ПРЕЗАСТРАХОВАНЕТО КАТО СТРАТЕГИЧЕСКИ УПРАВЛЕНСКИ КАПИТАЛОВ МЕТОД

Автори

Ключови думи
управление на капиталите, собствен капитал, привлечен капитал, собствени средства, подчинен дълг, хибриден дълг, презастраховане, презастрахователна програма, платежоспособност, капиталово изискване за платежоспособност, цена на капитала, рисково-базиран капитал.

Резюме
Презастраховането е един от основните инструменти за трансфер на риск, инструмент, който позволява на застрахователите да балансират своите резултати и да се конкурират с по-големите играчи на пазара. За да постигнат нужната платежоспособност, застрахователните дружества биха могли да увеличат своята капитализация, прибягвайки към набиране на нов капитал или посредством намаляване на риска чрез прехвърляне на част от него на презастрахователи. По този начин презастраховането играе ролята на заместител на капитала, а закупуването на презастраховане трябва да намали капиталовите разходи. Темата е избрана неслучайно, за да се посочат практически приложими аспекти на ползите от презастраховането и неговите оптимални нива за капиталовата адекватност и финансовото състояние на застрахователните дружества.

JEL Класификатор: G2; G22; G3; G32.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 12
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ФИНАНСОВА СИГУРНОСТ: ФИРМЕНИ И БАНКОВИ ПРОЦЕДУРИ И ПРАКТИКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ „ПРАНЕТО“ НА ПАРИ

    Финансовата сигурност има своето измерение както на ниво икономически агенти (домакинства, фирми и правителство), така и в международен план (билатерално и мултилатерално) и в глобален план. Във всяко от цитираните измерения финансовата сигурност има своето парично, респ. валутно изражение, което се измерва в причинени щети и увреда на финансовите ...

  • ВЪПРОСИ НА СИНТЕТИЧНОТО И АНАЛИТИЧНОТО ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕТО НА ТЕКУЩИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА С ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

    Активите представляват сегашни икономически ресурси, контролирани от предприятието в резултат на минали събития. Икономическият ресурс е право, което има потенциала да произвежда икономически ползи. Всяко предприятие използва разнообразни по състав и предназначение активи. В счетоводството водещ критерий е продължителността на тяхната употреба. На ...

  • КОНЦЕПЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНАТА УСТОЙЧИВОСТ В КОНТЕКСТА НА СТАТИСТИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ

    Устойчивото развитие е неразделна част от общественото развитие и е във фокуса на интердисциплинарни изследвания през последните десетилетия. Едно от неговите измерения е социалната устойчивост, която е многообхватна категория и включва раз-лични аспекти на социалното развитие. Целта на статията е да изясни в теоретичен план концепцията за ...