ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ФИНАНСИРАНЕТО НА ФИНТЕХ КОМПАНИИТЕ ЧРЕЗ АЛТЕРНАТИВНИ СПОСОБИ

Автори

Ключови думи
алтернативно финансиране, финтех компании, финтех инвестиции, финансови технологии, финтех.

Резюме
Алтернативното финансиране има съществено значение за осигуряването на средства за финтех компаниите. В края на ХХ и началото на ХХI век финтех (FinTtech) техно-логиите и финтех инвестициите търпят бурно развитие и на няколко основни етапа започват да се внедряват на масовия пазар – банкоматите, електронните фондови борси и др.

„Финтех“ е категория, обхващаща много различни технологии, които фирмите все повече използват, за да подобряват и автоматизират финансовите услуги в своето ежедневие и усъвършенстват и революционизират множество пазари – банковият, застрахователният и др. Финтех компаниите използват нововъзникващите технологии, като т.нар. „големи данни“ (Big data), блокчейн технологиите, криптовалутите и др., за да направят финансовите услуги по-достъпни и ефикасни. Финтех технологиите, като основа за изграждане на алтернативни финансови услуги, са от съществена важност за стартиращи финтех фирми и за превръщането на бизнеса им в печеливш.

JEL Класификатор: G23, E51, E31.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 15
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ПРОБЛЕМИ НА ВЪТРЕШНИЯ БАНКОВ КОНТРОЛ В БЪЛГАРИЯ

    Вътрешният контрол в банките следва последователността на процесите в банковата дейност, респ. развитието и усъвършенстването на продуктите и услугите, предлагани от тях. Въпреки използването на различните подходи, технически средства и модели за осъществяване на контрол в кредитните институции, могат да се установят редица отклонения и нарушения ...

  • КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЯТ ТУРИЗЪМ В ДЕСТИНАЦИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО В КОНТЕКСТА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

    Стремежът за утвърждаване и популяризиране на дестинация Велико Търново е съобразен с принципите на устойчивостта. Развитието на туризма на дестинацията зависи от икономическото, социалното и културно-образователното ниво на развитие на региона. Поддържането на подходящ баланс между тези три компонента, жизнено необходими за поддържане на добро ...

  • ВЛИЯНИЕ И ЕФЕКТИ ОТ ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ

    Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) са ключов елемент на международната икономическа интеграция. Те създават стабилни и устойчиви взаимоотношения между икономиките, водят до повишаване на производителността на труда, подобряване качеството на продукцията и конкурентоспособността. ПЧИ насърчават разкриването на нови работни места (увеличават ...