ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА В СТРАНИТЕ ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ЧРЕЗ ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА ПОВИШАВНЕ НА ФИНАНСОВАТА ГРАМОТНОСТ

Автори

Ключови думи
Ключови думи: финансова грамотност, международни политики, ОИСР.

Резюме
Фокусът на настоящото изследване е насочен към проучване и установяване на подходящите интервенции за повишаване на финансовата грамотност на хората от позицията на възможностите за подобряване чрез тях на бизнес средата в Югоизточна Европа.

Отличителните страни на настоящото изследване могат да се систематизират в следните посоки:

• Осъществяване на проучване на проблем с висока степен на актуалност и значимост за България и региона. Стойността на финансовите знания, които позволяват на хората да се стремят към контрол върху своите финанси, активно спестяване, избягване на задлъжнялост и разбиране на финансовите и икономическите рискове и шокове, е илюстрирана от глобалната финансова криза през 2008 г. и се потвърждава в момента по време на настоящата криза през 2020, свързана със световната пандемия.

• Чрез събраните данни се очертават насоките на глобалната политика за финансово образование, което е общоприето като основен компонент на финансовото овластяване и устойчивост на физическите лица и фактор за цялостната стабилност на финансовата система в региона на Югоизточна Европа.

Основните резултати от проучването разкриват перспективите за максимализиране рентабилността на интервенциите за повишаване на финансовата грамотност при подбиране на най-подходящите и достъпни за тази цел инструменти и механизми.

Резултатите предполагат необходимостта от засилване на политиките за финансово образование, включително и чрез разработване на дигитални инструменти за постигане на индивидуална финансова устойчивост. Нужно е също, финансовото образование да се използва като подкрепяща политика за икономически и финансови реформи в региона.JEL Класификатор:
Кодове на научна квалификация:
Страници: 16
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ВЪПРОСИ НА СИНТЕТИЧНОТО И АНАЛИТИЧНОТО ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕТО НА ТЕКУЩИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА С ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

    Активите представляват сегашни икономически ресурси, контролирани от предприятието в резултат на минали събития. Икономическият ресурс е право, което има потенциала да произвежда икономически ползи. Всяко предприятие използва разнообразни по състав и предназначение активи. В счетоводството водещ критерий е продължителността на тяхната употреба. На ...

  • ПРЕЗАСТРАХОВАНЕТО КАТО СТРАТЕГИЧЕСКИ УПРАВЛЕНСКИ КАПИТАЛОВ МЕТОД

    Презастраховането е един от основните инструменти за трансфер на риск, инструмент, който позволява на застрахователите да балансират своите резултати и да се конкурират с по-големите играчи на пазара. За да постигнат нужната платежоспособност, застрахователните дружества биха могли да увеличат своята капитализация, прибягвайки към набиране на нов ...

  • ИЗМЕНЕНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЧНА КРИЗА И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ

    Настоящата публикация изследва процесите на българския пазар, които протичат в създалата се извънредна ситуация вследствие на пандемичната обстановка, причинена от COVID 19. Търсенето на пътища и методи за формиране на пазарен модел на заетостта със социална насоченост е вече в завършен етап от това развитие и експертите отчитат, че този преходен ...