УПРАВЛЕНСКИ АСПЕКТИ В РАЗВИТИЕТО НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Автори

Ключови думи
културни институции, управление, управленски функции.

Резюме
Целта на настоящата разработка е да представи в теоретичен план управлението на културните институции и по-конкретно да се обърне внимание, че и тези институции се управляват както всяка друга организация. Съвременната култура е област, в която творческите взаимоотношения и предизвикателства са от значение за цялостното развитие. Културата е фактор, насърчаващ развитието на цивилизацията, увеличава социалното сближаване и оформя имиджа на страната в международен мащаб. Изведени са основни функции, които трябва да изпълняват управляващите в културните институции. Чрез подобряване на управлението в културните институции може да постигне най-високо качество на дейността, пазарен успех, ефективност на разходите и оперативна ефективност. Подобна ориентация към "реформи" в културата предполага сериозно ориентиране към прилагането на знанията на управленската наука и осъществяването на ползите от тази наука в социален контекст.

JEL Класификатор: М19, Z19.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 13
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА УСТОЙЧИВОTO РАЗВИТИЕ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

    Устойчивостта на икономическата система може да бъде постигната само при оптимална комбинация на използване на природните ресурси. Устойчивото развитие все повече се счита за движеща стратегия за развитие. Въпреки факта, че оценката на изпълнението на устойчивостта получава широко внимание от международни организации, промишлени предприятия и ...

  • СРАВНИТЕЛНА КОНСОЛИДАЦИОННА АТРАКТИВНОСТ НА БАНКОВИЯ СЕКТОР НА СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

    Сравнителната консолидационна атрактивност на банковата сфера в ЕС е изходна точка при оценката на ефективността от концентрацията на банковия капитал. Нейната констатация е постигната чрез приложението на модел, базиран на система от критерии и показатели, извлечени от научната литература и от емпирично проучване, проведено в периода август – ...

  • ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР НА ДЪРЖАВНИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

    Основен приоритет при управлението на държавните финанси на Република България е запазването на финансовата стабилност на фиска при съблюдаване на принципите за ефективност и ефикасност. В Република България успешно е реализирана организация на вътрешния пазар на секюритизиран държавен дълг, изразяваща се в разработването, внедряването и ...