ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА УСТОЙЧИВОTO РАЗВИТИЕ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Автори

Ключови думи
устойчиво развитие, устойчиво индустриално развитие, устойчивост, оценка, показатели за изпълнение.

Резюме
Устойчивостта на икономическата система може да бъде постигната само при оптимална комбинация на използване на природните ресурси. Устойчивото развитие все повече се счита за движеща стратегия за развитие. Въпреки факта, че оценката на изпълнението на устойчивостта получава широко внимание от международни организации, промишлени предприятия и изследователи, много въпроси в тази област остават без отговор. Настоящата статия предоставя преглед на различните индикатори за оценка на ефективността на устойчивостта с идентифициране на техните силни и слаби страни по отношение на подобрена ефективност на управлението. Крайният резултат от неговото осъществяване е формулирането на препоръки относно подбора на показа-тели, позволяващи повишаване ефективността на вземаните решения и насърчаване прилагането на превантивни мерки и препоръки относно процеса на устойчивост.

JEL Класификатор: L0, L2, L6, O1, Q5.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 10
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ФИНАНСИРАНЕТО НА ФИНТЕХ КОМПАНИИТЕ ЧРЕЗ АЛТЕРНАТИВНИ СПОСОБИ

    Алтернативното финансиране има съществено значение за осигуряването на средства за финтех компаниите. В края на ХХ и началото на ХХI век финтех (FinTtech) техно-логиите и финтех инвестициите търпят бурно развитие и на няколко основни етапа започват да се внедряват на масовия пазар – банкоматите, електронните фондови борси и др. „Финтех“ е ...

  • УПРАВЛЕНСКИ АСПЕКТИ В РАЗВИТИЕТО НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

    Целта на настоящата разработка е да представи в теоретичен план управлението на културните институции и по-конкретно да се обърне внимание, че и тези институции се управляват както всяка друга организация. Съвременната култура е област, в която творческите взаимоотношения и предизвикателства са от значение за цялостното развитие. Културата е ...

  • ФИНАНСОВИЯТ КОНТРОЛИНГ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

    В условията на все по-чести икономически кризи и динамично променяща се пазарна среда фирмите търсят иновативни подходи за финансова диагностика в управлението на фирмените финанси. Финансовият контролинг осигурява ефективен анализ на сложна финансова информация, което му определя важно място в системата на финансовия мениджмънт. Той използва и ...