ВЛИЯНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ВЪРХУ ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС В ОБЛАСТ ГАБРОВО ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013 ГОДИНА

Автори

Ключови думи
туристически бизнес, туристически услуги, структурни фондове, Програма за развитие на селските райони, Северен централен район, област Габрово.

Резюме
Статията разглежда влиянието на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) в периода 2007 – 2013 година върху бизнеса в област Габрово и вчастност върху туристическия бизнес, като част от икономическото и социалнотo развитие на региона. Анализирани са мерките, включени в Ос 3 на ПРСР 2007 – 2013, подкрепени с емпирични данни, и инвестициите в сферата на туризма като основен катализатор за социално-икономическото развитие. Извършва се анализ на резултатите от предоставените финансирания по ПРСР и направените инвестиции в сферата на туристическите услуги, които аргументират ползите от програмата върху развитието на селските общини в България, изразяващи се главно в обновяване на населените места, повишаване на тяхната конкурентоспособност и подпомагане развитието на местния туристически продукт.

JEL Класификатор: O18, R11.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 12
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ПРЕЗАСТРАХОВАНЕТО КАТО СТРАТЕГИЧЕСКИ УПРАВЛЕНСКИ КАПИТАЛОВ МЕТОД

    Презастраховането е един от основните инструменти за трансфер на риск, инструмент, който позволява на застрахователите да балансират своите резултати и да се конкурират с по-големите играчи на пазара. За да постигнат нужната платежоспособност, застрахователните дружества биха могли да увеличат своята капитализация, прибягвайки към набиране на нов ...

  • КОНЦЕПТУАЛНО ЗНАЧЕНИЕ НА ИНОВАЦИЯТА И СПЕЦИФИКА НА ИНОВАЦИОННИТЕ СТРАТЕГИИ

    В статията се разглеждат теоретичните аспекти относно съдържанието на понятието „иновация”. Целта на изследването е да се анализира концептуалното значение на иновацията и нейната специфичност за постигане на конкурентни резултати. В тази връзка научната разработка проследява същността на понятието „иновация”, вследствие на което се извежда ...

  • WORKFORCE EFFICIENCY INCREASE FOR THE ONLINE SALES IN-STORE PICKING OPERATION

    The online food retailing got more attention to itself with the global coronavirus outbreak. Online marketing growth rate reached above 40% in the lockdown months. It became more important to deliver the orders faster than opponents. This study examines one of the biggest food retails company’s in-store picking operation for workforce efficiency ...