КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЯТ ТУРИЗЪМ В ДЕСТИНАЦИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО В КОНТЕКСТА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

Автори

Ключови думи
концепция за устойчиво развитие, елементи за устойчиво развитие, културно-исторически туризъм, културно-историческо наследство, посещаемост.

Резюме
Стремежът за утвърждаване и популяризиране на дестинация Велико Търново е съобразен с принципите на устойчивостта. Развитието на туризма на дестинацията зависи от икономическото, социалното и културно-образователното ниво на развитие на региона. Поддържането на подходящ баланс между тези три компонента, жизнено необходими за поддържане на добро качество на живот, е и гаранция за дългосрочна устойчивост.

В статията се разглеждат същностни детерминанти на устойчивото развитие и взаимовръзката му с културно-историческия туризъм. Анализирано е развитието на културно-историческия туризъм на дестинация Велико Търново в контекста на разбирането за устойчивост.

Като резултат на направения в статията анализ се стига до заключението, че развитието на културния туризъм може да гарантира запазване на културно-историческото наследството в България само ако е съобразено с концепцията за устойчиво развитие на туризма.

Установените тенденции на всяка изминала година дават допълнителна аргументация в подкрепа на необходимостта от устойчиво управление на дестинацията и умело прилагане на принципите за устойчиво развитие.

JEL Класификатор: L83, Q56.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 16
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ВЛИЯНИЕ И ЕФЕКТИ ОТ ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ

    Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) са ключов елемент на международната икономическа интеграция. Те създават стабилни и устойчиви взаимоотношения между икономиките, водят до повишаване на производителността на труда, подобряване качеството на продукцията и конкурентоспособността. ПЧИ насърчават разкриването на нови работни места (увеличават ...

  • ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ ЗА ИНОВАТИВНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

    В българската образователна система съществуват демократични традиции, свързани със съучастието в управлението на предучилищното и училищното образование. Съвременното българско общество е поставено пред динамични промени, образователната ни система трябва да отговори на предизвикателствата, свързани с образованието на младите хора, за да могат да ...

  • ФИНАНСОВИЯТ КОНТРОЛИНГ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

    В условията на все по-чести икономически кризи и динамично променяща се пазарна среда фирмите търсят иновативни подходи за финансова диагностика в управлението на фирмените финанси. Финансовият контролинг осигурява ефективен анализ на сложна финансова информация, което му определя важно място в системата на финансовия мениджмънт. Той използва и ...