ТРАДИЦИОННИ И ОНЛАЙН МЕДИИ И ОТНОШЕНИЕ НА АУДИТОРИЯТА КЪМ ТЯХ

Автори

Ключови думи
медии, традиционни медии, онлайн медии, аудитория, обществено мнение.

Резюме
Тази научна разработка представлява анализ на традиционните медии и тяхната борба за оцеляване в сравнение с така наречените новосъздадени медии; тяхната мисия по време на плурализма и растежа на демокрацията в Република Северна Македония и, разбира се, нуждата им да се променят според изискванията на пазара.

Основният акцент обаче е върху поведението на аудиторията, т.е. отношение към традиционните и новите онлайн медии, както и присъствието и на електронни платформи като място за информация или забавление. Електронните медии променят ли навиците на аудиторията или телевизията и радиото не могат да вървят в крак с интернет? Анализът показва, че традиционните медии в дългосрочен план бавно губят битката за зрителска аудитория, но и за формиране на общественото мнение.

JEL Класификатор: H59, Z13.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 18
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА В СТРАНИТЕ ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ЧРЕЗ ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА ПОВИШАВНЕ НА ФИНАНСОВАТА ГРАМОТНОСТ

    Фокусът на настоящото изследване е насочен към проучване и установяване на подходящите интервенции за повишаване на финансовата грамотност на хората от позицията на възможностите за подобряване чрез тях на бизнес средата в Югоизточна Европа. Отличителните страни на настоящото изследване могат да се систематизират в следните ...

  • ЕФЕКТИ ОТ ЗАМЯНАТА НА ПРОПОРЦИОНАЛНО С ПРОГРЕСИВНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ В БЪЛГАРИЯ

    Настоящата разработка изследва възможната замяна на пропорционалния подоходен данък върху доходите на физическите лица в България с прогресивен и ефектите от подобно решение както от гледна точка на бюджетните приходи, така също и по отношение на компенсаторните механизми за неутрализиране на негативните ефекти от тази замяна. Направените ...

  • WORKFORCE EFFICIENCY INCREASE FOR THE ONLINE SALES IN-STORE PICKING OPERATION

    The online food retailing got more attention to itself with the global coronavirus outbreak. Online marketing growth rate reached above 40% in the lockdown months. It became more important to deliver the orders faster than opponents. This study examines one of the biggest food retails company’s in-store picking operation for workforce efficiency ...