ПРОБЛЕМИ НА ВЪТРЕШНИЯ БАНКОВ КОНТРОЛ В БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
вътрешен контрол, риск, управление, човешки ресурси, одит, капиталова адекватност, текущ контрол.

Резюме
Вътрешният контрол в банките следва последователността на процесите в банковата дейност, респ. развитието и усъвършенстването на продуктите и услугите, предлагани от тях. Въпреки използването на различните подходи, технически средства и модели за осъществяване на контрол в кредитните институции, могат да се установят редица отклонения и нарушения от различно естество. Нарастването на рисковите експозиции на банките е индикатор за извършване на дейности с повишен риск. Това предполага увеличаване и прецизиране на дейностите по осъществяване на контрол. Във връзка с това в разработката се очертават проблеми на вътрешнобанковия контрол на банките в България, обособени в няколко групи: 1) проблеми от нормативен характер; 2) проблеми от финансово-счетоводен характер; 3) проблеми, свързани с управлението на човешките ресурси на всички нива от йерархичната структура на банките. Превантивни-те и последващите проверки в банковите институции увеличават ефективността на вътрешния контрол и намаляват риска от пропуски и злоупотреби. Регулярните обучения на служителите и техния правилен подбор минимализират риска от грешки и допринасят за имиджа на банката и коректната работа на персонала.

JEL Класификатор: G21.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 23
Цена: 1 Точки

Още статии от този брой

  • АЛТЕРНАТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛОЩАДКА „БЕЛЕНЕ“ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА МАЛКИ МОДУЛНИ РЕАКТОРИ

    Настоящата статия разглежда развитието на иновациите в ядрения сектор, като фокусът е поставен върху малките модулни реактори (ММР) и перспективите за тяхното внедряване в електроенергийните пазари. Технико-икономическите предимства на ММР произтичат от възможността им за по-бързо и по-евтино изграждане в сравнение със стандартните реактори, ...

  • НАСОКИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА БОНУС-МАЛУС СИСТЕМАТА ПРИ ЗАСТРАХОВАНЕТО „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ

    През последните три години бяха направени два неуспешни опита от страна на държавните институции за намиране на приемливо решение по отношение въвеждането на единна система, с помощта на която да бъде направено справедливо разпределение на общата загуба чрез индивидуално определяне размера на застрахователните премии по застраховка „Гражданска ...

  • ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЕФЕКТИ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ (2014 – 2020)

    Политиката за развитието на селските райони е една от най-важните части от Общата селскостопанска политика (ОСП). В нашата страна тя се прилага от 2007 г. в два програмни периода – 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. Основната цел на това проучване е анализ на степента на изпълнение и ефектите на мерките от Програмата за развитие на селските райони за ...