КОНЦЕПЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНАТА УСТОЙЧИВОСТ В КОНТЕКСТА НА СТАТИСТИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ

Автори

Ключови думи
социална устойчивост, социално включване, демографски промени, обществено здраве.

Резюме
Устойчивото развитие е неразделна част от общественото развитие и е във фокуса на интердисциплинарни изследвания през последните десетилетия. Едно от неговите измерения е социалната устойчивост, която е многообхватна категория и включва раз-лични аспекти на социалното развитие. Целта на статията е да изясни в теоретичен план концепцията за социалната устойчивост и ролята и значението й за общественото развитие. Направен е преглед на теоретични и нормативни постановки относно същността и обществената роля на социалната устойчивост и е обоснована необходимостта от статистическото изследване на социалните аспекти на устойчивото развитие. Представени са основните компоненти на социалната устойчивост и накратко е анализира-но факторното им влияние за осъществяване на социално устойчиво развитие.

JEL Класификатор:
Кодове на научна квалификация:
Страници: 14
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЕФЕКТИ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ (2014 – 2020)

    Политиката за развитието на селските райони е една от най-важните части от Общата селскостопанска политика (ОСП). В нашата страна тя се прилага от 2007 г. в два програмни периода – 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. Основната цел на това проучване е анализ на степента на изпълнение и ефектите на мерките от Програмата за развитие на селските райони за ...

  • ФИНАНСИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В Р БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ, ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ

    Настоящата разработка се фокусира върху разкриване особеностите и спецификата на управление на инвестираните в сферата на здравеопазването в България финансови ресурси. Предмет на изследване са осигуряването и управлението на финансовите средства, инвестирани в здравната система в България, а обект – степента на ефективност на инвестирания ...

  • ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА В СТРАНИТЕ ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ЧРЕЗ ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА ПОВИШАВНЕ НА ФИНАНСОВАТА ГРАМОТНОСТ

    Фокусът на настоящото изследване е насочен към проучване и установяване на подходящите интервенции за повишаване на финансовата грамотност на хората от позицията на възможностите за подобряване чрез тях на бизнес средата в Югоизточна Европа. Отличителните страни на настоящото изследване могат да се систематизират в следните ...