КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЯТ ТУРИЗЪМ В ДЕСТИНАЦИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО В КОНТЕКСТА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

Автори

Ключови думи
концепция за устойчиво развитие, елементи за устойчиво развитие, културно-исторически туризъм, културно-историческо наследство, посещаемост.

Резюме
Стремежът за утвърждаване и популяризиране на дестинация Велико Търново е съобразен с принципите на устойчивостта. Развитието на туризма на дестинацията зависи от икономическото, социалното и културно-образователното ниво на развитие на региона. Поддържането на подходящ баланс между тези три компонента, жизнено необходими за поддържане на добро качество на живот, е и гаранция за дългосрочна устойчивост.

В статията се разглеждат същностни детерминанти на устойчивото развитие и взаимовръзката му с културно-историческия туризъм. Анализирано е развитието на културно-историческия туризъм на дестинация Велико Търново в контекста на разбирането за устойчивост.

Като резултат на направения в статията анализ се стига до заключението, че развитието на културния туризъм може да гарантира запазване на културно-историческото наследството в България само ако е съобразено с концепцията за устойчиво развитие на туризма.

Установените тенденции на всяка изминала година дават допълнителна аргументация в подкрепа на необходимостта от устойчиво управление на дестинацията и умело прилагане на принципите за устойчиво развитие.

JEL Класификатор: L83, Q56.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 16
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ИЗСЛЕДВАНЕ ПРАКТИКИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ КАТО ФАКТОР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНА БИЗНЕС МРЕЖА (ПО ПРИМЕРА НА БЪЛГАРСКИ ФИЛИАЛИ В РУМЪНИЯ)

    Настоящата студия представя резултатите от осъществено през лятото на 2020 год. анкетно проучване сред филиали на български компании на територията на Румъния относно съществени аспекти на финансовото управление на човешките ресурси и значението им за осигуряване на стабилно функциониране и устойчиво развитие на икономическите единици в ...

  • МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРЕС ТЕСТОВЕ В БАНКОВИЯ СЕКТОР

    В разработката са представени методи и подходи за оценка на риска като част от съвременния риск мениджмънт на банката и приложимостта им в методологията на симулационните стрес тестове на стабилността на банките и банковата система. Целта е да се представят моделите за оценка на риска и стрес тестовете като средство за стохастично моделиране на ...

  • ПОДХОДИ И ПРАКТИКА ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРИТЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ПЛАЩАНИЯ ПРИ СТАРОСТ

    Пенсиите за трудова дейност са представител на типичните осигурителни плащания – по своя характер те са контрибутивни, отпускат се с основното предназначение да компенсират загубен трудов доход и принципно се определят в размер, съобразен с продължителността на участие в осигуряването и с размера на осигурителния доход. Цел на разработката е да се ...