ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА В СТРАНИТЕ ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ЧРЕЗ ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА ПОВИШАВНЕ НА ФИНАНСОВАТА ГРАМОТНОСТ

Автори

Ключови думи
Ключови думи: финансова грамотност, международни политики, ОИСР.

Резюме
Фокусът на настоящото изследване е насочен към проучване и установяване на подходящите интервенции за повишаване на финансовата грамотност на хората от позицията на възможностите за подобряване чрез тях на бизнес средата в Югоизточна Европа.

Отличителните страни на настоящото изследване могат да се систематизират в следните посоки:

• Осъществяване на проучване на проблем с висока степен на актуалност и значимост за България и региона. Стойността на финансовите знания, които позволяват на хората да се стремят към контрол върху своите финанси, активно спестяване, избягване на задлъжнялост и разбиране на финансовите и икономическите рискове и шокове, е илюстрирана от глобалната финансова криза през 2008 г. и се потвърждава в момента по време на настоящата криза през 2020, свързана със световната пандемия.

• Чрез събраните данни се очертават насоките на глобалната политика за финансово образование, което е общоприето като основен компонент на финансовото овластяване и устойчивост на физическите лица и фактор за цялостната стабилност на финансовата система в региона на Югоизточна Европа.

Основните резултати от проучването разкриват перспективите за максимализиране рентабилността на интервенциите за повишаване на финансовата грамотност при подбиране на най-подходящите и достъпни за тази цел инструменти и механизми.

Резултатите предполагат необходимостта от засилване на политиките за финансово образование, включително и чрез разработване на дигитални инструменти за постигане на индивидуална финансова устойчивост. Нужно е също, финансовото образование да се използва като подкрепяща политика за икономически и финансови реформи в региона.JEL Класификатор:
Кодове на научна квалификация:
Страници: 16
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ПОДХОДА “ЛИДЕР“

    Настоящата студия има за цел да анализира състоянието и проблемите в развитието на селските райони в България. Разгледани са характеристиките на селските райони в България – демографските тенденции, заетостта и доходите, равнището на безработица, приходите от продажби на предприятията. Извършва се сравнителен анализ на общините, прилагащи подхода ...

  • АЛТЕРНАТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛОЩАДКА „БЕЛЕНЕ“ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА МАЛКИ МОДУЛНИ РЕАКТОРИ

    Настоящата статия разглежда развитието на иновациите в ядрения сектор, като фокусът е поставен върху малките модулни реактори (ММР) и перспективите за тяхното внедряване в електроенергийните пазари. Технико-икономическите предимства на ММР произтичат от възможността им за по-бързо и по-евтино изграждане в сравнение със стандартните реактори, ...

  • УПРАВЛЕНСКИ АСПЕКТИ В РАЗВИТИЕТО НА КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

    Целта на настоящата разработка е да представи в теоретичен план управлението на културните институции и по-конкретно да се обърне внимание, че и тези институции се управляват както всяка друга организация. Съвременната култура е област, в която творческите взаимоотношения и предизвикателства са от значение за цялостното развитие. Културата е ...