ДЕМОГРАФСКА СЕГМЕНТАЦИЯ НА КЛИЕНТИТЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ПОВЕДЕНЧЕСКИ ДАННИ ОТ ТЕЛЕКОМИТЕ

Автори

Ключови думи
телеком данни, дърво на решенията, прогноза на метрична променлива.

Резюме
В съвременния свят цифровизацията става повсеместна и обхваща почти всички аспекти на бизнеса и ежедневието. Телекомите имат основна роля в този процес поради участието им в събирането, съхраняването и обработката на огромни количества клиентска информация. Тя включва използването на телеком услуги от клиентите и, обработена по коректен начин, може да бъде използвана за различни цели. Използването на телеком данни за предвиждане на демографски характеристики е обосновано от: 1) То може да участва в сегментацията на клиентите, подобрявайки таргетирането на различни клиентски групи. 2) Може да се използва например, когато исторически финансови данни не са налични – все още е ограничено използването на поведенчески данни за оценка на кредит риск. 3) И на последно, но не и по значение място е използването на тези данни за идентификация на клиенти в случаи на потенциални опити за измама.

В тази студия се демонстрират успешни модели за използване на телеком данни за реализиране на услуги извън обхвата на телекома, както и с набор от реални телекомуникационни данни и използване на определени статистически инструменти се демонстрира връзката между използването на мобилни телекомуникационни услуги и възрастта на собствениците на абонаментната услуга. Използването на алтернативни клиентски данни може да окаже огромно влияние върху традиционните предиктивни модели и така също да промени ролята на телеком операторите, превръщайки ги в основен източник на информация за финансовите институции, опериращи с чувствителни клиентски данни.

JEL Класификатор: D4, M31.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 20
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ВЛИЯНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ВЪРХУ ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС В ОБЛАСТ ГАБРОВО ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013 ГОДИНА

    Статията разглежда влиянието на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) в периода 2007 – 2013 година върху бизнеса в област Габрово и вчастност върху туристическия бизнес, като част от икономическото и социалнотo развитие на региона. Анализирани са мерките, включени в Ос 3 на ПРСР 2007 – 2013, подкрепени с емпирични данни, и инвестициите ...

  • ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ ЗА ИНОВАТИВНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

    В българската образователна система съществуват демократични традиции, свързани със съучастието в управлението на предучилищното и училищното образование. Съвременното българско общество е поставено пред динамични промени, образователната ни система трябва да отговори на предизвикателствата, свързани с образованието на младите хора, за да могат да ...

  • КОНЦЕПЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНАТА УСТОЙЧИВОСТ В КОНТЕКСТА НА СТАТИСТИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ

    Устойчивото развитие е неразделна част от общественото развитие и е във фокуса на интердисциплинарни изследвания през последните десетилетия. Едно от неговите измерения е социалната устойчивост, която е многообхватна категория и включва раз-лични аспекти на социалното развитие. Целта на статията е да изясни в теоретичен план концепцията за ...