ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ФИНАНСИРАНЕТО НА ФИНТЕХ КОМПАНИИТЕ ЧРЕЗ АЛТЕРНАТИВНИ СПОСОБИ

Автори

Ключови думи
алтернативно финансиране, финтех компании, финтех инвестиции, финансови технологии, финтех.

Резюме
Алтернативното финансиране има съществено значение за осигуряването на средства за финтех компаниите. В края на ХХ и началото на ХХI век финтех (FinTtech) техно-логиите и финтех инвестициите търпят бурно развитие и на няколко основни етапа започват да се внедряват на масовия пазар – банкоматите, електронните фондови борси и др.

„Финтех“ е категория, обхващаща много различни технологии, които фирмите все повече използват, за да подобряват и автоматизират финансовите услуги в своето ежедневие и усъвършенстват и революционизират множество пазари – банковият, застрахователният и др. Финтех компаниите използват нововъзникващите технологии, като т.нар. „големи данни“ (Big data), блокчейн технологиите, криптовалутите и др., за да направят финансовите услуги по-достъпни и ефикасни. Финтех технологиите, като основа за изграждане на алтернативни финансови услуги, са от съществена важност за стартиращи финтех фирми и за превръщането на бизнеса им в печеливш.

JEL Класификатор: G23, E51, E31.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 15
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ПРОБЛЕМИ НА ВЪТРЕШНИЯ БАНКОВ КОНТРОЛ В БЪЛГАРИЯ

    Вътрешният контрол в банките следва последователността на процесите в банковата дейност, респ. развитието и усъвършенстването на продуктите и услугите, предлагани от тях. Въпреки използването на различните подходи, технически средства и модели за осъществяване на контрол в кредитните институции, могат да се установят редица отклонения и нарушения ...

  • ЕФЕКТИ ОТ ЗАМЯНАТА НА ПРОПОРЦИОНАЛНО С ПРОГРЕСИВНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ В БЪЛГАРИЯ

    Настоящата разработка изследва възможната замяна на пропорционалния подоходен данък върху доходите на физическите лица в България с прогресивен и ефектите от подобно решение както от гледна точка на бюджетните приходи, така също и по отношение на компенсаторните механизми за неутрализиране на негативните ефекти от тази замяна. Направените ...

  • КОНЦЕПЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНАТА УСТОЙЧИВОСТ В КОНТЕКСТА НА СТАТИСТИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ

    Устойчивото развитие е неразделна част от общественото развитие и е във фокуса на интердисциплинарни изследвания през последните десетилетия. Едно от неговите измерения е социалната устойчивост, която е многообхватна категория и включва раз-лични аспекти на социалното развитие. Целта на статията е да изясни в теоретичен план концепцията за ...