ПРОБЛЕМИ НА ВЪТРЕШНИЯ БАНКОВ КОНТРОЛ В БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
вътрешен контрол, риск, управление, човешки ресурси, одит, капиталова адекватност, текущ контрол.

Резюме
Вътрешният контрол в банките следва последователността на процесите в банковата дейност, респ. развитието и усъвършенстването на продуктите и услугите, предлагани от тях. Въпреки използването на различните подходи, технически средства и модели за осъществяване на контрол в кредитните институции, могат да се установят редица отклонения и нарушения от различно естество. Нарастването на рисковите експозиции на банките е индикатор за извършване на дейности с повишен риск. Това предполага увеличаване и прецизиране на дейностите по осъществяване на контрол. Във връзка с това в разработката се очертават проблеми на вътрешнобанковия контрол на банките в България, обособени в няколко групи: 1) проблеми от нормативен характер; 2) проблеми от финансово-счетоводен характер; 3) проблеми, свързани с управлението на човешките ресурси на всички нива от йерархичната структура на банките. Превантивни-те и последващите проверки в банковите институции увеличават ефективността на вътрешния контрол и намаляват риска от пропуски и злоупотреби. Регулярните обучения на служителите и техния правилен подбор минимализират риска от грешки и допринасят за имиджа на банката и коректната работа на персонала.

JEL Класификатор: G21.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 23
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • ЕВОЛЮЦИЯ НА ПАРИЧНИТЕ СИСТЕМИ И ИЗОСТАВЯНЕТО НА ЗЛАТНИЯ СТАНДАРТ КАТО ФАКТОР ЗА ФИНАНСОВИТЕ КРИЗИ

    Една от основните функции на класическия златен стандарт от периода 1815 – 1914 г. е да ограничава политическия натиск за увеличаване на паричното предлагане. Това е фундаментално важно за икономиката, защото повишаването на количеството необезпечени пари има деструктивно влияние върху нейното устойчиво развитие. След периода на класическия златен ...

  • ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ФИНАНСИРАНЕТО НА ФИНТЕХ КОМПАНИИТЕ ЧРЕЗ АЛТЕРНАТИВНИ СПОСОБИ

    Алтернативното финансиране има съществено значение за осигуряването на средства за финтех компаниите. В края на ХХ и началото на ХХI век финтех (FinTtech) техно-логиите и финтех инвестициите търпят бурно развитие и на няколко основни етапа започват да се внедряват на масовия пазар – банкоматите, електронните фондови борси и др. „Финтех“ е ...

  • МОДЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРЕС ТЕСТОВЕ В БАНКОВИЯ СЕКТОР

    В разработката са представени методи и подходи за оценка на риска като част от съвременния риск мениджмънт на банката и приложимостта им в методологията на симулационните стрес тестове на стабилността на банките и банковата система. Целта е да се представят моделите за оценка на риска и стрес тестовете като средство за стохастично моделиране на ...