ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА В СТРАНИТЕ ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ЧРЕЗ ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА ПОВИШАВНЕ НА ФИНАНСОВАТА ГРАМОТНОСТ

Автори

Ключови думи
Ключови думи: финансова грамотност, международни политики, ОИСР.

Резюме
Фокусът на настоящото изследване е насочен към проучване и установяване на подходящите интервенции за повишаване на финансовата грамотност на хората от позицията на възможностите за подобряване чрез тях на бизнес средата в Югоизточна Европа.

Отличителните страни на настоящото изследване могат да се систематизират в следните посоки:

• Осъществяване на проучване на проблем с висока степен на актуалност и значимост за България и региона. Стойността на финансовите знания, които позволяват на хората да се стремят към контрол върху своите финанси, активно спестяване, избягване на задлъжнялост и разбиране на финансовите и икономическите рискове и шокове, е илюстрирана от глобалната финансова криза през 2008 г. и се потвърждава в момента по време на настоящата криза през 2020, свързана със световната пандемия.

• Чрез събраните данни се очертават насоките на глобалната политика за финансово образование, което е общоприето като основен компонент на финансовото овластяване и устойчивост на физическите лица и фактор за цялостната стабилност на финансовата система в региона на Югоизточна Европа.

Основните резултати от проучването разкриват перспективите за максимализиране рентабилността на интервенциите за повишаване на финансовата грамотност при подбиране на най-подходящите и достъпни за тази цел инструменти и механизми.

Резултатите предполагат необходимостта от засилване на политиките за финансово образование, включително и чрез разработване на дигитални инструменти за постигане на индивидуална финансова устойчивост. Нужно е също, финансовото образование да се използва като подкрепяща политика за икономически и финансови реформи в региона.JEL Класификатор:
Кодове на научна квалификация:
Страници: 16
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТНИ ЕКИПИ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

    В статията се разглеждат специфични особености на проектни екипи, ролята и функциите на ръководителя, както и различни аспекти, свързани с управлението. Отделя се внимание на проблемите и предизвикателствата, съпътстващи управленската дейност, като се очертават възможности за справянето с тях и за повишаване ефективността на екипа в условията на ...

  • ФИНАНСОВИЯТ КОНТРОЛИНГ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

    В условията на все по-чести икономически кризи и динамично променяща се пазарна среда фирмите търсят иновативни подходи за финансова диагностика в управлението на фирмените финанси. Финансовият контролинг осигурява ефективен анализ на сложна финансова информация, което му определя важно място в системата на финансовия мениджмънт. Той използва и ...

  • ЛИЗИНГОВИЯТ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ

    Лизинговият пазар в България все повече разширява обхвата си и набира популярност за подобряване на икономическата дейност в страната. На него се срещат голям брой конкурентоспособни лизингови дружества, които предлагат голямо разнообразие от услуги и продукти. Проследяването на ключови лизингови показатели предоставя възможност за обособяването ...