ФИНАНСИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В Р БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ, ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ

Автори

Ключови думи
финансиране на здравеопазването, финансово управление на лечебните заведения, модели за финансиране на здравеопазването.

Резюме
Настоящата разработка се фокусира върху разкриване особеностите и спецификата на управление на инвестираните в сферата на здравеопазването в България финансови ресурси. Предмет на изследване са осигуряването и управлението на финансовите средства, инвестирани в здравната система в България, а обект – степента на ефективност на инвестирания финансов ресурс в системата.

В разработката са изяснени концептуалните особености на финансиране на здравеопазването в България, направена е оценка на осъществената здравна реформа и проблемите, възникнали от нейното провеждане, и е обоснована необходимостта от прилагане на научен подход при управление на финансовия ресурс в здравните институции. Основната теза, която се защитава, е, че частично осъществената здравна реформа в Р България, ограничените финансови средства и неефективното им управление възпрепятстват предоставянето на необходимите по количество и качество здравни услуги на населението в страната.

В резултата на научното изследване са изведени основните тенденции и отклонения във финансирането на здравеопазването в България, резултат от прилагания модел за финансиране в България.

JEL Класификатор: I, I1, H52.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 21
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРЕС ТЕСТОВЕ В БАНКОВИЯ СЕКТОР

    В разработката са представени методи и подходи за оценка на риска като част от съвременния риск мениджмънт на банката и приложимостта им в методологията на симулационните стрес тестове на стабилността на банките и банковата система. Целта е да се представят моделите за оценка на риска и стрес тестовете като средство за стохастично моделиране на ...

  • ПРОБЛЕМИ НА ВЪТРЕШНИЯ БАНКОВ КОНТРОЛ В БЪЛГАРИЯ

    Вътрешният контрол в банките следва последователността на процесите в банковата дейност, респ. развитието и усъвършенстването на продуктите и услугите, предлагани от тях. Въпреки използването на различните подходи, технически средства и модели за осъществяване на контрол в кредитните институции, могат да се установят редица отклонения и нарушения ...

  • ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА В СТРАНИТЕ ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ЧРЕЗ ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА ПОВИШАВНЕ НА ФИНАНСОВАТА ГРАМОТНОСТ

    Фокусът на настоящото изследване е насочен към проучване и установяване на подходящите интервенции за повишаване на финансовата грамотност на хората от позицията на възможностите за подобряване чрез тях на бизнес средата в Югоизточна Европа. Отличителните страни на настоящото изследване могат да се систематизират в следните ...