ФИНАНСОВА СИГУРНОСТ: ФИРМЕНИ И БАНКОВИ ПРОЦЕДУРИ И ПРАКТИКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ „ПРАНЕТО“ НА ПАРИ

Автори

Ключови думи
финансова сигурност, пране на пари.

Резюме
Финансовата сигурност има своето измерение както на ниво икономически агенти (домакинства, фирми и правителство), така и в международен план (билатерално и мултилатерално) и в глобален план. Във всяко от цитираните измерения финансовата сигурност има своето парично, респ. валутно изражение, което се измерва в причинени щети и увреда на финансовите интереси в обществен аспект. Важен компонент в укрепването на финансовата сигурност са регулациите. В тях водещи са законодателните мерки, процедури и практики за противодействие на прането на пари и мерки срещу финансирането на тероризма. Обект на изследване на тази статия е финансовата сигурност, а негов предмет са фирмените и банковите процедури за противодействие на прането на пари. Целта на изследването е да представи в проблемно-критичен ракурс проблема за укрепването на финансовата сигурност чрез международно договорени мерки и процедури срещу прането на пари и финансирането на тероризма. Водещата хипотеза е обвързана с твърдението, че банковата система е основа в изграждане-то на международно договорена институционална преграда срещу прането на пари и финансирането на тероризма с цел защита на обществения интерес и запазване богатството на домакинствата, фирмите и населението. В резултат от изследването са обобщени и критично анализирани основни техники за инструменти за поведенческо и документално провеждане на борба с прането на пари и мерки срещу финансирането на тероризма.

JEL Класификатор: G21, G28, H26.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 12
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ЕФЕКТИ ОТ ЗАМЯНАТА НА ПРОПОРЦИОНАЛНО С ПРОГРЕСИВНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ В БЪЛГАРИЯ

    Настоящата разработка изследва възможната замяна на пропорционалния подоходен данък върху доходите на физическите лица в България с прогресивен и ефектите от подобно решение както от гледна точка на бюджетните приходи, така също и по отношение на компенсаторните механизми за неутрализиране на негативните ефекти от тази замяна. Направените ...

  • ВЛИЯНИЕ НА ФАКТОРИТЕ НА МИКРО- И МАКРОСРЕДАТА ВЪРХУ КУЛИНАРНИЯ ТУРИЗЪМ

    Дългосрочното управление на кулинарния туризъм се базира на стратегическия анализ, който оценява влиянието на факторите на обкръжаващата среда. Този тип анализ позволява на организацията да формулира и прилага подходящи стратегии за развитие. Кулинарният туризъм не се разглежда като изолирана система, а развитието му зависи от различните фактори ...

  • МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРЕС ТЕСТОВЕ В БАНКОВИЯ СЕКТОР

    В разработката са представени методи и подходи за оценка на риска като част от съвременния риск мениджмънт на банката и приложимостта им в методологията на симулационните стрес тестове на стабилността на банките и банковата система. Целта е да се представят моделите за оценка на риска и стрес тестовете като средство за стохастично моделиране на ...