ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР НА ДЪРЖАВНИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
държавен дълг, пазар на ДЦК, блокчейн технология.

Резюме
Основен приоритет при управлението на държавните финанси на Република България е запазването на финансовата стабилност на фиска при съблюдаване на принципите за ефективност и ефикасност. В Република България успешно е реализирана организация на вътрешния пазар на секюритизиран държавен дълг, изразяваща се в разработването, внедряването и прилагане на системи, осигуряващи процеса по емитиране, придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа, с което се обезпечава нормалното функциониране на пазара. Посредством внедряването и използването на нови технологични достижения съществува възможност за подобрение на ефективността и прозрачността на вътрешния пазар на държавни дългови инструменти. Обект на настоящото изследване са новите технологии при управление на държавния дълг на Република България. Предмет на разработката са възможностите за повишаване ефективността и обезпечаване на дейностите, свързани с държавния дълг. Целта на изследването е представяне на възможностите за подобряване ефективността на вътрешния пазар на ДЦК на база въвеждането и използването на блокчейн технологията.

JEL Класификатор: E62, F34, H63.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРЕС ТЕСТОВЕ В БАНКОВИЯ СЕКТОР

    В разработката са представени методи и подходи за оценка на риска като част от съвременния риск мениджмънт на банката и приложимостта им в методологията на симулационните стрес тестове на стабилността на банките и банковата система. Целта е да се представят моделите за оценка на риска и стрес тестовете като средство за стохастично моделиране на ...

  • АЛТЕРНАТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛОЩАДКА „БЕЛЕНЕ“ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА МАЛКИ МОДУЛНИ РЕАКТОРИ

    Настоящата статия разглежда развитието на иновациите в ядрения сектор, като фокусът е поставен върху малките модулни реактори (ММР) и перспективите за тяхното внедряване в електроенергийните пазари. Технико-икономическите предимства на ММР произтичат от възможността им за по-бързо и по-евтино изграждане в сравнение със стандартните реактори, ...

  • ФИНАНСОВА СИГУРНОСТ: ФИРМЕНИ И БАНКОВИ ПРОЦЕДУРИ И ПРАКТИКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ „ПРАНЕТО“ НА ПАРИ

    Финансовата сигурност има своето измерение както на ниво икономически агенти (домакинства, фирми и правителство), така и в международен план (билатерално и мултилатерално) и в глобален план. Във всяко от цитираните измерения финансовата сигурност има своето парично, респ. валутно изражение, което се измерва в причинени щети и увреда на финансовите ...