УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТНИ ЕКИПИ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Автори

Ключови думи
проект, проектен екип, ръководител на проект, управление.

Резюме
В статията се разглеждат специфични особености на проектни екипи, ролята и функциите на ръководителя, както и различни аспекти, свързани с управлението. Отделя се внимание на проблемите и предизвикателствата, съпътстващи управленската дейност, като се очертават възможности за справянето с тях и за повишаване ефективността на екипа в условията на съвременната динамична среда. Предлага се възможност за под-помагане на управленсктата дейност с въвеждането и използването на софтуерни продукти, които до голяма степен улесняват и оптимизират управленските процеси. Разглеждат се подходи в управлението на проектните екипи и се насочва вниманието към ситуационен модел поради различните фактори, обстоятелства, характеристики на проектите и невъзможността да се определи общовалиден подход, който може да се приложи масово в управленската дейност.

JEL Класификатор: J24, M20, M21.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 17
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЕФЕКТИ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ (2014 – 2020)

    Политиката за развитието на селските райони е една от най-важните части от Общата селскостопанска политика (ОСП). В нашата страна тя се прилага от 2007 г. в два програмни периода – 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. Основната цел на това проучване е анализ на степента на изпълнение и ефектите на мерките от Програмата за развитие на селските райони за ...

  • ФИНАНСОВИЯТ КОНТРОЛИНГ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

    В условията на все по-чести икономически кризи и динамично променяща се пазарна среда фирмите търсят иновативни подходи за финансова диагностика в управлението на фирмените финанси. Финансовият контролинг осигурява ефективен анализ на сложна финансова информация, което му определя важно място в системата на финансовия мениджмънт. Той използва и ...

  • МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРЕС ТЕСТОВЕ В БАНКОВИЯ СЕКТОР

    В разработката са представени методи и подходи за оценка на риска като част от съвременния риск мениджмънт на банката и приложимостта им в методологията на симулационните стрес тестове на стабилността на банките и банковата система. Целта е да се представят моделите за оценка на риска и стрес тестовете като средство за стохастично моделиране на ...