ПРОБЛЕМИ НА ВЪТРЕШНИЯ БАНКОВ КОНТРОЛ В БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
вътрешен контрол, риск, управление, човешки ресурси, одит, капиталова адекватност, текущ контрол.

Резюме
Вътрешният контрол в банките следва последователността на процесите в банковата дейност, респ. развитието и усъвършенстването на продуктите и услугите, предлагани от тях. Въпреки използването на различните подходи, технически средства и модели за осъществяване на контрол в кредитните институции, могат да се установят редица отклонения и нарушения от различно естество. Нарастването на рисковите експозиции на банките е индикатор за извършване на дейности с повишен риск. Това предполага увеличаване и прецизиране на дейностите по осъществяване на контрол. Във връзка с това в разработката се очертават проблеми на вътрешнобанковия контрол на банките в България, обособени в няколко групи: 1) проблеми от нормативен характер; 2) проблеми от финансово-счетоводен характер; 3) проблеми, свързани с управлението на човешките ресурси на всички нива от йерархичната структура на банките. Превантивни-те и последващите проверки в банковите институции увеличават ефективността на вътрешния контрол и намаляват риска от пропуски и злоупотреби. Регулярните обучения на служителите и техния правилен подбор минимализират риска от грешки и допринасят за имиджа на банката и коректната работа на персонала.

JEL Класификатор: G21.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 23
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ЕФЕКТИ ОТ ЗАМЯНАТА НА ПРОПОРЦИОНАЛНО С ПРОГРЕСИВНО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ В БЪЛГАРИЯ

    Настоящата разработка изследва възможната замяна на пропорционалния подоходен данък върху доходите на физическите лица в България с прогресивен и ефектите от подобно решение както от гледна точка на бюджетните приходи, така също и по отношение на компенсаторните механизми за неутрализиране на негативните ефекти от тази замяна. Направените ...

  • ПРЕЗАСТРАХОВАНЕТО КАТО СТРАТЕГИЧЕСКИ УПРАВЛЕНСКИ КАПИТАЛОВ МЕТОД

    Презастраховането е един от основните инструменти за трансфер на риск, инструмент, който позволява на застрахователите да балансират своите резултати и да се конкурират с по-големите играчи на пазара. За да постигнат нужната платежоспособност, застрахователните дружества биха могли да увеличат своята капитализация, прибягвайки към набиране на нов ...

  • ЕВРОПЕЙСКАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА В ПОДКРЕПА НА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ ИКОНОМИКИ

    В настоящата разработка са представени основните проблеми, които налагат прилагането на политики и мерки за стимулиране на благосъстоянието и развитието на развиващите се икономики. Основната цел на изследването е да се откроят причините, поради които се налага подпомагане развитието на посочените икономики и да се проследят мерките в рамките на ...