точка на икономическата им същност и правната им форма.

JEL Класификатор: М41.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 15
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • НАСОКИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА БОНУС-МАЛУС СИСТЕМАТА ПРИ ЗАСТРАХОВАНЕТО „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ

    През последните три години бяха направени два неуспешни опита от страна на държавните институции за намиране на приемливо решение по отношение въвеждането на единна система, с помощта на която да бъде направено справедливо разпределение на общата загуба чрез индивидуално определяне размера на застрахователните премии по застраховка „Гражданска ...

  • КРИЗИТЕ В БАНКОВИЯ СЕКТОР – СЪЩНОСТ, ФАКТОРИ И ЕМПИРИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

    Целта на статията е да се изяснят причините за възникване на банковата криза. Банковият сектор е важен компонент както от националната, така и от световната икономика. Изучаването на явленията и процесите, които могат да окажат негативно влияние върху банковия сектор, е от съществено значение за неговото правилно функционира-не. Едно от тези ...

  • МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРЕС ТЕСТОВЕ В БАНКОВИЯ СЕКТОР

    В разработката са представени методи и подходи за оценка на риска като част от съвременния риск мениджмънт на банката и приложимостта им в методологията на симулационните стрес тестове на стабилността на банките и банковата система. Целта е да се представят моделите за оценка на риска и стрес тестовете като средство за стохастично моделиране на ...