КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЯТ ТУРИЗЪМ В ДЕСТИНАЦИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО В КОНТЕКСТА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

Автори

Ключови думи
концепция за устойчиво развитие, елементи за устойчиво развитие, културно-исторически туризъм, културно-историческо наследство, посещаемост.

Резюме
Стремежът за утвърждаване и популяризиране на дестинация Велико Търново е съобразен с принципите на устойчивостта. Развитието на туризма на дестинацията зависи от икономическото, социалното и културно-образователното ниво на развитие на региона. Поддържането на подходящ баланс между тези три компонента, жизнено необходими за поддържане на добро качество на живот, е и гаранция за дългосрочна устойчивост.

В статията се разглеждат същностни детерминанти на устойчивото развитие и взаимовръзката му с културно-историческия туризъм. Анализирано е развитието на културно-историческия туризъм на дестинация Велико Търново в контекста на разбирането за устойчивост.

Като резултат на направения в статията анализ се стига до заключението, че развитието на културния туризъм може да гарантира запазване на културно-историческото наследството в България само ако е съобразено с концепцията за устойчиво развитие на туризма.

Установените тенденции на всяка изминала година дават допълнителна аргументация в подкрепа на необходимостта от устойчиво управление на дестинацията и умело прилагане на принципите за устойчиво развитие.

JEL Класификатор: L83, Q56.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 16
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ЕВРОПЕЙСКАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА В ПОДКРЕПА НА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ ИКОНОМИКИ

    В настоящата разработка са представени основните проблеми, които налагат прилагането на политики и мерки за стимулиране на благосъстоянието и развитието на развиващите се икономики. Основната цел на изследването е да се откроят причините, поради които се налага подпомагане развитието на посочените икономики и да се проследят мерките в рамките на ...

  • УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТНИ ЕКИПИ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

    В статията се разглеждат специфични особености на проектни екипи, ролята и функциите на ръководителя, както и различни аспекти, свързани с управлението. Отделя се внимание на проблемите и предизвикателствата, съпътстващи управленската дейност, като се очертават възможности за справянето с тях и за повишаване ефективността на екипа в условията на ...

  • ПРЕЗАСТРАХОВАНЕТО КАТО СТРАТЕГИЧЕСКИ УПРАВЛЕНСКИ КАПИТАЛОВ МЕТОД

    Презастраховането е един от основните инструменти за трансфер на риск, инструмент, който позволява на застрахователите да балансират своите резултати и да се конкурират с по-големите играчи на пазара. За да постигнат нужната платежоспособност, застрахователните дружества биха могли да увеличат своята капитализация, прибягвайки към набиране на нов ...