ФИНАНСОВА СИГУРНОСТ: ФИРМЕНИ И БАНКОВИ ПРОЦЕДУРИ И ПРАКТИКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ „ПРАНЕТО“ НА ПАРИ

Автори

Ключови думи
финансова сигурност, пране на пари.

Резюме
Финансовата сигурност има своето измерение както на ниво икономически агенти (домакинства, фирми и правителство), така и в международен план (билатерално и мултилатерално) и в глобален план. Във всяко от цитираните измерения финансовата сигурност има своето парично, респ. валутно изражение, което се измерва в причинени щети и увреда на финансовите интереси в обществен аспект. Важен компонент в укрепването на финансовата сигурност са регулациите. В тях водещи са законодателните мерки, процедури и практики за противодействие на прането на пари и мерки срещу финансирането на тероризма. Обект на изследване на тази статия е финансовата сигурност, а негов предмет са фирмените и банковите процедури за противодействие на прането на пари. Целта на изследването е да представи в проблемно-критичен ракурс проблема за укрепването на финансовата сигурност чрез международно договорени мерки и процедури срещу прането на пари и финансирането на тероризма. Водещата хипотеза е обвързана с твърдението, че банковата система е основа в изграждане-то на международно договорена институционална преграда срещу прането на пари и финансирането на тероризма с цел защита на обществения интерес и запазване богатството на домакинствата, фирмите и населението. В резултат от изследването са обобщени и критично анализирани основни техники за инструменти за поведенческо и документално провеждане на борба с прането на пари и мерки срещу финансирането на тероризма.

JEL Класификатор: G21, G28, H26.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 12
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • КОНЦЕПЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНАТА УСТОЙЧИВОСТ В КОНТЕКСТА НА СТАТИСТИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ

    Устойчивото развитие е неразделна част от общественото развитие и е във фокуса на интердисциплинарни изследвания през последните десетилетия. Едно от неговите измерения е социалната устойчивост, която е многообхватна категория и включва раз-лични аспекти на социалното развитие. Целта на статията е да изясни в теоретичен план концепцията за ...

  • УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТНИ ЕКИПИ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

    В статията се разглеждат специфични особености на проектни екипи, ролята и функциите на ръководителя, както и различни аспекти, свързани с управлението. Отделя се внимание на проблемите и предизвикателствата, съпътстващи управленската дейност, като се очертават възможности за справянето с тях и за повишаване ефективността на екипа в условията на ...

  • АЛТЕРНАТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛОЩАДКА „БЕЛЕНЕ“ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА МАЛКИ МОДУЛНИ РЕАКТОРИ

    Настоящата статия разглежда развитието на иновациите в ядрения сектор, като фокусът е поставен върху малките модулни реактори (ММР) и перспективите за тяхното внедряване в електроенергийните пазари. Технико-икономическите предимства на ММР произтичат от възможността им за по-бързо и по-евтино изграждане в сравнение със стандартните реактори, ...