ПРЕЗАСТРАХОВАНЕТО КАТО СТРАТЕГИЧЕСКИ УПРАВЛЕНСКИ КАПИТАЛОВ МЕТОД

Автори

Ключови думи
управление на капиталите, собствен капитал, привлечен капитал, собствени средства, подчинен дълг, хибриден дълг, презастраховане, презастрахователна програма, платежоспособност, капиталово изискване за платежоспособност, цена на капитала, рисково-базиран капитал.

Резюме
Презастраховането е един от основните инструменти за трансфер на риск, инструмент, който позволява на застрахователите да балансират своите резултати и да се конкурират с по-големите играчи на пазара. За да постигнат нужната платежоспособност, застрахователните дружества биха могли да увеличат своята капитализация, прибягвайки към набиране на нов капитал или посредством намаляване на риска чрез прехвърляне на част от него на презастрахователи. По този начин презастраховането играе ролята на заместител на капитала, а закупуването на презастраховане трябва да намали капиталовите разходи. Темата е избрана неслучайно, за да се посочат практически приложими аспекти на ползите от презастраховането и неговите оптимални нива за капиталовата адекватност и финансовото състояние на застрахователните дружества.

JEL Класификатор: G2; G22; G3; G32.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 12
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРЕС ТЕСТОВЕ В БАНКОВИЯ СЕКТОР

    В разработката са представени методи и подходи за оценка на риска като част от съвременния риск мениджмънт на банката и приложимостта им в методологията на симулационните стрес тестове на стабилността на банките и банковата система. Целта е да се представят моделите за оценка на риска и стрес тестовете като средство за стохастично моделиране на ...

  • ИЗСЛЕДВАНЕ ПРАКТИКИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ КАТО ФАКТОР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНА БИЗНЕС МРЕЖА (ПО ПРИМЕРА НА БЪЛГАРСКИ ФИЛИАЛИ В РУМЪНИЯ)

    Настоящата студия представя резултатите от осъществено през лятото на 2020 год. анкетно проучване сред филиали на български компании на територията на Румъния относно съществени аспекти на финансовото управление на човешките ресурси и значението им за осигуряване на стабилно функциониране и устойчиво развитие на икономическите единици в ...

  • УПРАВЛЕНСКИ АСПЕКТИ В РАЗВИТИЕТО НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

    Целта на настоящата разработка е да представи в теоретичен план управлението на културните институции и по-конкретно да се обърне внимание, че и тези институции се управляват както всяка друга организация. Съвременната култура е област, в която творческите взаимоотношения и предизвикателства са от значение за цялостното развитие. Културата е ...